Karta charakterystyki czynnika r32

Pobierz

Gaz skroplony pod ciśnieniem.. Ph Eur Karty Charakterystyki według numerów katalogowych są dostępne również na stronie .. REMGAZ Spółka Jawna Olszewski i Kaśków ul. Hetmańska 14A, 43-200 Pszczyna tel.. +48 32 210 63 26 / + 48 32 326 30 00 fax +48 32 210 63 26 e-mail: NIP 747-10-00-49 Karta CharakterystykiKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Numer katalogowy 102378 Nazwa wyrobu Chlorek wapnia bezwodny proszek Reag.. emission -77% % Cooling Performance (kw ) % % 0.53 COP Charge (kg ) R22 R410A R32 R410A R32 Zalety R32 nad R410A Niższy współczynnik GWP Wyższa przewodność cieplna Mniejsza lepkość (mniejszy spadek ciśnienia) Mniejsza gęstość (mniejsza ilość czynnika) 1-składnikowy .Zapraszam do przeczytania wpisu, z którego dowiesz się: Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego.. Wersja: 16 Wersja poprzednia: 26.03.2017r.. Zwycięzca pojedynku już pewny.. Proszę o informację czy to rzeczywiście tak musi być , czy też jest jakieś inne rozwiązanie jak czujnik wykrywania .Karta charakterystyki otrzymana w języku obcym powinna być przetłumaczona z dostosowaniem do prawa polskiego ponieważ zasady i zalecenia prawne często różnią się w szczegółach w poszczególnych krajach.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa substancji : KWAS SOLNY 31-38% Wzór chemiczny : HCl Numer CAS : - Oznakowanie WE : 231-595-7 Numer indeksowy : 017-002-01-XTo nie karta czynnika, ale może wystarczy: ..

W jakim języku musi być karta charakterystyki.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. Czynnik jednorodny.. Objawy obejmują utratęKARTA CHARAKTERYSTYKI KWAS SOLNY 31-38% Data sporządzenia: 2002-12-19 Data aktualizacji: 2015-06-01 Wydanie: 4 SEKCJA 1.. Jak jest zbudowana.. Zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 i Rozporządzeniem (WE) 2015/830Karta Charakterystyki Substancji Chemicznej MIESZANINA ARGONOWA : CARBOMIX.. Karta charakterystyki przekazuje informacje od producenta lub importera, poprzez dystrybutorów aż do użytkowników końcowych.Od 1 czerwca 2017 roku mamy do czynienia już tylko z jednym wzorem karty charakterystyki.. Czynnik jest również podobnie jak R410A nisko toksyczny.R32 kontra R410A R32 kontra R410A.. Serwisant który mi montował klimatyzator powiedział , że klimatyzator z czynnikiem R32 nie może być w tym samym pomieszczeniu gdzie kominek.. Jak już wspomniano, nowe lub istniejące karty charakterystyki zaktualizowane po 1 czerwca 2015 r. powinny być jednak zgodne .KARTA CHARAKTERYSTYKI MASZYNOWE TYNKI GIPSOWE Data aktualizacji: 19.04.2018r.. Głównie wykorzystywany jako składnik mieszanin HFC..

Dylematy dotyczące wyboru czynnika chłodniczego do systemów klimatyzacyjnych już rozwikłane.

Od niedawna znalazł wykorzystanie jako znakomity i wydajny czynnik chłodniczy w nowej generacji instalacjach klimatyzacyjnych bytowych i komercyjnych o niskim GWP.R32 (HFC) GWP=675 Własności R32 jest szybko gasnącym czynnikiem z grupy HFC.. Wiodący producenci i dystrybutorzy czynników chłodniczych w Europie oraz organizacje branżowe zalecają klientom klimatyzacji do zdecydowanego i szybkiego przechodzenia na R32.Karta Charakterystyki Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006/WE, artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu..

Data zakończenia 2019-09-11 - cena 922 zł1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Typ produktu :Ciało stałe.

Czy dla mydła do rąk czy domestosa też są potrzebne karty charakterystyki.Karta charakterystyki 1,1,1,2-Tetrafluoroetan (R 134a) Data utworzenia : 28.01.2005 Wersja : 2.1 PL / L Karta Nr : 150 Data aktualizacji : 11.03.2013 strona 3 / 7 150 / EDV / 11.03.2013 chroni ący zawór opakowania musi by ć na swoim miejscu.. Stare karty odchodzą w kąt, dlatego osoby używające niebezpiecznych substancji chemicznych oraz różnego rodzaju ich mieszanin, mają obowiązek posiadać karty charakterystyki dopasowane do nowego wzoru.Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS (skrótowiec od ang. material safety data sheet), SDS (ang. safety data sheet) - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (dawniej preparat), a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat.Karta charakterystyki dostarczona odbiorcy przed 1 czerwca 2015 r. może jednak nadal być wykorzystywana do 31 maja 2017 r. bez dostosowywania jej do wersji znajdującej się w załączniku do rozporządzenia 2015/830..

Przechowywa ć pojemniki w miejscu wolnym od zagro żenia ...główna / karty charakterystyki: Prezentujemy nowy zbiór Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych zgodnych z aktualnymi Ustawami.

Kontakt ze skroplonym gazem może spowodować urazyNAZWA CHEMICZNA: difluorometan.. Nazwa handlowa: Domestos Professional Pine Fresh Domestos jest zarejestrowanym znakiem towarowym Unilever, używanym przez firmę Diversey na podstawie licencji1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Carl Roth GmbH + Co KG Schoemperlenstr.. KARTA CHARAKTERYSTYKI Difluorometan (R 32) Data Wydania: Data wydania: 16.01.2013 26.10.2017 Wersja: 1.1 Nr karty charakterystyki (SDS): 4/16 SDS_PL - 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Zagrożenia: Wstrzymanie oddechu.. Jego charakterystyka i ciśnienia robocze są bardzo podobne do własności R410A, zatem zaczyna się pojawiać w podobnych zastosowaniach - pompy ciepła, klimatyzatory split i agregaty wody lodowej.Czynnik chłodniczy R32 ma większość parametrów na poziomie zbliżonym do R410A, różni się jednak tym, że ma nieco lepsze efektywności, jest łatwopalny, ale tylko w określonym przedziale stężeń i z niewielką prędkością rozprzestrzeniania się płomienia, a posiada wskaźnik GWP = 675.Pełny wyciek czynnika z modelu Gree Bora o stosunkowo dużej mocy 4,6 kW (0,77 kg R32) w pomieszczeniu nawet tak małym jak 10 m2 (około 27 m3) da nam stężenie 0,029 kg/m3.. Strona 2 z 23 Działanie drażniące na oczy, Kategoria 2, H319KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z Rozporządzeniem Komisji(UE)2015/830 z dnia 28 maja 2015r.. 3-5 D-76185 Karlsruhe Niemcy Telefon: +49 (0) 721 - 56 06 0 Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149 e-mail: Strona www: Kompetentna osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki: Department Health, Safety and EnvironmentKARTA CHARAKTERYSTYKI 1,1,1,2-Tetrafluoroetan (R 134a) Data Wydania: Data wydania: 16.01.2013 26.10.2017 Wersja: 2.1 Nr karty charakterystyki (SDS): 3/15 SDS_PL - SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy Uwagi ogólne: W wysokich stężeniach może spowodować uduszenie.. Zasada przeszukiwania zbioru jest bardzo prosta: w poniższych polach należy wpisać kryteria wyszukiwania, nacisnąć "Szukaj" i z otrzymanej listy wybrać dla żądanej pozycji odpowiednią wersję karty poprzez "kliknięcie" na link z dostępną wersją .Informacje o R32 (9kg) - Czynnik Chłodniczy Legalny z Butlą - w archiwum Allegro..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt