Scharakteryzuj zmiany w strukturze wykorzystania surowców energetycznych na świecie

Pobierz

31.Analizując dane statystyczne (GUS, rok 2004) Polska wytwarza zaledwie 1% światowych mocy energetycznych, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski daje wartość około 6730 KWh (w porównaniu z krajami Unii Europejskiej to mało; potęgami gospodarczymi produkującymi najwięcej energii elektrycznej, będąc jednocześnie największymi .8) charakteryzuje i ocenia zróżnicowanie i zmiany struktury wykorzystania surowców energetycznych na świecie; dokonuje oceny zjawiska uzależnienia produkcji energii na świecie od źródeł zaopatrzenia surowców nieodnawialnych, potrafi wyjaśnić twierdzenie "ropa rządzi światem";Rys. 1.. 2.Z surowców energetyczny jesteśmy w stanie uzyskać energię.. Opisuję rozmieszczenie i wielkość wydobycia wybranychna świecie opisuje znaczenie surowców energetycznych odczytuje z wykresu zmiany w bilansie energetycznym świataoraz udział wybranych krajów w światowej produkcji energii elektrycznej wymienia zalety i wady funkcjono-izuje je na mapie świata gospodarki opisuje główne obszary upraw na świecie i wyjaśnia przyczynyŹródła pozyskiwania energii i ich rola w strukturze produkcji energii elektrycznej na przykładzie wybranych krajów świata.. Początkowo podstawowym źródłem energii był węgiel, wykorzystywany powszechnie w energetyce, hutnictwie i transporcie.. 116 Bilans energetyczny świata..

Scharakteryzuj zmiany jakie zaszły w strukturze wykorzystania surowców energetycznych na świecie w minionym stuleciu.

Udział surowców energetycznych w skali światowej w 2000 roku [5] Rys. 2.. Z czasem zaczęło rosnąć znaczenie ropy naftowej, o czym zadecydowały takie walory jak: tańsze wydobycieStreszczenie.. Jedne z nich zajmująsięwydobywaniem surowców,inne przetwarzająje na różnorodneprodukty.. opisuję wykorzystanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii.. Pierwsza na świecie elektrownia, zainstalowana przez Thomasa A. Edisona, rozpoczęła pracę w Nowym Jorku, przy Pearl Street 257, 4 września 1882 r.Posiadała ona 6 generatorów prądu stałego, z których każdy był napędzany silnikiem parowym o mocy 125 KM (~92 kW).. 40% energii elektrycznej na świecie pochodzi od dwóch państw - Chin i USA.Produkcja energii elektrycznej na świecie oparta jest w większości na paliwach mineralnych (węglu kamiennym i brunatnym, ropie naftowej i gazie ziemnym).. Produkcja i wykorzystywanie energii stwarza od lat wiele problemów w różnych regionach świata.. W skład węgli kopalnych wchodzą następujące pierwiastki: węgiel, wodór azot .Podział przemysłu na sekcje i następnie działy Funkcjonowanie zakładówprzemysłowychma zróżnicowanycharakter.. Elektrownia dostarczała odbiorcom energii elektrycznej do celów .Wymień i wskaż hydroelektrownie o największej produkcji energii na świecie ..

Wskazuję ośrodki wydobycia surowców energetycznych na świecie.

W naszym kraju obowiązuje,zgodna ze standardami UE, Polska .5) charakteryzuje i ocenia zróżnicowanie i zmiany struktury wykorzystania surowców energetycznych na świecie; dokonuje oceny zjawiska uzależnienia produkcji energii na świecie od źródeł zaopatrzenia surowców nieodnawialnych, potrafi wyjaśnić twierdzenie "ropa rządzi światem";Najstarsze elektrownie cieplne na świecie.. Terytorium Polski wynosi w przybliżeniu 323 tys. km 2 A obszar lądowy wynosi ~312 tys. km 2.. W drugiej dekadzie XXI wieku jego znaczenie nabiera dodatkowej wagi, ponieważ rośnie zapotrzebowanie na energię, surowce energetyczne i paliwa.. Terminy energia, produkcja (wytwarzanie), zużycie (konsumpcja) będą używane w tej lekcji w znaczeniu potocznym, a nie precyzyjnie naukowym.Zamiast dokładnego opisu, że produkcja to przekształcanie energii chemicznej w cieplną w procesie utleniania węgla (spalania), a następnie w mechaniczną, tej z kolei w elektryczną, będzie mowa o produkcji .wymienia czynniki wpływające na strukturę energii w danym kraju analizuje bilans energetyczny świata charakteryzuje i ocenia zróżnicowanie i zmiany struktury wykorzystania surowców energetycznych na świecie wyjaśnia twierdzenie, że ropa naftowa rządzi światem analizuje strukturę produkcji energii elektrycznej w PolsceBezpieczeństwo energetyczne stanowi jeden z podstawowych elementów warunkujących możliwość zapewnienia każdemu z państw bezpieczeństwa oraz możliwości trwałego i niezakłóconego rozwoju..

Charakteryzuję zmiany w bilansie energetycznym świata.

Jednostka A D Kurs A D Zmiana A D Zmiana procentowa A D Max 1R A D Min 1R A D Czas .. Pomysł na biznes, Własna firma .Obecnie najważniejszym surowcem energetycznym na świecie jest ropa naftowa.. Pokazuj ą to współczesne trendy energetyczne .Zmiany w bilansie energetycznym świata od 1900 roku.. Niektóre z wyżej wymienionych złóż występują w Polsce w ilościach wystarczających na zaspokojenie potrzeb energetycznych kraju, inne trzeba importować z zagranicy, gdyż polskie złoża są .Odnawialne źródła energii zaspokajały w 2018 roku 17,9% zapotrzebowania ludzkości na energię (według REN21, w tym uwzględniono 6,9% zużycia przez tradycyjne opalanie drewnem i innego typu biomasą, oraz 11,0% - nowoczesne technologie OZE), podczas gdy zgodnie z metodologią BP w 2018 roku wskaźnik ten wyniósł 10,9% (firma ta pomija tradycyjne opalanie drewnem i inną biomasą).Notowania surowców.. Struktura życia nośników energii w Unii Europejskiej w 2000 r. Źródło: EU-25 Energy and Transport Outlook to 2030, European Commission, January 2003 Polityka energetyczna UE nie dotyczy wyłącznie sektoraTeoretyczny potencjał promieniowania słonecznego ocenia się w Polsce na 3,3 - 4 GJ/m² rocznie..

W artykule dokonano przegl ądu i ewaluacji zasobów kopalnych surowców energetycznych na świecie.

Najniższy punkt mieści się na Żuławach Wiślanych - Raczki Elbląskie -1,8 m.p.p.m.. Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-26 02:44 .. Zróżnicowanie produkcji roślinnej na świecie Wykorzystanie surowców mineralnych .Problemy energetyczne na świecie • Wzrost liczby ludności i związany z tym wzrost zapotrzebowania na energię.. Są one spalane w elektrowniach cieplnych , które w roku 2001 dostarczyły 64,5% ogółu wytworzonej na świecie energii elektrycznej.W rafineriach paliwowo-olejowych stosuje się tzw. zachowawczą metodę przeróbki ropy, polegającą na rozdziale ropy naftowej na frakcje, bez chemicznej zmiany jej składników; z ropy naftowej, poddanej destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym, otrzymuje się frakcje wrzące do temp.. Wyjaśnij jakie czynniki miały wpływ na zmianę tej struktury.. Początkowo podstawowym źródłem energii był węgiel, wykorzystywany powszechnie w energetyce, hutnictwie i transporcie .W rozwoju przemysłowym świata zachodziło wiele zmian w strukturze zużycia surowców energetycznych.. Oto one: *Wyczerpywanie się nieodnawialnych źródeł surowców energetycznych Przy obecnym poziomie eksploatacji - węgla kamiennego starczy na 197 lat, węgla brunatnego na 293 lata, ropy na 40-45 lat, gazu na 56 lat.. Lekcja z e-podręcznika; Lekcja 2.. Energię słoneczną na prąd i ciepło przetwarzają instalacje zamontowane na dachach budynków i w miejscach zabudowanych.. Najwyższym punktem jest tatrzański szczyt Rysy 2499 m.n.p.m.. Australia /ok.6,5% c) jako surowiec energetyczny w elektrowniach węglowych, elektrociepłowniach oraz systemach ogrzewania - hutnictwo żelaza - przemysł chemiczny .. Już w latach 60 - tych dwudziestego wieku wysunęła się na pierwsze miejsce wśród surowców wykorzystywanych w energetyce.. W rozwoju przemysłowym świata zachodziło wiele zmian w strukturze zużycia surowców energetycznych.. Warunki do wykorzystania tej energii występują niestety jedynie na około 0,5% powierzchni Polski.Nauczę się: charakteryzować i oceniać zróżnicowanie i zmiany struktury wykorzystania surowców energetycznych na świecie; - dokonywać oceny zjawiska uzależnienia produkcji energii na świecie od źródeł zaopatrzenia surowców nieodnawialnych, wyjaśnić twierdzenie "ropa rządzi światem".. Obliczono, że na wyprodukowanie .i zmiany w strukturze produkcji .. surowców energetycznych i importu surowców opisuje wykorzystanie .. energetycznym świata charakteryzuje kierunki eksportu wskazuje ośrodki wydobycia surowców energetycznych na świecie na podstawie mapy tematycznej danych statysty opisuje rozmieszczenie i wielkośćw gospodarce światowej na podstawie dostępnych źródeł.. Przemysłzostałpodzielony na sekcje w składktórychwchodząkolejno: podsekcje, działy, grupy, klasy i podklasy.. Zmiany zapotrzebowania na energię .. Węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny b ędą stanowiły jeszcze przez okres co najmniej kilkudziesi ęciu lat podstawowe no śniki źródła energii dla świata.. Do surowców energetycznych zaliczamy: węgle kopalne, gaz ziemny, ropę naftową.. 300-350C, a pod ciśnieniem zmniejszonym (w celu .Pod względem obszaru Polska w Europie ma 9 miejsce a na świecie 69.. Jej pozycja jest nadal bardzo silna mimo rosnącego znaczenia innych nośników energii.Problemy energetyczne świata i Polski.. Zmiany w uprzemysłowieniu miast konurbacji górnośląskiej jako wynik transformacji gospodarczej po 1989 roku.1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.