Ocena pracy nauczyciela stażysty na kontraktowego

Pobierz

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: …………………….. Nauczyciel: nauczyciel …………………………………nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego Dane osobowe: 1. kontraktowego Nauczyciel stażysta: ………… Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Anna Kowalska, SP w KoszalinieArt.. 6 i 7 KN: pismo dyrektora do rady rodziców o opinię o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego.. Dodatek wypłacany jest tylko raz w okresie zatrudnienia stażysty.. W myśl nowych regulacji nastąpiło bowiem powiązanie ścieżki awansu zawodowego z oceną pracy nauczycieli w nowej formule 4 oraz uzależnienie jej długości od jakości pracy nauczyciela.Oceny pracy nauczyciela dokonuje się: l) po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego (w terminie 21 dni od dnia przedłożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego); 2) po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust.. dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i1) współpracaz nauczycielem odbywającymstażi wspieranie go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, w tym w - przypadku nauczyciela stażysty - zapoznanie go z dokumentami obowiązującymi w danej szkole, w szczególności z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności; 2) współpraca z nauczycielem odbywającym stażŚwinoujście..

Ocena pracy nauczyciela według nowych przepisów prawa oświatowego.

Po okresie stażu ma za zadanie przedstawić dyrektorowi propozycję oceny dorobku młodego nauczyciela.. z dnia 26 lipca 2018r.. Dz. U. z 2018r poz.1574.. zmianami.. Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela kontraktowego za okres stażu - nauczyciel wf. Anna Nowak.1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców; 2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców.Nowelizacją Karty Nauczyciela w tej sprawie już w przyszłym tygodniu zajmie się Senat.. 9c ust.. Grodków.. Nauczyciel bez obowiązkowej oceny, ale i bez dodatku >> Wypłata do końca września.. Egzamin nauczyciela stażysty Komisja egzaminacyjna zapoznaje się oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin podczas, którego nauczyciel: 1) prezentuje dorobek zawodowy,Jak powinna przebiegać rozmowa kwalifikacyjna dla nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego?. 6 oraz Art. 9f ust..

8; 3) co 3 ...zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela .

To są powinności istotne dla nauczycieli, którzy rozpoczęli staż 1.09.2018 r. 1) uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych,Ustalając ocenę pozytywną bądź negatywną dorobku zawodowego nauczyciela, bierze pod uwagę stopień realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.. Ustawa cofa zmiany wprowadzone we wrześniu 2018 r. - MEN zdecydował się wrócić do trzystopniowej skali oceniania nauczycieli, dziewięciomiesięcznego stażu na nauczyciela kontraktowego oraz do uzależnienia kolejnego stopnia od oceny dorobku .§ 7.. Odpowiedź: 1.. 9 KN: odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. Iwona Ziemianek.Ocenie pracy podlegają wszyscy nauczyciele (z wyjątkiem stażysty), bez względu na wymiar zatrudnienia.. Komisja kwalifikacyjna po zapoznaniu się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego, przeprowadza rozmowę, podczas której nauczyciel: prezentuje dorobek zawodowy;Głównym celem przeprowadzanych zajęć było doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela stażysty, odpowiedni dobór metod pracy do realizowanych celów i zadań postawionych dzieciom, rozwój własnych kompetencji zawodowych.. 2 i 3 KN: ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.. Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego..

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Anna Korybska ...

prawidłowo zaplanowała ścieżkę rozwoju zawodowego z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb Ośrodka.Proponowana ocena dorobku zawodowego - pozytywna.. z 1991 r. nr 120 poz. 526, z 2000 r. nr 2oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu jest dokonywana orazpostępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest prowadzone według dotychczasowychOpiekun stażu nie przygotowuje już projektu oceny dorobku zawodowego, gdyż ta została zniesiona i zastąpiona nową oceną pracy.. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Cele szczegółowe: 1.. W oparciu o analizę rozwoju planu zawodowego sporządzonego przez nauczyciela stażystę oraz na podstawie zgromadzonej przez nauczyciela stażystę dokumentacji stwierdzam, że pani Joanna .. ubiegająca się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie stażu realizowała zadania zawarte .Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego może być także dokonana: w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej (art.6a ust.1 KN)Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego..

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty.

swoją postawą, zaangażowaniem oraz sposobem realizacji zadań przyjętych na czas realizacji stażu potwierdził(a) w całej rozciągłości, że jest otwarty(a) na uwagi i propozycje innych nauczycieli, chętnie korzysta z pomocy i doświadczeń opiekuna stażu.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Pani .. rozpoczęła pracę w .. na stanowisku nauczyciela - wychowawcy grupy VI 1 IX 2018, ubiegając się jednocześnie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. Sylwia Gajewska.. Obserwowane zajęcia prowadzone przez stażystkę oceniam pozytywnie.Art.. 6a ust.1 KN Ocena pracy: 1) po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego 2) po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9g ust.8 3) co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanegoPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Katarzyna Glińska Posiadane kwalifikacje: ukończone studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Stanowisko: nauczyciel nauczania zintegrowanego Miejsce odbywania stażu .Reasumując, oceny dorobku zawodowego po odbyciu przez nauczyciela stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, rozpoczętego w roku szkolnym 2018/2019 i trwającego 12 miesięcy, dokonuje dyrektor szkoły lub palcówki, w której nauczyciel odbył staż.KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA STAŻYSTY 1) poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2) dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki 3) znajomość praw dziecka, w tym określonych w Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U.. W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późn.. Sułkowice.. 1 KN nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego otrzymuje jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 złotych.. Ewelina Wieteska.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego - Teresa.. Jeśli ocena dotyczy nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, dyrektor przed jej ustaleniem zapoznaje się z projektem oceny dorobku zawodowego przygotowanym przez opiekuna stażu.w przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, sprawozdanie z pracy na tym stanowisku zawierające charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem efektów kształcenia, wychowania i opieki, oraz kopię karty oceny pracy z ostatnich 3 lat pracy, poświadczoną przez .Zgodnie z przepisami art. 53a ust.. 9.Nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego może otrzymać świadczenie na start w wysokości 1000 zł nie więcej niż jeden raz w okresie całego zatrudnienia.. Rozporządzenie MEN .. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: ( Rozporządzenie z 26.07.2018) Ważne!. Dorota Bukowska.. Projekt oceny dorobku zawodowego.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty opracowany przez opiekuna stażu.. Świadczenia, o którym mowa, nie uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.lub dyplomowani - nauczyciel kontraktowy; • opiekun stażu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.