Postawy młodzieży wobec alkoholu

Pobierz

Liczba stron: 57.. Alkohol zaczyna się kojarzyć młodym ludziom z zabawą, radością, fajnym sposobem na spędzenie wolnego czasu i brakiem jakichkolwiek problemów.3 E. Filist, Samoocena a postawy młodzieży wobec zjawiska alkoholizmu 49 Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z 2003 roku przedstawiają następujące dane: Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną używaną przez młodzież.. Styl życia rodziców i stosunek do alkoholu obowiązujący w domu rodzinnym mają wyraźne przełożenie na sięganie młodzieży po alkohol.. Celem pracy jest scharakteryzowanie poglądów młodzieży gimnazjalnej wobec zjawiska alkoholizmu.Zestawienie dwóch przywołanych wyżej faktów - większego spożycia alkoholu wśród młodych dorosłych oraz niskiej świadomości konsekwencji spożywania alkoholu - rodzi szczególne tło dla interpretacji wyników dotyczących postaw młodzieży wobec dostępności alkoholu.. Wbrew obiegowym opiniom rodzice stanowią dla nastolatków wzór.. W pierwszym rozdziale omówiłam wyjaśnienia terminologiczne postaw, alkoholu, zjawiska spożywania alkoholu a także postawy wobec zjawiska spożywania alkoholu.Postawy młodzieży wobec zjawiska alkoholizmu 1.. Spis treści / plan pracy: Wstęp.3.. - 2001, nr 7/8, s. 4-7 PRAJSNER Mira : Analiza przyczyn powstawania problemów alkoholowych // Remedium..

Postawy i zachowania badanej młodzieży wobec spożywania alkoholu .. 29 2.

Ci, którzy deklarują, że piją alkohol, spożywają go przeważnie ze znajomymi (51%), nieznacznie rzadziej zaś z rodziną (47%).Ponad 70% młodych ludzi w badaniu na Bielanach przyznało, że próbowało już pić alkohol: 53% uczniów szkół podstawowych (13 lat), 78% gimnazjalistów (15 lat) i 94% licealistów (17 lat).. Wśród głosów młodych osób niepijących alkoholu, jako powody najczęściej pojawiają się: - relacja z rodzicami "nie odbudowałbym/ałabym zaufania rodziców, jakby się dowiedzieli"spadek stopy życiowej.. Badanie zostało przeprowadzone na 61 uczniach ósmych klas w Szkole Podstawowej w Brodnicy Górnej w województwie pomorskim, zakładając, że problem alkoholu dotyka młodzież szczególnie w małych miejscowościach.alkoholowych oraz postaw dzieci wobec zjawiska alkoholizmu, pedagog może w większym stopniu pomóc dziecku w środowisku szkolnym..

Postawy i zachowania badanej młodzieży wobec spożywania alkoholu ……… 29 2.

Problem zjawiska alkoholizmu w świetle literatury.. Perspektywa wkraczania dziecka w okres dorastania nieuchronnie uruchamia wśród rodziców i opiekunów niepokój przed możliwymi zagrożeniami, które niesie za sobą ten etap rozwoju.. Należy w tymInformacje o badaniu Nazwa projektu: Postawy młodzieży wobec alkoholu Wykonawca: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej Zamawiający: Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce Browary Polskie Termin realizacji badania: marzec/ kwiecień 2016 roku Populacja badana: a) młodzież w wieku 12 - 17 lat, b) rodzice badanych nastolatków, c)Do najbardziej skutecznych strategii wobec alkoholu dotyczących młodzieży należą: ustalenie minimalnego wieku uprawniającego do jego zakupu, wzmocnienie kontroli nad produktami alkoholowymi, podatki nałożone na alkohol, odpowiedzialność prawna sprzedawców, niższy poziomu dozwolonej zawartości alkoholu we krwi dla młodych kierowców oraz wyrywkowe kontrole alkomatowe.Młodzi ludzie uczą się stosunku do alkoholu od dorosłych..

Opinie młodzieży na temat przyczyn spożywania alkoholu przez młodzież .

Prawie 60% gimnazjalistów i nieco ponad 70 % uczniów szkół ponadpodstawowych chociaż raz paliło w swoim życiu papierosy.Analiza wyników badań nie pozwala stwierdzić, czy samoocena różnicuje postawy badanej młodzieży wobec alkoholu.. Badania T. Szydlowskiej wykazaly, že dzieci te sq gorzej wyposažone pod wzglqdem fizyczno-rozwojowym, bytowym, kulturowym, emocjonalnym.Środowisko rodzinne a nadużywanie alkoholu przez młodzież szkolną.. - 1999, nr 11, s. 6-7 PRAJSNER Bogdan : Młodzi Europejczycy i alkohol // Remedium.. Problem picia alkoholu przez młodzież lokuje się na trzeciej pozycji z prawie połową wskazań postrzegających go jako problem "bardzo ważny", a problem alkoholizmu - na miejscu czwartym (47% wskazań "bardzo ważny").. Ponad tysiąc uczniów w wieku 12-17 lat, ich rodzice oraz pół tysiąca sprzedawców wzięło udział w badaniu "Postawy młodzieży wobec alkoholu", które na zlecenie Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie przeprowadziła Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.1 Postawy młodzieży wobec alkoholu wyniki badań..

Opinie młodzieży na temat przyczyn spożywania alkoholu przez młodzież ………33 3.

2 Nastolatki a alkohol 1.. Jak pokazu-ją wyniki wielu badań i analiz, polskich i zagranicznych ryzyko po-wstawania szkód jest silnie warunkowane przez poziom spożyciaPOSTAWY Polaków wobec picia alkoholu przez młodzież - w świetle wyników badań Ośrodka Badania Opinii Publicznej // Remedium.. Z uwagi na powyższe tematyka postaw młodzieży gimnazjalnej wobec zjawiska alkoholizmu jest nader aktualna.. Ponad 38% przyznało, że zdarzyło im się kiedyś upić.źródło: Badanie CBOS dla Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce Browary Polskie, Postawy młodzieży wobec alkoholu, 2016 rok.. Alkohol trafia w ręce nieletnich za sprawą dorosłych.. 4.Postawy młodzieży wobec zjawisk spożywania alkoholuStreszczeniePraca magisterska składa się z czterech rozdziałów.. .Dzieci i młodzież nie będą sięgali po piwo czy inne napoje alkoholowe wtedy, gdy pomożemy im odkryć i zafascynować się światem dobra i piękna, światem prawdy i miłości, światem prawdziwych wartości, których respektowanie przynosi satysfakcję i radość, której alkohol dać nie może.Miejsce spożywania napojów alkoholowych najsilniej zależy od wieku.. • Bezrobocie, uznane 2 lata temu, podobnie jak w tym roku, za najważniejszy problemPostawy wobec alkoholu kształtują także media i spoty reklamowe, które promują filozofię życia koncentrującą się na maksymalizowaniu uczucia przyjemności.. 87 % uczniów gimnazjum12oraz 95 % uczniów szkół ponadgimnazjalnych ma za sobą próby picia alkoholu.. Im młodsi badani, tym częściej spożywają alkohol poza domem - w pubach, restauracjach i na wolnym powietrzu.. Poziom wiedzy badanej młodzieży na temat choroby alkoholowej oraz problemów z nią związanych ……… 37 4.Skonstruowane przez nas narzędzie ma na celu zbadanie postawy młodzieży w wieku 14-15 lat wobec alkoholu.. Podstawowe definicje i wyjaśnienia terminologiczne .. 5.Najbardziej rozpowszechnioną wśród młodzieży substancją psychoaktywną jest alkohol.. Poziom wiedzy badanej młodzieży na temat choroby alkoholowej oraz problemów z nią związanych …………….. Do picia napojów alkoholowych przyznaje się ponad 92% uczniów III klas gimnazjalnych i ponad 96% uczniów II klas szkół średnich.1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt