Porównanie alkany alkeny i alkiny prezentacja

Pobierz

Bardzo proszę o systematyczne oddawanie zadao domowych .. RnkloZam4prb2 1 Animacja przedstawiająca sposoby rysowania wzorów strukturalnych i półstrukturalnych alkanów na podstawie polecenia.Chemia Nowej Ery - klasa 8 Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Nowa EraAlkiny, podobnie jak alkany i alkeny, są bezbarwne i bardzo trudno rozpuszczają się w wodzie.. aromatyczne.. Mogą to być gazy, Temperatury topnienia i wrzenia tych związków są zależne od budowy łańcucha węglowego.. Alkany są mało aktywne pod względem chemicznym.ALKANY -WĘGLOWODORY NASYCONE KĄTY MIĘDZY WIĄZANIAMI, DŁUGOŚCI WIĄZAŃ .. ALKILOWANIE ALKAN + ALKEN ALKAN O DŁUŻSZYM ŁAŃCUCHU.. Wykonaj Kartę Pracy.. pierwsze 4 alkany posiadają zwyczajowe nazwy (metan, etan, propan, butan); pozostałe mają nazwy systematyczne utworzone od greckich albo łacińskich liczebników mówiących o ilości atomów węgla w cząsteczce, charakterystyczna końcówką dla tej grupy jest -anAlkany Alkany są to węglowodory nasycone, w których cząsteczkach między atomami węgla występują wyłącznie pojedyncze wiązania.. np. cyklobutenTranscript Alkiny - INF-WLF Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka + 1 WĘGLOWODORY NIENASYCONE: ALKINY 2 Przypomnijmy WĘGLOWODORY łańcuchowe nasycone nienasycone alkany pierścieniowe nasycone np. cykloheksan nienasycone np. cyklobuten aromatyczne np. benzen np. etan alkeny alkiny np. eten np. etyn 3 .Test: Chemia - alkany alkeny, alkiny Opis testu: Napisz wzór chemiczny Liczba pytań: 27 Poziom: Łatwy Rozwiązany: 393 razy Średnia ocena:Alkiny pod względem cech fizycznych przypominają alkany i alkeny..

Brak zadao oddanych walkanany alkeny alkiny alkadieny i.2.1.

Jako węglowodory nienasycone ulegają reakcjom uwodornienia (w obecności katalizatorów .Alkíny patria medzi uhľovodíky, ktoré v štruktúre molekuly obsahujú jednu trojitú väzbu C≡C, ostatné väzby medzi uhlíkmi sú jednoduché.Właściwości FIZYCZNE alkanów - wraz z długością łańcucha gęstość alkanów wzrasta - alkany są nierozpuszczalne w wodzie, ale rozpuszczalne w rozpuszczalnikach horganicznych - C1-4: gazy; C5-15: ciecze; C15+ ciała stałe - lżejsze od powietrza - im większa temperatura tym łatwość zapłonu maleje - wraz ze wzrostem łańcucha węglowodorów lotność alkanów spada .Cechą odróżniającą alkiny od alkenów i alkanów jest dużo większa kwasowość atomu wodoru związanego z atomem węgla przy potrójnym wiązaniu.. Dzielą się na: alkeny alkiny Nazewnictwo alkinów Wzór ogólny Nazewnictwo alkenów Alkiny Tworzy się od węglowodoru nasyconego o tej samej liczbieAlkany - Alkany klasa 8 - Alkany - Alkany - Alkeny, alkiny i alkany - Alkany, alkeny, alkiny - Alkany i alkeny - Alkany- pojęcia - Chemia - kwasyAlkiny (ogólny wzór sumaryczny - C n H 2n-2) jest to grupa węglowodorów nienasyconych, które posiadają jedno wiązanie potrójne pomiędzy atomami węgla (−C≡C−).. Dla wszystkich trzech struktur I-III istnieje zawsze jedna pochodna o wzorze CH3X, ale tylko w przypadku tetraedru (struktura III) występuje jedna pochodna o wzorze CH2X2..

Wykazują podobne właściwości fizyczne jak alkany i alkeny.

łańcuchowe.. wĘglowodory nasycone: alkany proste rozgaŁĘzione alkany proste: zwiĄzki wĘgla i wodoru o wzorze: cnh2n+2 alkany: tylko pojedyncze wiĄzania pomiĘdzy atomami wĘgla szereg homologiczny alkanÓw metan ch 4 ch4 etan c2h6 ch3-ch3 propan c3h8 ch3-ch2-ch3 butan c4h10 ch3-ch2-ch2-ch3Alkany są nierozpuszczalne w wodzie, natomiast ulegają rozpuszczeniu w rozpuszczalnikach organicznych (np. benzenie, eterze).. nienasycone.. nazewnictwo.. REAKTYWNOŚĆ ALKANÓW SPALANIA JAKO ILOŚCIOWA REAKCJA Z TLENEM.. pierścieniowe.. W porównaniu na przykład z wodą alkiny okazują się słabszymi kwasami.a) alkany b) alkeny c) alkiny d) metan 3) Alkeny, to węglowodory nienasycone, w których cząsteczkach między atomami węgla występują: a) tylko wiązania podwójne b) wiązania podwójne i potrójne c) jedno wiązanie podwójne i wiązania pojedyncze d) przynajmniej dwa wiązania podwójne 4) Wskaż poprawny wzór ogólny alkenów: a .Alkany Zadanie 1.1.. Zadanie 1.2. a.1) Na rysunku zaznaczono najdłuższy łańcuch, ponumerowano atomy węgla w takimNa początek krótkie przypomnienie: Alkany •Wzór ogólny: CnH2n+2 •Węglowodory nasycone - wiązanie pojedyncze między atomami węgla •Nazwa zakończona na -an np. metan, etan •Nieaktywne chemicznie; ulegają tylko reakcjom spalania Alkeny i alkiny •Wzór ogólny: CnH2n, CnH2n-2 •Węglowodory nienasycone - 1 wiązanie wielokrotne między atomami węglaAlkany Alkeny Alkiny Wzór ogólny CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2 Budowa cząsteczki Wiązania c-c pojedyncze typu σ, Hybrydyzacja węgla sp3 , budowa przestrzenna Jedno wiązanie c - c podwójne; σ, π. Hybrydyzacja węgla przy podwójnym wiązaniu sp2, budowa trygonalna Jedno wiązanie c - c potrójne; σ, 2 π Hybrydyzacja węgla przy wiazaniu .Testy \ Chemia \ Wzory Alkany, alkeny, alkiny; Test: Wzory Alkany, alkeny, alkiny wzory alkanów, alkenów, alkinów .ALKANY (PARAFINY) Alkany są to nasycone węglowodory acykliczne (związki składające się z atomów węgla i wodoru), które mają wzór ogólny: C n H 2n+2 (n - oznacza liczbę atomów węgla w cząsteczce węglowodoru).WĘGLOWODORY..

Ponieważ wiązania potrójne są bardziej nietrwałe niż podwójne, alkiny wykazują dużą aktywność chemiczną.Alkany, alkeny, alkiny i polimery.

Tzn że alkany, alkeny i alkiny zawierają w sobie tylko cząsteczki węgla C i wodoru H. Niżej podam te pierwsze 10 takich najważniejszych ale jest ich wiele więcej ;) Ale myślę że o tej reszcze zapoznasz sięjuż w szkole średniej :p.Alkiny, alkeny i alkany zaliczają się do węglowodorów, czyli jak sama nazwa mówi, związków węgla czterowartościowego z wodorem.. Alkiny są związkami słabo polarnymi.. Niższe są gazami, butyn i wyższe są cieczami, a łańcuchy powyżej szesnastu atomów są ciałami stałymi.. Alkany są to węglowodory nasycone, czyli takie, które posiadają po jednym wiązaniu między każdym atomem węgla.. Węglowodory W badaniach chemii organicznej związki organiczne, które składają się z węgla i wodoru, nazywane są węglowodorami.. Oczywiście mowa tu o kwasowości względnej.. Prezentacja programu PowerPoint Author: RB Created Date: 5/29/2016 10:13:24 PM .f) alkeny od alkinów odróżnimy przez addycję wody w środowisku kwaśnym: alken "przejdzie" w alkohol, a alkin - w aldehyd lub keton g) ważniejszy alken to eten, a alkin - etyn (acetylen)KOMPLEKSY METALI, W KTÓREJ DWA ALKENY WYMIENIAJĄ MIĘDZY SOBĄ ATOMY WĘGLA ZWIĄZANE WIĄZANIM PODWÓJNYM NAGRODA NOBLA 2005 Yves Chauvin, Robert H. Grubbs, Richard R. Schrock.. nasycone.. Po lekcji proszę wysład kartę na mój adres.. Wiązane potrójne alkinów jest mniej trwałe od wiązania pojedynczego oraz podwójnego, co sprawia, że są dość reaktywne..

Temperatury topnienia i wrzenia alkinów są wyższe od temperaturPodobieostwa i różnice - alkany, alkeny, alkiny - podręcznik strona 132 przepisz do zeszytu.

Wzór ogólny.. Alkany, Alkeny, Alkiny i Polimery ALKANY (parafiny) • nasycone węglowodory acykliczne, o wzorze ogólnym CnH2n+2 • stanowią szereg homologiczny najprostszego alkanu - metanu CH4 • alkany, których cząsteczki zawierają co najmniej 4 atomy.Alkany, alkeny i alkiny ( węglowodory) są to związki organiczne atomu węgla i wodoru.. 2020 do godz. 13.30 KOCHANI UCZNIOWIE !. Każdy alkan ma końcówkę -an, czyli: metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan .Alkany, Alkeny a alkany Alkany, alkeny i alkiny to wszystkie węglowodory o różnych strukturach, a przez to o różnych właściwościach fizycznych i chemicznych.. nienasycone.. Temperatura wrzenia i topnienia w ich przypadku zwiększa się wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt