Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły podstawowej za i półrocze

Pobierz

Co ważne, w ocenie efektów półrocznej pracy należy również uwzględnić stopień realizacji zadań wynikających z priorytetów MEN.str.. z Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Przeprowadzono natomiast nieplanowaną Ewaluację zdalnego nauczania.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996).Nowe przepisy obowiązujące od początku roku szkolnego 2017/2018 wprowadziły tak wiele zmian, że tegoroczne podsumowanie półrocza może wymagać więcej pracy niż zwykle.. Wybrano obszar Dzieci są aktywneRada Pedagogiczna Podsumowująca I półrocze - sprawozdania opiekunów z działalności w szkole różnych podmiotów i realizacji projektów, - wnioski dyrektora z nadzoru za I półrocze, - wnioski do pracy na II półrocze, Dyrektor, Zespoły, Nauczyciele 7.. Ewaluacji: • Analiza organizacji procesów edukacyjnych w szkole, sprzyjających uczeniu się.Przygotowując wnioski z nadzoru, należy przeprowadzić analizę dokumentacji nadzoru oraz zebrać informacje od osób odpowiedzialnych za różne aspekty pracy.. Przekazujemy sprawozdanie z pracy Szkoły Podstawowej nr 153 w Łodzi za I semestr roku szkolnego 2015/16.Dyrektor szkoły zobowiązany jest do przedstawienia radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego..

Uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

Marzec 2020 Rada szkoleniowa -firma zewnętrzna Temat: Profilaktyka uzależnień podSprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 (na podstawie art. 40 ust.. Jej realizację przesunięto na rok szkolny 2020/2021.. W wyniku czego zostały dopuszczone i zatwierdzone 24 programy.Monitorowanie pracy przedszkola, informacja zwrotna dotycząca systematyczności i rytmiczność realizacji planu, ocena jakości prowadzonych działań, a także podstawa do wypracowania rekomendacji do działań projakościowych - takie funkcje pełni tzw. sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, które dyrektor musi przedstawić radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku.Wyniki i wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017.. Sprawozdanie powstało na podstawie: sprawozdania wychowawców klas, .. Podpowiadamy, jak prawidłowo podsumować pracę przedszkola w I półroczu.Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.. 3.określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 maja 2013 r. Ad.1 .. Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej SP i GIM..

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego2018/2019.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego lata 2002-2017 Sprawozdania - 1 półrocze 2018/2019.. Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa .. Przygotowując wnioski z nadzoru, musisz przeprowadzić analizę dokumentacji nadzoru oraz zebrać informacje od .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 PSP w Bukowiu 2 z klasyfikacji po I półroczu nauki, karty ewaluacyjne nauczycieli, dzienniki lekcyjne i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, arkusze obserwacji lekcji, monitorowanie realizacji podstawy programowej (rubryki znajdujące sięSzkoła Podstawowa im.św.Stanisława Kostki w Woli Wierzbowskiej.. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze 2017/2018 - szkoła podstawowa Zobacz więcej Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018Sprawozdanie z pracy szkoły za I semestr r. szk.. i Przedszkole w Tuczępach "ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły" w I półroczu roku szkolnego 2016/2017 ..

zm.);Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2014/2015 w Liceum Ogólnokształcącym im.

Poniżej prezentujemy do pobrania przykładowe sprawozdanie z nadzoru za rok szkolny 2013/14.SPRAWOZDANIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.. Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru 2019/2020 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2019/2020W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2009/10 -wersja skrócona-W Szkole Podstawowej w Goleszach Dużych wszyscy nauczyciele złożyli we wrześniu wnioski do dyrektora o dopuszczenie programu nauczania do użytku szkolnego.. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.. KEN w Przasnyszu W roku szkolnym 2014/2015 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany na podstawie: ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (tekst jedn.. 1 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. 2.SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BUSZKOWICACH ZA ROK SZKOLNY 2013/14 Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014 zostały wykonane następujące działania w zakresie: 1.. Wola Wierzbowska 27.. Plan nadzoru pedagogicznego został przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 2018 r. Przedmiot ewaluacji w bieżącym roku szkolnym stanowią: • Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określoneSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2018. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły I.Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2020 r.):Dyrektor w swoim sprawozdaniu przygotowanym po I półroczu powinien odnieść się nie tylko do wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, ale również przedstawić informacje o działalności przedszkola w I półroczu..

Sporządza w tym celu sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

Sprawozdanie z nauczania indywidualnego.. za rok szkolny 2017/2018 .. Efekty pracy dydaktycznej:8. prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 oraz informacja o pracy szkołySPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCANCE- ZA ROK SZKOLNY 2015/16 Wyniki ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego: A. Ewaluacja zewnętrzna- grudzień 2015- wyniki w Raporcie B. Ewaluacja wewnętrzna- kwiecień, maj 2016- wyniki w Raporcie C.. Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. 13.02.2017r.w Planie Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli na rok szkolny 2018/2019.. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 2 w Piwnicznej Zdroju w roku szkolnym 2019/2020.. 2015/2016 Szanowni Państwo!. Dyrektor wspólnie z Radą Pedagogiczną opracował harmonogram ewaluacji wewnętrznej.. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).. W roku szkolnym 2013/2014 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły był sprawowany w oparciu o: - Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (dz. U. z 2004 r. nr 256. poz. 2572, z późn.. 21 Statutu ZPS w Szerzawach) 1.Sprawozdanie.. : Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.),Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu nr 5 w Sokółce prowadzony był zgodnie z rocznym planem nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/13, który został opracowany na podstawieSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2019/2020: kontrola, ewaluacja, wspomaganie, monitorowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej działalności przedszkolaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM.. Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2019/2020 na skutek przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii nie przebiegała zgodnie z planem.. Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014.. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SŁOBITACH..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.