Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola za i półrocze

Pobierz

Lepiej nie formułować twardych wniosków, lecz wskazać .Sprawozdanie Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA nr 5 w Sokółce.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn.. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2016/2017.Przedszkole nr 5 w Sokółce Osiedle Centrum 18 16-100 Sokółka tel :85-711-25-39 NIP 545-180-60-15, REG.200415781 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 1 Opracowała: mgr Lucyna Jolanta Szymaoska WYNIKI I WNIOSKI z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019Koniec pierwszego semestru i początek drugiego to dobry czas na podsumowania działalności przedszkola.. Dbanie o estetyczny i higieniczny wygląd dziecka.. Prowadziłam dokumentację wychowawcy grupy zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu ( dziennik zajęć, karty obserwacji dzieci, diagnoza dojrzałości dzieci 5 - letnich, zeszyt kontaktów z rodzicami).. Wnioski należy formułować rozważnie, szczególnie jeśli stopień realizacji danej formy nadzoru (danego zadania z nadzoru) jest jeszcze niski.. Wniosek Stopień realizacji wniosku Uwagi do realizacji wniosku 1.. Podjąć działania rozwijające inteligencję intrapersonalną oraz działania w kierunku racjonalnego odżywiania ..

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora.

Sprawozdania - 1 półrocze 2019/2020sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu, ewaluacja wewnętrzna, nadzór pedagogiczny, dokumenty szkolne, rada rodziców w przedszkolu, podstawa programowa, dokumentacja przedszkola, szkolne sprawy, sprawozdanie dyrektora przedszkola z nadzoru pedagogicznego, plan nadzoru pedagogicznego 2013 2014, dokumentacja pracy przedszkola, ko .Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego - § 24 .. "Podsumowanie pracy przedszkola za I półrocze roku szkolnego 2020/21 - efektywność w poszczególnych obszarach, wnioski z nadzoru pedagogicznego, ustalenie rekomendacji.". Przedszkole zatrudnia aktualnie 9 pracowników pedagogicznych, w tym: Stopnie awansu zawodowego:Monitorowanie pracy przedszkola, informacja zwrotna dotycząca systematyczności i rytmiczność realizacji planu, ocena jakości prowadzonych działań, a także podstawa do wypracowania rekomendacji do działań projakościowych - takie funkcje pełni tzw. sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, które dyrektor musi przedstawić radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku.3..

Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego realizowanego w roku szkolnym 2018/194.

Karta wychowawcy.. Zazwyczaj też w tym okresie dyrektorzy przeprowadzają wymaganą przepisami radę pedagogiczną, na której omawiane są wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek: "dyrektor .1 WYNIKI I WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 PODSTAWA PRAWNA; Art. 33 ust 1i 2 oraz Art. 35ust.1, Art. 40 ust.. Przygotowując wnioski z nadzoru, należy przeprowadzić analizę dokumentacji nadzoru oraz zebrać informacje od osób odpowiedzialnych za .Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym 2019/2020: Kontynuować współpracę z rodzicami i Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Myszyńcu.. za rok szkolny 2014/2015.. roku szkolnym 2019 / 2020.. Teczka wychowawcy.. Informacja o realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego określonych w poprzednim roku szkolnym (2013/2014) Wniosek z roku szkolnego 2013/2014 Realizacja w roku szkolnym 2014/2015 Nadal diagnozować dzieci i oceniać poziom wiedzyWyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018 Przedszkole nr 5 w Sokółce Nadzór pedagogiczny obejmował formy wynikające z planu nadzoru: ewaluację, kontrolę, wspomaganie i monitorowanie..

oraz informacja o pracy przedszkola.

Promować placówkę w środowisku lokalnym.. Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w I półroczu.. Regularne i w ustalonym terminie wnoszenie opłat za przedszkole.. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny zobowiązani są do złożenia wniosku w terminie od 1marca do 15 kwietniaSprawozdanie nauczyciela z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w I półroczu roku szkolnego 2019 2020 .. Roczny cykl 4 płyt CD z kompletną dokumentacją niezbędną do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania.. Świnoujściu .. Przygotowując wnioski z nadzoru, musisz przeprowadzić analizę dokumentacji nadzoru oraz zebrać informacje od .. **Dyrektor przedszkola jest zobowiązany opracować na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Aktywnie uczestniczyłam w WDN poprzez udział w Szkoleniowej Radzie Pedagogicznej przeprowadzonej przez koleżankę E .Pomoc psychologiczno - pedagogiczna - wzory dokumentów.. Informacja o pracy Przedszkola.. 3 Pod Żaglami.. Przedszkola.. Uwzględniał on wytyczne MEN, Opolskiego Kuratora Oświaty, wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego.Nadzór pedagogiczny sprawowany był zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 2015 r., poz. 1270), w oparciu o Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego z roku 2016/2017.Półroczne podsumowanie nadzoru pedagogicznego na etapie jego realizacji to nie czas na całościową ocenę poszczególnych form nadzoru..

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów za I półrocze.

w roku szkolnym 2019/2020.. Wszystkie zadania przewidziane w planie zostały zrealizowane.. Podstawa prawna: Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r -§ 69.ust 7.. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół w Bukowsku.. Po I semestrze wnioski należy formułować rozważnie, a w razie potrzeby należy dokonać korekty planu nadzoru na II semestr.Dyrektor przedszkola podsumowując pracę w I półroczu, powinien odnieść się zarówno do wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, jak i przedstawić informacje o działalności przedszkola.. zm.).Z kolei w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r., poz. 1270) w § 26 stwierdzono, że: "dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się .Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego 2017/2018 .. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.nr 256, poz2572 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzania w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r nr 168 poz. 1324 ze zm.z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego w oparciu o plan nadzoru opracowany przez dyrektora przedszkola oraz koncepcję pracy przedszkola, program wychowawczy.. **Plan nadzoru powinien uwzględnić po pierwsze wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym, po drugie podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, w tym zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego .Przedszkole nr 5 w Sokółce Osiedle Centrum 18 16-100 Sokółka tel :85-711-25-39 NIP 545-180-60-15, REG.200415781 1 Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu nr 5 w Sokółce prowadzony był zgodnie z rocznymCo najmniej 2 razy w roku dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.. dziennik zajęć pozalekcyjnych.. Zaplanowanie i organizacja zebrania rady pedagogicznej podsumowującej pracę przedszkola w I półroczu - stacjonarnie lub zdalnie.. z 2017 r. poz. 1658 .Dyrektor w swoim sprawozdaniu przygotowanym po I półroczu powinien odnieść się nie tylko do wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, ale również przedstawić informacje o działalności przedszkola w I półroczu.. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 Nadzór pedagogiczny przebiegał zgodnie z opracowanym na początku roku szkolnego planem.. łalność administracyjno-organizacyjna.. 2020 Godz.15.00 dyrektor przewodniczący zespołówPrzebieg nadzoru W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego.. Miejskiego .. Wnioski z nadzoru .Sprawozdanie dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Strzegomiu z nadzoru pedagogicznego.. Sprawy różne 20.I.. zrealizowany Ujęto w koncepcji pracy przedszkola do realizacji w rocznym w planie.. Przedstawienie sprawozdania z planu nadzoru sprawowanego przez dyrektora.. Programy i akcje..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt