Podaj nazwy systematyczne soli na podstawie ich wzorów sumarycznych

Pobierz

a) ZnSO4 d) bromek żelaza (II) b) Na3PO4 e) siarczan (IV) potasu c) NH4Cl f) azotan (V) miedzi (II) Przykład: chlorek magnezu - produkty dysocjacji Mg2+, Cl-3.. Mg(H 2 PO 4) 2 - diwodorofosforan(V) magnezu.. b) Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) obu otrzymanych monochloropochodnych tego alkanu oraz podaj ich nazwy systematyczne.. CaCO3 - węglan wapnia.. Rozwiązanie - Napisz równania dysocjacji następujących soli: Rozwiązanie - Podaj nazwy zwyczajowe soli: NaNO3, NaCl.. A) NO2 B) N2O3 C) Cl2O7 D) Cl2O5 E) K2O F) SO2 G) SiO2 H) CuOZadanie: podaj nazwy nastepujacych soli nahco3 khs Rozwiązanie: nahco3 kwaśny węglan sodu khs wodorosiarczek potasu mg hso4 2 di wodoro siarczan viRozwiązane zadania z chemii dla gimnazjum i liceum - zadania z chemii nieorganicznej, organicznej, stężenia, mol - online i za darmo!. Stworzyłem ten poradnik, aby pomóc w zrozumieniu mechanizmu tworzenia nazw oraz wzorów sumarycznych soli, a także ich dysocjacji jonowej.. Wskazać negatywne działanie azotanów, fosforanów i kwaśnych deszczy na środowisko.soli jonowej skróconejtworzy nazwy soli na podstawie wzorów sumarycznych (proste przykłady) tworzy i zapisuje wzory sumaryczne soli na podstawie ich nazw (np. wzory soli kwasów: chlorowodorowego, siarkowodorowego i metali, np. sodu, potasu i wapnia) wskazuje wzory soli wśród wzorów różnych związków chemicznycha) Napisz wzór sumaryczny alkanu poddanego chlorowaniu..

Sole ...Rozwiązanie - Podaj nazwy soli o podanych wzorach sumarycznych.

AlSO 4 (OH) - siarczan(VI) wodorotlenek glinu.. Wskazać sole w najbliższym otoczeniu człowieka (gospodarstwo domowe, wody naturalne, skorupa ziemska, nawozy).. (3 pkt) Podaj nazwy systematyczne węglowodorów oznaczonych numerami 2, 5 i 7.Podać nazwy systematyczne różnych soli na podstawie wzoru sumarycznego.. 2H 2 O - chlorek miedzi(II)-woda(1/2).. • CH 2 =CH-CH 3 • HC≡CH • CH 2 =CH 2 • CH 3-CH 3 • HC≡C-CH 3 • CH 2 =CH-CH 2-CH 3Narysuj wzory strukturalne oraz podaj nazwy systematyczne wszystkich izo­ merycznych alkanów o wzorach sumarycznych: a) C 6 H 14 (5 izomerów), b) C 7 H i6 (9 izomerów).. Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne lub wzory uproszczone różnych węglowodorów.. Na jutro 2016-02-25 17:06:20; zad1 podaj nazwy soli zad2 Napisz wzory sumaryczne 2014-09 .NaHS - wodorosiarczek wapnia.. 1 3 5 678 CH=CH2 4 CH2 CH2 CH2 CH2 CH CH CH2=CH CH=CH2 C=C H H 2 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH2 CH C CH2 H3C H2C CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 CH CH2 C CH CH3 Zadanie 1.. Cele lekcji Uczeń po zajęciach potrafi: zapisać wzór ogólny soli, podać nazwy soli na podstawie ich wzorów sumarycznych, zapisać wzory sumaryczne soli na podstawie ich nazwy, wymienić przykłady soli obecnych w naszym otoczeniu.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Sole są związkami chemicznymi zbudowanymi z metalu (lub grupy amonowej NH4+) oraz reszty kwasowej..

Rozwiązanie - Podaj nazwy systematyczne wymienionych soli.

AlCl(OH) 2 - chlorek diwodorotlenek glinu Ca(NO .Wzory sumaryczne soli.. Jednak nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jaki sposób atomy są ze sobą połączone.. Na podstawie wzorów sumarycznych węglowodorów ustal ich nazwę, wzór struktualny lub półstruktualny.. Sole to związki zbudowane z kationów metali (lub kationu amonu o wzorze NH 4 +) i anionów reszty kwasowej.. Na podstawie wzorów strukturalnych tlenków podaj ich nazwy i wzory sumaryczne - Zadanie 126: Chemia w zadaniach i przykładach - strona 311.. Wodorotlenek litu b).. KHSO 3 - wodorosiarczan(IV) potasu.. zobacz więcej ).Podaj produkty dysocjacji jonowej soli o podanych wzorach sumarycznych lub nazwach na podstawie przykładu.. MgCO3 - węglan magnezu.. Uzupełnij następujące równania reakcji dysocjacji jonowej soli.Nazwa systematyczna Nazwa zwyczajowa Wzór sumaryczny Wzór półstrukturalny propanian etylu CH3-C O-CH2-CH2-CH3 mrówczan metylu C3H-COOC2H- 23 Uzupełnij lub napisz równania reakcji chemicznych oraz nazwę estru..

Następnie napisz ich wzory sumaryczne i nazwy systematyczne.

Cele lekcji Uczeń: • wyjaśnia pojęcia: wodorosole, hydroksosole • ustala nazwy wodorosoli i hydroksosoli na podstawie ich wzorów sumarycznych • ustala wzory sumaryczne wodorosoli i hydroksosoli na podstawie ich nazw • wymienia sposoby otrzymywania soliNa podstawie wzorów sumarycznych związków kowalencyjnych można ustalić skład ich cząsteczek: liczbę i rodzaj atomów pierwiastków.. a)C H4 b) C2 H2 c) C8 H14ustala nazwy różnych soli na podstawie ich wzorów chemicznych ustala wzory soli na podstawie ich nazw proponuje metody, którymi można otrzymać wybraną sól i zapisuje odpowiednie równania reakcji chemicznych ocenia, które z poznanych związków chemicznych mają istotne znaczenie w przemyśle i gospodarcenieorganicznych na podstawie ich wzorów chemicznych − projektuje doświadczenia pozwalające otrzymać kwasy różnymi metodami − omawia typowe właściwości chemiczne kwasów (zachowanie wobec metali, tlenków metali, wodorotlenków i soli kwasów o mniejszej mocy) − opisuje budowę soli − zapisuje wz ory i nazwy systematyczne soli .W przypadku kwasów beztlenowych na początku nazwy pojawia się przedrostek hydro-, który odpowiada polskiej wzór, nazwa angielska6) posługuje się symbolami (zna i stosuje do zapisywania wzorów) wzory prostych kwasów karboksylowych i podaje ich nazwy zwyczajowe i systematyczne;Więcej elementw3 lis 2019 30 wrz 2018 .Z podanych niżej wzorów wybierz wzory półstrukturalne alkenów i wpisz je do tabeli w takiej kolejności, by utworzyły szereg homologiczny..

a) HCOOH + C_H,OH stez 4,50.sy CCOOCH3 + H2O.Podaj nazwy systematyczne tlenków na podstawie ich wzorów sumarycznych.

Spośród podanych wzorów sumarycznych wybierz wzory wodorotlenków.. Odzwierciedla on sposób .Temat: W barwnym świecie soli - budowa i nazewnictwo (wprowadzenie).. Tej informacji dostarcza inny wzór, zwany wzorem strukturalnym wzorem strukturalnym.. Ich wzór ogólny zapisujemy jako: n, m - indeksy stechiometryczne ustalone na podstawie wartościowości metalu i reszty kwasowej.. Cl2O5 Be(OH)2 MgS Ba(OH)2 CaCl2 AgOH Sn(OH)2 N2O NH3 CsOH Kl N2O3 Ni(OH)2 H2O Mn(OH)2 HCl Cr(OH)3 2. Podaj wzory sumaryczne wodorotlenków o podanych nazwach.. .soli tworzy nazwy soli na podstawie wzorów sumarycznych (proste przykłady) tworzy i zapisuje wzory sumaryczne soli na podstawie ich nazw (np. wzory soli kwasów: chlorowodorowego, siarkowodorowego i metali, np. sodu, potasu i wapnia) wskazuje wzory soli wśród wzorów różnych związków chemicznychTemat: Sole- rodzaje, otrzymywanie, zastosowanie.. Wodorotlenek .2 Egzamin maturalny z chemii Arkusz I Informacja do zadań 1.. Podacie mi nazwy i wzory KWASÓW, ZASAD, SOLI?prosze 2012-03-21 15:41:23; Napisz wzory sumaryczne tych soli i podaj ich nazwy ( ) 2013-03-18 21:15:17; podaj nazwy podanych soli (a) i ich wzory (b) 2010-10-06 18:11:05; Podaj nazwy i wzory strukturalne soli!. FeCO3 - węglan żelaza (II)Witam!. Mam nadzieję, że będę mógł Wam pomóc za sprawą tego poradnika..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.