Charakterystyka zespołu klasowego klasa 7

Pobierz

Krótka charakterystyka zespołu klasowego (mocne i słabe strony grupy, problemy wychowawcze,Praca Zespołu Nauczycieli uczących w klasie II A Rok szkolny 2016 / 2017 semestr I Sprawozdanie Autor: mgr inż. Marlena Drąg Strzelin, 23.01.2017 r.Sprawozdanie wychowawcy klasy - I semestr roku szkolnego 2019/2020.. wykonywanie dekoracji klasy według potrzeb.. Rodziny potrzebujące pomocy materialnej ze strony szkoły : II PROBLEMY DYDAKTYCZNE 1.. Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.. Zajęcia otwarte w klasie III f w dniu .7.. Klasa IIb liczy 21 uczniów w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców.. reprezentowanie klasy podczas uroczysto ści szkolnych i apeli, c. wyst ępowanie z inicjatyw ą współorganizowania imprez klasowych, d. udział w pracach organizowanych przez Samorz ąd Szkolny, e. informowanie klasy o postanowieniach Samorz ądu Szkolnego, f. dbanie o czysto ść, ład i porz ądek w klasie oraz o wystrój klasy i .INFORMACJE STATYSTYCZNE .. Klasa .. jest zespołem zróżnicowanym pod względem wychowawczym i osiągającym słabe wyniki w nauce.. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Posiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych Posiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafii Posiadający orzeczenie PPP o kształceniu specjalnym Objętych nauczaniem indywidualnymPLAN PRACY KLASOWEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELSKIEGO DLA KLASY Ia- SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PUCHACZOWIE..

Wspólne rozmowy dotyczące incydentów konfliktowych w klasach IV-V, powiadamianie rodziców o przedsięwziętych środkach zaradczych.

W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno .Klasa-grupa Temat lekcji-zajęć Zamierzone cele lekcji-zajęć Data obserwacji Imię i nazwisko obserwującego 2.. Charakterystyka klasy VI"a".. Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4 oddziały klas integracyjnych.. Pomocne będą tutaj wszystkie metody i techniki diagnostyczne omówione w trzeciej części opracowania.Charakterystyka klasy V integracyjnej.. Kiedy objąłem wychowawstwo w klasie I gimnazjum, stanąłem wobec problemu integracji 26 - osobowego zespołu uczniów pochodzących z różnych środowisk.1.Zajęcia otwarte w klasie II c w dniu 23.04.2013 - prowadząca Elżbieta Ławreszuk; Temat: Powtórzenie wiadomości o owadach, rybach, płazach, gadach i ssakach.. Znaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna i chętnie uczestniczy w życiu klasy.Charakterystyka klasy ( trudności dydaktyczne i wychowawcze): Problemy dydaktyczne: Głównym problemem dydaktycznym w klasie szóstej u niektórych uczniów było : nie wykorzystanie swoich możliwości intelektualnych, brak samodyscypliny, systematycznego utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności na lekcjach , trywialnie mówiąc nie .Charakterystyka zespołu klasowego: mocne strony .. Imię i nazwisko ucznia Nazwa konkursu lub rodzaj zawodów / osoba odpowiedzialna Osiągnięcia praca na rzecz klasy i szkoły, wolontariat ( formy działania, liczba uczniów), wycieczki, imprezy klasowe itd..

Przedmiot ewaluacji Sprawozdanie 1 Zebranie informacji o uczniach - charakterystyka klasy, pomoc ... problemy wychowawcze 6 Współpraca z rodzicami 7 Współpraca zespołu klasowego, ...23.06.2008.

8.Plik charakterystyka zespolu klasowego pod wzgledem dydaktycznym.pdf na koncie użytkownika bentonz • Data dodania: 3 kwi 2016Praca wychowawcy klasowego należy do najciekawszych ale i najtrudniejszych wyzwań, jakie stawia nauczycielowi szkoła.. Stąd też wychowawca zobowiązany jest do ciągłych poszukiwań.. Pracują w średnim i wolnym tempie, chętnie wykonując poszczególne zadania i ćwiczenia.Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Współpraca z pedagogiem szkolnym Efekty: Opracowanie dostosowań wymagań edukacyjnych uczniów mających trudności.. W ROKU SZKOLNYM 2011/2012.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.. Pedagogizacja rodziców na temat cyber przemocy Konsultacje z rodzicami.. Rodzaj imprezy Liczba uczniówJak napisać charakterystykę .. Część dzieci pochodzi z rodzin rolniczych, większość z rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców pozostaje bez pracy.5 Ogólna charakterystyka zespołu klasowego: poziom możliwości uczniów, motywacja do nauki, problemy dydaktyczne i wychowawcze 6 Na podstawie czego oceni Pani/Pan, że dobór metod pracy był właściwy?. Uczniowie klasy VI"a" tworzą zgrany zespół składający się z sześciu dziewczynek i jedenastu chłopców..

Dziewczyny są bardziej ambitne i zależy im na zdobywaniu dobrych ocen, natomiast chłopców satysfakcjonują wyniki przeciętne lub niskie.Pobierz: charakterystyka klasy 7 przez wychowawcę.pdf.

narady ,dyskusje na godzinach .Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012Imię i nazwisko ucznia wypełniającego: ….. klasa: ….. zachowania obniżone możliwości intelektualne, trudna sytuacja rodzinna ) :Klasa IIA liczy, w chwili obecnej, 26 uczniów - 11 dziewcząt i 15 chłopców.. Dzieci uczęszczające do klasy pochodzą z pięciu okolicznych miejscowości; 19 uczniów dojeżdża do szkoły.. Klasa liczy siedemnastu uczniów; - czterech uczniów z niedorozwojem umysłowym i jeden uczeń z elementami autyzmu.. Uczniowie mający trudności w nauce ( niepowodzenia szkolne ) : czynniki obiektywne ( długotrwała choroba, dysfunkcje, np. dysleksja, zab.. Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. Oczekiwane rezultaty lekcji i ich realizacja.. Są to teksty gromadzone i porządkowane przez wychowawcę klasy, oraz przez niego samego tworzone.. 7 W jaki sposób sprawdzi Pani/Pan, czy cele lekcji zostały osiągnięte?. Uczniowie uzyskali bardzo dobry wynik ze sprawdzianu w klasie VI ( śr. 27, 8 punktu ), co uplasowało ich na siódmym stopniu staninowej skali dziewięciopunktowej, a to odpowiada poziomowi wysokiemu.Poznawanie klasy szkolnej jako zespołu wychowanków Jednym z ważnych zagadnień badawczych, jakie stają przed nauczycielem w odniesieniu do klasy szkolnej jest poznanie jej jako grupy społecznej..

Cele i zadania klasowego zespołu nauczycielskiego: Wybór zestawów programów nauczania dla danego oddziału z uwzględnieniem możliwości rozwoju uczniów oraz jego modyfikowania w miarę potrzeb.7.

Charakterystyka to forma wypowiedzi ustnej lub pisemnej, która ma na celu przedstawienie cech zewnętrznych i wewnętrznych postaci rzeczywistej, literackiej lub fikcyjnej.. Wymaga to od wychowawcy pracochłonnych zabiegów przygotowawczych.udział klasy w imprezach klasowych i szkolnych.. OPINIA ZESPOŁU KLASOWEGOAnaliza pracy klasy ( mocne i słabe strony, sukcesy) Klasa III "b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców.. Analizie podlega nie tylko zewnętrzny wygląd prezentowanej osoby (jak w wypadku opisu postaci), lecz również jej sposób zachowania, charakter, intelekt, styl życia i wyznawane poglądy.Klasa IIb.. Przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z klasy IIa uroczysty apel o charakterze patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.b.. Lubimy się uczyć, aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.. 2013 r. -prowadzące Agnieszka Bujnowska i Marta Słoma Temat: Miododajne pszczoły.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.. Zajęcia otwarte w klasie III a w dniu 13.05. udział klasy w pracach samorządu szkolnego.. godziny wychowawcze.. Realizacja podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów w danym zespole klasowym (informacje zebrane od nauczycieli przez wychowawcę klasy).. Głównie opiera się ona na korespondencji z nimi przy pomocy dzienniczków uczniowskich.Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Lp.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY 2g1 ZA I SEMESTR ROKU SZK.. wysuwanie propozycji do ocen z zachowania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt