Sprawozdanie pedagoga szkolnego

Pobierz

Fakt pandemii, który nastąpił w wyniku błyskawicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 zmusił uczniów do .Pedagog szkolny Procedury bezpieczeństwa w gabinecie pedagoga - COVID .. Niniejsze sprawozdanie obejmuje działania wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji udzielania pomocy psychologiczno .Sprawozdanie ze zdalnego nauczania W czasie zdalnego nauczania na bieżąco analizowałam rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium w Szczecinie oraz wytyczne i zalecenie w tej dziedzinie.przygotowanie diagnozy gotowości szkolnej w oparciu o analizę wytworów dziecka, analizę działań podejmowanych w bieżącym roku szkolnym …i inne działania.. Jest to nie tylko wymóg etyczny związany z koniecznością prowadzenia systematycznej autoewaluacji, ale także ustawowy, co zapisano w art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.Sprawozdanie podsumowujące pracę pedagoga w roku szkolnym 2017/2018 995 Mijający rok szkolny, który czeka na podsumowanie, nie należał do najspokojniejszych.. Sprawozdanie pedagoga szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.. Okres stażu pomógł mi uporządkować i ukierunkować moje działania na tle działań całej szkoły, mojego miejsca w niej i specyficznych potrzeb uczniów, rodziców .SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY PSYCHOLOGA/PEDAGOGA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Author: USER Last modified by: ppp Created Date: 9/6/2016 9:42:00 AM Company: DD Other titles: SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY PSYCHOLOGA/PEDAGOGA W ROKU SZKOLNYM 2013/20141 Sprawozdanie z działalności pedagoga szkolnego za I semestr roku szkolnego 2011/12 Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy..

Pobierz przykładowe sprawozdanie z pracy pedagoga.

Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli:W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników .SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.. Dla wielu pedagogów był to prawdziwy sprawdzian kompetencji organizacyjnych, posiadanej wiedzy i umiejętności, jak również znajomości problemów występujących w szkolnej .Sprawozdanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole..

Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z rocznym planem pracy.

Autor: Małgorzata Celuch.. Służenie radą i pomocą nauczycielom wydającym opinie o uczniach potrzebujących pomocy specjalistycznej.Sprawozdanie z działań koordynatora ds. bezpieczeństwa: Inne działania pedagoga: Współpraca z instytucjami zewnętrznymi: Mocne strony procesu wychowawczo-opiekuńczego: Słabe strony procesu wychowawczo-opiekuńczego : Formy doskonalenia zawodowego: Wnioski do pracy na drugie półrocze /na przyszły rok szkolny .Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - II semestr roku szkolnego 2015/2016.. Tutaj może pojawić się tworzenie dekoracji, pisanie programów, projektów, innowacji.Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Niniejsze sprawozdanie obejmuje działania wynikające z Rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz Rozporządzenie .Zadaniem szkolnego pedagoga jest także określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb (§ 15 ust.. pedagog specjalny (Świętochłowice) Myślę, że to strona, która zawiera dużo fajnych .Jak prawidłowo napisać sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego 9 czerwca 2015 / 3 komentarze Koniec roku szkolnego za pasem dlatego jak co roku przypominam temat pisania sprawozdań, z myślą o tych, którym brakuje konkretnych wytycznych lub doświadczenia w pisaniu tego rodzaju tekstów.Pedagog jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami, a także innymi lokalnymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi..

Dzięki tej współpracy mogę realizować programy profilaktyczne i spełniać obowiązki pedagoga szkolnego.

Pozostało jeszcze 99 % treści.. Pedagog i psycholog na co dzień w ramach swoich zadań diagnozują sytuacje wychowawcze.. Dodano: 19 czerwca 2018.. W roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe dla wszzytskich uczniów w kraju obywają się w tym samym terminie, tj. od 4 do 17 stycznia 2021.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO.. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Bodzentynie.. Procedury bezpieczeństwa w celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w gabinecie pedagoga - 2020/21.. Są one planowane na podstawie wykazu uczniów z poszczególnych klas sporządzonego przez pedagoga i psychologa szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w oparciu o opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.. 3 pkt 2) oraz działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (§ 15 ust.. Dokumentem określającym zakres działań pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 roku.Sprawozdanie z awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli: W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników .2 Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 2 z 5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (ze zm.)..

Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy.

I półrocze rok szkolny 2017/2018.. Odbywają się one zgodnie z zaleceniami Poradni.Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje współpracująceTym samym pedagog i psycholog pomagają rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości i uzdolnień uczniów.. To, że uczniowie obecnie nie przebywają w budynku szkolnym nie znaczy, że nie pozostają w relacji.Wśród innych objawów nadmiernej reakcji stresowej na epidemię można wymienić: smutek, nasilone zamartwianie się, niezdrowe zachowania dotyczące snu czy jedzenia, a u nastolatków również nadmierną drażliwość, tzw. złe zachowanie, problemy z koncentracją uwagi, unikanie obowiązków szkolnych, jak również aktywności, które w .sprawozdanie pegagoga szkolnego Działania wychowawczo-profilaktyczne podejmowane w I semestrze roku szkolnego … przez pedagoga szkolnego Edytę Fałkowską Praca pedagoga szkolnego realizowana była zgodnie z ustaleniami podjętymi w rocznym planie pracy.Przykładowe sprawozdanie z pracy psychologa i pedagoga szkolnego z pracy w I semestrze roku 2020/2021.. za rok szkolny 2017/2018.. 1 Realizacja zadań z Programu profilaktyki 1 Prowadzenie ogólnych działań diagnostycznych dotyczących uczniów 2 .Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego za rok szkolny.. Poniższe wytyczne odnoszą się do gabinetu pedagoga na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.Pedagog szkolny sporządził wykaz uczniów objętych PPP w roku szkolnym 2016/17/dokumentacja PPP/ W roku szkolnego 201 6/201 7, uczniowie ze szkoły i dzieci z przedszkola uczestniczyły w zajęciach specjalistycznych takich jak: a) zajęcia wyrównawcze: dla klas I -III z j. polskiego i matematyki dla kl. IV -VI Ocena stopnia realizacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt