Posłuchaj nagrania ponownie i wybierz poprawne odpowiedzi

Pobierz

Wytnij karty z miejscami w mieście z zeszytu cwiczeń i korzystając z nich utrwalaj nowe słówka - (Mini - flashcards, Unit 6, Lesson 2).Posłuchaj nagrania 2.37 i powtórz wyrazy.. Zadania: 1, 4 i 5 wykonamy wspólnie podczas połączenia poprzez aplikację Skype o godz. 9:30.. Wybrana książka: Wybierz książkę.. Odtwórz nagranie ponownie i powtórz usłyszane pytania i odpowiedzi.. Pytania i odpowiedzi.. Zad.3., str. 45, ćwiczeniówka.. Uzupełnij tekst właściwymi wyrazami i wyrażeniami.. Zadania znajdziecie w WB p.. W nagraniu pojawiają się nowe zdania.. 2 Zadanie.. 105/1: posłuchaj i przeczytaj dialog, zaznacz poprawne odpowiedzi, str, 105/2: przepisz do zeszytu informację z ramki i znajdź 4 przysłówki w dialogu w zadaniu 1, str. 105/3: przepisz zdania , użyj wyrazów w nawiasach, str. 105/4: posłuchaj nagrania-które kraje odwiedzili Imogen i John,Podręcznik, str. 74,ćw.1 - Do zdjęć 1-4- dopasuj nazwę zajęć pozaszkolnych a-d.. Nie musisz przepisywać całych zdań.. (3 pkt) Przeczytaj tekst.. Dyktando W ćwiczeniu z dyktandem najpierw posłuchaj nagrania.Napisz odpowiedzi w poprawnym czsie 2021-01-21 17:37:07 Przetłumaczy mi ktoś to na niemiecki albo chociaż część tego?. Zapiszcie je do zeszytu: She hasn't got… - ona nie ma….Ex 1- Przeczytaj wpis na blogu i wybierz poprawne uzupełnienie luk.. Odpowiedz na pytania.KROK 7.. [Zapis w zeszycie .Posłuchaj nagrania i przeczytaj tekst..

[Posłuchaj nagrania i wybierz poprawne odpowiedzi.]

96 Zapisz poprawne słowa w zeszycie.. Ex 3 - Przeczytaj odpowiedzi na propozycje z zadania 2 i wybierz poprawne formy, odpowiedzi zapisz do zeszytu.str.. Możesz zmienić prędkość odtwarzania nagrania, korzystając z ikony prędkości.. 96 Dopasuj wyrazy z zadania 1 do definicji 1-5.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Ex 2 - Uzupełnij zdania, odpowiedzi zapisując do zeszytu, następnie posłuchaj i sprawdź swoje odpowiedzi CD2.31.. Zapisz całe frazy do zeszytu.. ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH Zadanie 11.. 2021-01-21 12:39:14 Przeczytaj teksty na pocztówkach jeszcze raz przyporządkuj wypowiedzi 1-10 na s. 15 lotcie 2021-01-21 08:04:36Ex.. - zadanie 6: Posłuchaj nagrania 1.33 ponownie, a następnie dopasuj zdania A-E do wypowiedzi 1-4.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje.Zad 3.. Podręcznik str. 94, zad.. Przedmiot: Język niemiecki.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Odpowiedź na zadanie z Aktion Deutsch 4.. 96 Przepisz wyrazy do zeszytu oraz dopasuj do niektórych z nich obrazki 1-9.. Podręcznik str. 93, zad.. Ex 6 Posłuchaj piosenki i spróbuj zaśpiewać ją J CD 1.44 NEA_Pol_L2_Tk1_44.mp3 ..

Posłuchaj nagrania ponownie i odpowiedz... 1 Zadanie.

Wybierz poprawne odpowiedzi.. Które przedmioty z ćwiczenia 1 są w nim wspomniane?. 5 Uzupełnij brakujące słowa w Key Phrases.. : jpg na dole .Posłuchaj nagrania.. Wybierz słowa, które poprawnie uzupełniają dialog i zapisz je w zeszycie.OJAP-100 Strona 3 z 18 Zadanie 1.. ).Wybierz i zaznacz po dwie właściwe odpowiedzi.. Napisz pocztówkę do przyjaciela, odpowiadając na poniższe pytania.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. Posłuchaj i pokoloruj obrazek zgodnie z tym, co słyszysz (nazwy kolorów są w słowniczku obrazkowym na str. 87).. Znajdź nagranie CD2, ścieżka 44.. (0-5) Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów.. 2011-02-06 15:11:20; Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi: 2013-02-28 17:28:47; Zaznacz właściwe zakończenie zdań : 2013-09-30 15:19:09; .. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.4.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. • Put metal in the big .Aby to zrobić, wybierz poszczególne elementy i wstaw je w w puste miejsca w odpowiedniej kolejności, by utworzyły poprawne odpowiedzi.. Odtwórz nagranie 3.. Posłuchaj i odpowiedz 2011-04-13 20:53:58; Posłuchaj nagrania i wpisz nazwy przedmiotów szkolnych do planu lekcji 2015-01-07 16:13:57Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Posłuchaj nagrania i zaznacz właściwe odpowiedzi.

Wykonaj zad.. 4 - posłuchaj nagrania CD 1.43 NEA_Pol_L2_Tk1_43.mp3, będą to opisy trzech zwierząt, słuchając wskaż palcem odpowiednie zwierzę.. Rozwiązania zadań.. Strona 81.. Rozwiąż zadanie profesora.. W zadaniach 1.1.-1.5., na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.Po rozwiązaniu quizu posłuchaj odpowiedzi i sprawdź poprawność 2-27_Steps_Plus_Grade_6_Class_Audio.mp3.. Logowanie.. weiter deutsch 2 - strona 58Zadanie 2 strona 55 klasa 4 posłuchaj nagrania ponownie i wybierz poprawne odpowiedzi 1 Zobacz odpowiedźOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wykonaj zad.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk (11.1.-11.3.. 2 Posłuchaj (class audio CD lub plik MP3 zamieszczony na platformie Teams w kanale język angielski) iZadanie z angielskiego, klasa 6 !. 3 - posłuchaj ponownie nagrania 2.54 i uzupełnij zdania 1-5, zapisz zdania w zeszycie.Posłuchaj: Dopasuj poprawne tłumaczenie do przesłuchanej frazy.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Online Workbook → 6.6 Listening and Writing → Exercise 3 [Uzupełnij tekst, używając czasowników z nawiasów w czasie Past Simple.. 3 .Angielski ponownie sprawdź pytania:) 2010-01-10 19:44:02; Posłuchaj nagrania i napisz słowa, które słyszysz..

Posłuchaj ponownie nagrania i w zdaniach 1-4 wybierz poprawne słowa.

2 - posłuchaj nagrania 2.54 i dopasuj osoby mówiące 1-4 do zajęć pozalekcyjnych z ćw.1; ćw.. Napisz odpowiedzi w zeszycie.. Przepisz również przykład.PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!. 36, zatrzymując je po każdym dialogu.. Po wykonaniu zadania kliknij "Sprawdź".. Pomożecie ?. 6 w zeszycie uzupełnij luki w zdaniach przymiotnikami utworzonymi od podanych słow.. Wysłuchaj nagrania ponownie.. Poćwiczymy jeszcze czytanie i rozumienie ze słuchu.. Wybierz odpowiedź a, b, lub c.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie; ćw.. To jeszcze nie wszystko!. Rejestracja.. KROK 8.. Online Workbook → 6.6 Listening and Writing → Exercise 2 [Posłuchaj nagrania ponownie i uzupełnij zdania, wpisując jedno słowo w każdą lukę.]. Posłuchaj nagrania i wybierz właściwą odpowiedź: a lub b. Napisz odpowiedzi w zeszycie.. (doll - lalka) 4.. A jeśli chcesz wyłączyć lub włączyć odtwarzanie nagrania, stuknij w ikonę dźwięku.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Posłuchaj nagrania i wybierz poprawne odpowiedzi Where did Anna go on holidayWykonaj zad..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.