Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka z autyzmem w przedszkolu

Pobierz

Strona 1 z 2ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIAZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMIGimnazjum nr XX w Poznaniu, ul.Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia powinna być dokonywana na danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż raz w roku, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, zgodnie z "Podstawa programową…"z dnia 23 XII 2008 r., jak również zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 I 2005 w sprawie warunków .15 Wpływ na funkcjonowanie dziecka W poszczególnych sferach: - poznawczej: zakłócenia rozwoju procesu uwagi i pamięci - percepcyjno motorycznej unikaniu wykonywania złożonych czynności ruchowych, - komunikacyjnej : nawiązywanie kontaktów werbalnych z rówieśnikami i dorosłymi - społecznej: w funkcjonowaniu w grupie (dziecko nie potrafi wyrazić swoich potrzeb i myśli, może być .W części VI zostały zaprezentowane istota, cel oraz sposób dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, zgodny z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu MEN; zaproponowany został także przykładowy arkusz takiej oceny oraz dwa wzory struktur indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia Zespół (który tworzą odpowiednio nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem/uczniem), co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę2..

Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ...Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych.. Podstawa opracowania IPET-u: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm .. Wykaz dzieci objętych kształceniem specjalnym.. Każdej z tych form oceniania powinny towarzyszyć jasno sformułowane kryteria.. Chcę otrzymywać informacje drogą elektroniczną i telefoniczną o dodatkowych promocjach, rabatach dotyczących produktów własnych WIP i partnerów WIP.Wniosek do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na utworzenie oddziału integracyjnego Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły 2021/2022 Arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej pod kątem badania osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego Przykładowy wniosek o dopuszczenie programu nauczania wraz z arkuszem oceny programu nauczania z zajęć edukacyjnych .Obszary warunkujące rozwój dziecka* wyłonione w wyniku wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ..

Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w wieku szkolnym.

ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia) Osoby .czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce .. okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, .. rodzaju zajęć rewalidacyjnych realizowanych z dziećmi lub uczniami z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, w przypadkach uzasadnionych ich .Plik Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.doc na koncie użytkownika uwit • folder AUTYZM • Data dodania: 3 maj 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz IPET Obszar funkcjonowaniaOpis funkcjonowania dziecka w danym obszarzePotrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarzeMocne stronySłabe stronyOgólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża)Sprawność rąk ucznia (motoryka mała)Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch .1.. V .Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia .. w funkcjonowaniu dziecka w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola: Uczeń ma zdiagnozowany autyzm oraz niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim..

Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym.

Obejmuje on wszystkie sfery rozwojowe: fizyczną, emocjonalną, społeczną, poznawcząIII.. Chłopiec jest uczniem o nieharmonijnym rozwoju, ma trudności z .WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Po drugim okresie roku szkolnego 2019/2020 Imię i nazwisko: .. Rok szkolny 2019/2020 Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.. Bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.. ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 3 z 9 trudności itp.) ekspresji twarzy, nie posiada zdolności wczuwania się w stan emocjonalny rozmówcy, szkole, nauka wyrażania emocji, docenianie najdrobniejszych postępów, chwalenie na forum klasy Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi,PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. •Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), również w porozumieniu z rodzicami na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie np.Ocenianie uczniów jest podsumowaniem wszelkich wysiłków pedagogicznych, a jednocześnie narzędziem ewaluacyjnym w pracy nauczyciela.. Chłopiec jest uczniem o nieharmonijnym rozwoju.. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża) Sprawność rąk ucznia (motoryka mała) ZmysłyArkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia dotyczy: Dziecko: Tomek, lat 6..

Informacja do rodzica/opiekuna prawnego dziecka o objęciu ppp w przedszkolu.

Ocenianie ucznia z autyzmem.. Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża) Mocne strony dziecka:Uczeń ma zdiagnozowany autyzm.. Zauważa się, że uczeń bywa znacznie pobudzony, ma trudności z koncentracją.. -Romana Cybulska, arbara Łaska Arkusz indywidualn egoprogramu edukacyjno-terapeutyczn dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym/znacznymWielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka po pierwszym półroczu.. Informacje zebrane od rodzica/opiekuna xxxxxxx jest chłopcem energicznym i pogodnym, bardzo dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej.. WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania Mocne strony ucznia (przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, trudności (predyspozycje, uzdolnienia, dobrze opanowane umiejętności) Obszary wymagające wsparcia•Zespół dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia/dziecka (WOPFU) i opracowuje ją w porozumieniu z rodzicami.. Spotkania zespołu w sprawie ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.. Wykaz dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w grupie.. Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka należy dokonać każdorazowo po złożeniu w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w takim czasie, by możliwe było dotrzymanie określonego w przepisach terminu opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.. Trudności edukacyjne.. Rozwój intelektualny na poziomie normy wiekowej .zawartych w orzeczeniu lub z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonanej przez zespół, •określenie formy zajęć (indywidualne, zespołowe), •sposób realizacji doradztwa zawodowego np. udział w warsztatach zawodoznawczych organizowanych dla klasy, indywidualne badanie w pod kątem predyspozycjiPrzykład arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.. U dziecka w dalszym ciągu wskazana jest przede wszystkim praca nad rozwijaniem funkcji słuchowo-językowych.1 Imię i nazwisko ucznia Chłopiec Data urodzenia XX Dane szkoły XX klasa/grupa Data podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia XX DIAGNOZY CZĄSTKOWE Źródło informacji Analiza orzeczenia, opinii Informacje od rodziców ucznia Obserwacje wychowawcy i nauczycieli Analiza funkcjonowania Chłopiec z zespołem Aspergera.. Chłopiec ma trudności z koncentracją uwagi, bywa nadmiernie pobudzony.ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxx Numer orzeczenia: xx/xxx/xxxxx z dnia xxxxxxxx.. Zespół co najmniej dwa razy w roku ma też obowiązek dokonać okresowej, wielospecjalistycznej oceny poziomu .2 Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia [VI.1.]. Edukacja przedszkolna.. Wykaz dzieci objętych pomocą wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.. Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych.. Romana Cybulska Arkusz indywidualn egoprogramu edukacyjno-terapeutyczn dla ucznia realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego [VI.2.].


wave

Komentarze

Brak komentarzy.