Wnioski do dalszej pracy zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej

Pobierz

Przewodnicząca zespołu 2.. Począwszy od kl.Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej semestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.. Wnioski do dalszej pracy: - W celu poprawy czujności ortograficznej uczniów należy systematycznie przeprowadzać testy kontrolne - dyktanda.. 4.15.Podsumowanie pracy zespołu analiza osiągnięć, wnioski do pracy zespołu na następny rok ZADANIA ZESPOŁU NAUCZYCIELIEDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W R.SZK.2019/2020 Przez cały rok nauczyciele biorą udział we wszystkich zadaniach szkoły,WDN,projektach szkolnych, zespołach zadaniowych itp. oraz konkursach, warsztatach, konferencjach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i aktualnym zapotrzebowaniem.- wniosków z planu pracy zespołu.. Tematyka spotkań dotyczyła:• Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012• Zmian w Statucie szkoły dotyczących .PLAN PRACY ZESPOŁU DS. EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Zespół ds. edukacji wczesnoszkolnej przewodniczący zespołu Hanna Marszałek Formy pracy Cele /jakie przyniesie korzyści?. Teresa Żurawska .Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej posiadają kompetencje zarówno do pracy w szkole, .. odpowiadające tematom spotkań zespołu samokształceniowego.. cały rok szkolny cały rok szkolny nauczyciele klas 0-III nauczyciele klas 0-III• Klasyfikacja roczna.. M. Chojnowska, B. Chwaszczewska nauczyciele zespołu sierpień/ wrzesień 2. wg potrzeb Podnoszenie poziomu kształcenia poprzez badanie i analizę wyników nauczania - badanie diagnostyczne uczniów klasy "O'' - Diagnoza gotowości szkolnej - badanie diagnostyczne uczniów klasy I ; - przeprowadzenie testu sprawdzającego na koniec klasy III;Plan pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: Lp..

Wykorzystanie metod aktywizujących w edukacji wczesnoszkolnej.

Zapoznanie nauczycieli z nowymi opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie.wyniki badań oraz wnioski do dalszej bardziej efektywnej pracy, zmierzającej do podniesienia jakości pracy .. tj. edukacji przedszkolno - wczesnoszkolnej, humanistycznego, matematyczno-przyrodniczego oraz wychowawczego.. - analiza wyników - opracowanie zadań do realizacji - wnioski do dalszej .. Nauczyciele wchodzący w skład zespołu powołani przez dyrektora szkoły .. Współprowadzenie warsztatów dla nauczycieli w ramach WDN "Zastosowanie elementów metody prof. Hejnego na lekcjach matematyki w edukacji wczesnoszkolnej".. 2.Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej, semestr I Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnejsemestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ.Przebieg zebrania: 1.Zatwierdzenie planu pracy zespołu na rok szkolny.. Przedstawienie planu pracy zespołu nauczycieli edukacjiwczesnoszkolnejnarokszk.2012/2013 -JadwigaFilipowicz 2.. Annetta Michałowska.. Omówienie wniosków z analizy wyników testów trzecioklasistów i rekomendacji do pracy w kl. I-III w rokuszkolnym2012/2013cały rok Sprawozdanie z pracy Zespołu Samokształceniowego, wnioski do dalszej pracy.. Skład zespołu samokształceniowego: Justyna Kotowska - przewodnicząca.. Koordynowanie działań w zakresie kształcenia, ..

W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej.

- opracowanie Planu pracy zespołu humanistycznego; - ustalenie harmonogramu spotkań zespołu.. pracyANALIZA I WNIOSKI Z PRZEBIEGU PRACY DYDAKTYCZNO- .. 29.09.. Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Uwagi Doskonalenie zawodowe (kursy, szkolenia, studia, studia podyplomowe) Awans zawodowy- wnioski do dalszej pracy - realizacja wniosków zawartych w analizie próbnego egzaminu .. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2016/2017 Skład zespołu: Przewodniczący: Anna Wysocka Członkowie: Aleksandra Kusiak Renata Cieślak Wioleta Kimel Stanisława Więcławska Elżbieta Roczek Beata Stankiewicz Ewa Stawiak-Kołba Anna ParadaPlan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej .. Irena Żukowska.. Organizacja konkursów i imprez dla klas I-III.. PLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO .. do serwisu edukacyjnego.Wypracowanie i wdrożenie wniosków do dalszej pracy, wynikających z analizy sprawdzianu po klasie III i diagnoz wstępnych Wykorzystanie na zajęciach programów edukacyjnych, tablicy interaktywnej, komputera, Internetu Wprowadzenie Innowacji pedagogicznej na zajęciach dodatkowych dla kl II ,,Wesoła przygoda z ortografią''Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy i pedagog specjalny w klasie integracyjnej Wnioski od nauczycieli : 1.. - podział zadań w zespole..

Cały rok szkolny Zespół nauczycieli 3.Plan pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej.

Nauczyciele dokonują analizy wyników nauczania i zachowania w klasach 1-3, wyciągają wnioski do dalszej pracy dydaktyczno- wychowawczej.. Tematyka spotkań dotyczyła: • Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012 • Zmian w Statucie szkoły dotyczących kryteriów oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów klas 1-3.1.. Czerwiec 2016 Wszyscy nauczyciele • Podsumowanie pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015.. 7Wnioski do pracy w zespole.. Podczas nauczania zdalnego korzystamy z przeróżnych komunikatorów: skype, hangouts, jitsi meet, zoom, discord, classroom co poszerza nasze umiejętności pracy z dziećmi w sposób zdalny.. Określenie zadań zespołu i sposobu ich realizacji na rok szkolny 2014/15 Zebranie zespołu 15.09.14r.. Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I .Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Edukacji Wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im.. Praca ciągła.. - ustalenie harmonogramu spotkań zespołu.. Pojawiają się różne wnioski i różne opinie, czy ilość przekazywanych tą drogą materiałów do realizacji jest zbyt duża czy .Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I. download Reklamacja ..

Wnioski z pracy zespołu 1 odp.,wg planu pracy RP.

2018 - zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 17.10.2019 - zespół "Wesoła matematyka" zapoznanie z programem autorskim Moniki Buziak-Halberdy, .. Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku m 2014/2015 Plan pracy zespołu opracowała, na podstawie wniosków członków zespołu, przewodnicząca mgr Ewa Górniak Cele główne : 1.. Dzielenie.. - zapoznanie nauczycieli z nowatorskimi metodami pracy na lekcjach matematyki w edukacji wczesnoszkolnej.zajęć, formułowanie wniosków do dalszej pracy.. W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej.. Ważną rolę odegrały wiadomości zdobyte przez nas na kursach, warsztatach i różnych formach doskonalenia.. 2.Omówienie wybranych programów nauczania, sprawdzenie zgodności z podstawą programową; 3.Omówienie wybranych podręczników;Założenia programu Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Kształcenia Zintegrowanego zostały opracowane zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły.. Plan pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej .Problem ten na szczęście nie dotyczył w naszej gminie nauczycieli, którzy są przygotowani do pracy zdalnej.. Rozmowy na tematy zawodowe.. Analiza jakościowa wyników egzaminów z uwzględnieniem wniosków do dalszej pracy.. Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy:Tematyka spotkań: 1.. Zaplanowanie pracy zespołu na rok szkolny 2006/2007.. - ustalenie zadań do pracy na kolejny rok.. analiza stopnia realizacji podjętych działań, podsumowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z zakresu języków obcych wnioski do dalszej pracy zespołu w roku szkolnym 2016/2017 luty .HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015.. Informują rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu.. Zapoznanie z wykazem dokumentów teczki wychowawcy klasowego.. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.. Popularyzacja zastosowania komputerowych programów edukacyjnych, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputerów.. Do poszczególnych spotkań została przygotowana propozycja działań zespołu oraz materiały edukacyjne, m.in. publikacje, scenariusze zajęć, .. metod i technik pracy do dalszej analizy.. J.Olszewska czerwiec 2012 Lubin,dnia 14 09.2012 roku.. Zapoznanie z planem pracy z uczniem mającym trudności w nauce.. Jest to inna forma komunikacji i wymaga stosowania innych metod i sposobów pracy.. - Poświecić więcej uwagi na umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem, która sprzyja osiąganiu sukcesów dydaktycznych.. Jolanta Olszewska .. VI Opracowała: Roczek Elżbieta.Posumowanie działań zespołu za I semestr i na zakończenie roku szkolnego 2015/2016 Zebranie zespołu: ocena stopnia realizacji zadań, wnioski do pracy.. Zadania do realizacji Sposoby realizacji zadań Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt