Sprawozdanie z zajęć dodatkowych z języka angielskiego

Pobierz

Nie przewiduje on sprawdzania umiejętności uczniów poprzez ocenianie.. Udzielanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce.. Innowacja ta odbywała się w ramach zajęć pozalekcyjnych, w I okresie w wymiarzeSprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej "Technologie OZE w języku angielskim"- .. praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności językowych z języka angielskiego oraz .. otwartych z udziałem uczniów (w ramach zajęć innowacyjnych).. Wzrost zadowolenia uczniów z uczestnictwa w zajęciach wykazały przeprowadzone w trakcie projektu ankiety.. Moim celem było opracowanie .. Program będzie realizowany przez nauczyciela języka angielskiego na dodatkowych zajęciach dla zainteresowanych uczniów w wymiarze czterech godzin tygodniowo.. Utrwalaliśmy bieżący materiał koncentrując się na najbardziej problematycznych zagadnieniach.. z 2004 r. Nr 256, poz.256 z późn.. prowadzonych przez Jolantę Godula.. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz.U.. Grupa liczy 10 osób.. Zajęcia odbywały się przez 1,5 roku 2 razy w tygodniu.9 z realizacji zajęć dodatkowych BLIŻEJ ŚWIATA z języka angielskiego Przeprowadziłam z uczniami 13 zajęć.. OPIS PROGRAMU: Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego został przygotowany dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, jest on zgodny z programem nauczania języka angielskiego klasie V i uwzględnia realizację podstawowych treści programowych.Sprawozdanie z realizacji zajęć języka angielskiego w I semestrze roku szkolnego 2012/13 w ramach projektu POKL.09.05.00-24-089/11 ..

Sprawozdanie z zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum.

Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowejrobią.. Rozwijanie sprawności słuchania odbywa się poprzez: osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego, reagowanie na proste polecenia i pytania, Dzieci: słuchają nauczyciela z jednoczesnym obserwowaniem jego gestów i mimiki,PROGRAMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI Kurs grantowy: Zajęcia wyrównawcze w szkole podstawowej skuteczną formą wspomagania rozwoju uczniów z trudnościami w nauce 26.09.2008 - 8.09.2008 Materiały opracowane przez uczestników kursuNa zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego pracowaliśmy nad przełamaniem barier utrudniających naukę języka obcego.. Udział w konkursie Nauczyciel z PO WER-em na scenariusz lekcji w3.. Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej .Zajęcia z języka angielskiego "Small English" realizowane były w grupie 3 - i 4 - latków w Przedszkolu w Przykonie.. piosenka "Walking, walking" Odbywały się one raz w tygodniu w wymiarze półgodzinnym.Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej z języka angielskiego w roku szkolnym 2015/2016..

Projekt dotyczy wyrównania ...nauki języka angielskiego.

Jana Liszewskiego w Olsztynie realizowana była innowacja pedagogiczna z języka angielskiego pt. "Przyjaciele z NET-u".. Zrealizowano 69/97 godzin.. W innowacji wprowadzono elementy języka angielskiego podczas śpiewania, oglądania, tworzenia, poruszania się, działania i wykonywania innych czynności przez dzieci.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach II-IV.. Celem zajęć było przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ "Przyjaciele z NET-u" W roku szkolnym 2017/18 w Szkole Podstawowej nr 29 im.. Rodzaj zajęć: zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z języka angielskiego, zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki twórczej R. Labana.. W czasie dodatkowych godzin wynikających z Karty Nauczyciela oraz konsultacji spotykam się regularnie z uczniami mającymi trudności w nauce języka angielskiego oraz uczniami szczególnie uzdolnionymi.. I Semestr W roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół w Lutocinie SSP Lutocin realizowana jest innowacja pedagogiczna z języka angielskiego pod hasłem ,, I learn English every day" ( Uczę się angielskiego każdego dnia).. Kompetencje uczniów sprawdzane są przy wykonywaniu praktycznych zadań.Z językiem angielskim na Ty i nie tylko - projekt Działanie 9.5 Okres realizacji: 15.09.2012r.-14.08.2013r..

Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z języka polskiego w ramach projektu "Szansa na lepszą przyszłość".

Porządkowaliśmy wiadomości związane z wyrażaniem czasu, dniem codziennym, naszymi zainteresowaniami.Program kółka z języka niemieckiego przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych.. zdjęcia.. AUTOR PROGRAMU I PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Magdalena Nowak.. za okres od 04.01.2010r.. Dzieci były podzielone na 12 grup po ok. 10-12 dzieci.Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.. Innowacja prowadzona jest od listopada 2015r., w klasach .Podczas zajęć uczniowie bardzo chętnie pracowali w zespołach.. Istnieje możliwość kompilacji poszczególnych tematów bądź rozciągnięcia ich na więcej .Scenariusz zajęć wychowawczo-dydaktycznych z języka angielskiego przeprowadzonych w grupie "Bratki" i "Maczki" w dniu 19 lutego 2014r.. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę .Program zajęć językowych "Poznaję świat" .. w projekcie z języka angielskiego Moje Kluczowe Kompetencje.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w środy w godzinach 7.30-8.15.. Zajęcia języka angielskiego były prowadzone w I semestrze od 17 września 2012 do 31 stycznia 2013.. Udział w zajęciach był dobrowolny.. Zajęcia trwały 45 minut i odbywały się w czwartek.. Na zajęciach były omawiane elementy kultury, geografii oraz zwyczajów panujących w Zjednoczonym Królestwie.W zajęciach koła języka angielskiego w roku szkolnym 2018/2019 brali udział uczniowie z oddziału VIII..

Cele zajęć:SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA NAUCZYCIELI V LO .

W I okresie roku szkolnego 2017/ 2018 prowadzono dodatkowe zajęcia języka angielskiego dla uczniów klas II, IIIa i IIIb gimnazjum.. Praca z uczniem zdolnym.. Tematyka zajęć z elementami języka angielskiego jest ściśle związana z realizowanymi treściami wychowania przedszkolnego np.: "Ja i mojaProgram zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klasy V.. PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH .. Ujęte w programie zagadnienia pozwalają na realizację około 35 zajęć lekcyjnych po 45 minut każde.. W dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego brało udział 8 uczniów Gimnazjum Publicznego nr 3 w Koszycach Wielkich.. ENGLISH FOR TEACHERS STARTER POWER Konkurs 2017 "Motywacyjny most wsparcia czyli partnerstwo międzynarodowe na rzecz wzmacniania potencjału szkoły"Sprawozdanie końcowe z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego 24.07.2012. do 30.06.2011r.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia prowadzenie zajęć dodatkowych (uzupełniających oraz rozwijających) z języka angielskiego w ramach projektu -Stawiamy na edukację- finansowanego z EFS dla szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Lipie.. Na zajęcia dodatkowe uczniowie przychodzą dość chętnie.Program zajęć dodatkowych z języka angielskiego "Szkoła językowa w szkole" powstał z uwzględnieniem następujących aktów prawnych: 1. w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. Uczniowie bezbłędnie i w szybszym tempie wykonują różne ćwiczenia, domagając się przy tym dodatkowych kart pracy.Efekty zajęć dodatkowych z języka angielskiego By Dorota Śliwak 24 listopada 2020 24 listopada 2020 Klasa 2 TR w ramach zajęć dodatkowych z języka angielskiego przygotowuje ciekawe projekty a jednocześnie rozwija talenty i pasje!Sprawozdanie z realizacji zajęć dodatkowych Dbamy o czystość języka Osoba prowadz ąca: mgr Edward Mazur Szkoła Podstawowa w Biesnej Rodzaj sprawozdania: cz ęściowe, za okres wrzesie ń - grudzie ń 2011 r. Frekwencja: 97,14% Od wrze śnia do grudnia 2011 r. przeprowadzono zgodnie z harmonogramem 7 godzin zaj ęć Dbamy o czysto ść .Praca z uczniem zdolnym na dodatkowych zajęciach z języka angielskiego.. Zajęcia z języka angielskiego Zajęcia z rytmikiSprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w klasach IV-VI: ortograffiti..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.