Interpretacja mediany szereg przedziałowy

Pobierz

Estymacja przedziałowa.. Miary położenia (szereg szczegółowy, szereg punktowy, szereg przedziałowy)- wartość średnia, dominanta, mediana, kwartyl pierwszy, kwartyl trzeci, interpretacja wyznaczonych miar.. Nieraz czy to dla celów ana-lizy statystycznej, czy też dla większej czytelności zebranych danych przekształca się szereg przedziałowy do postaci szeregu kumulacyjnego.. Dzieli ona zbiorowość na dwie równe liczebnie części.. W jednej z tych części znajdują się jednostki o wartościach wyższych od mediany, w drugiej zaś o wartościach od niej niższych.W tym celu należy w szeregu tym skumulować liczebność.. Wyznaczanie dominanty graficznie.. Jest to przedział o największej liczebności.Kalkulator pozwala obliczyć różne właściwości statystyczne próbki: średnią, medianę, średnią harmoniczną, geometryczną, minimum, maksimum, zakres, wariancję, skorygowaną wariancję, odchylenie standardowe, skorygowane odchylenie standardowe, względne odchylenie standardowe, odchylenie średniej, odchylenie mediany i skośność.. Nie mamy jednoznacznie określonego wariantu cechy.. 0.5 oznacza dokładnie połowę przedziału, czyli ma taką samą interpretację jak n/2.Mediana •Mediana (Me) - wartość środkowa, inaczej: kwartyl 2 (QII).. Wyniki szkoły B przedstawia szereg:MEDIANA?Wyjaśnienie pojęcia mediany MEDIANA (zwana też wartością środkową lub drugim kwantylem) to w statystyce wartość środkowa dzieląca zbiorowość (uporządkowany szereg) na dwie równe części..

Pozycja mediany: 𝑧. 𝑒 = +1 2 2.

ESTYMACJA PRZEDZIAŁOWA Na poziomie ufności 1 −α= 0,99, oszacować przedziałowo:3.3.2 Szereg przedziałowy.. Dla szeregu rozdzielczego (graficznie lub analitycznie) gdzie: m - numer przedziału (klasy), w które występuje mediana, - dolna granica przedziału, w którym występuje mediana.. Postarajmy się obliczyć medianę w szeregu rozdzielczym przedziałowym na przykładzie rocznych zarobków pracowników pewnej firmy : Na samym początku przyjrzyjmy się tabeli.niby stary post, ale m.in. na jego podstawie doszedłem jak to jest z tymi szeregami przedziałowymi a dokładniej z liczeniem Mediany (wartości środkowej) i Dominanty (inaczej Mody czy też wartości najczęstszej).. Weryfikacja hipotez.. Jest niczym innym jak różnicą między wartością maksymalną a minimalną z naszego zbioru obserwacji.. W jednej z tych części znajdują się jednostki o wartościach cechy niższych od mediany, wSzereg przedziałowy oznacza, że dane zostały przedstawione za pomocą przedziałów.. Rezultat takich obliczeń przedstawia poniższa tabela: liczba punktówInterpretacja Wskaźniki dodatnie = asymetria dodatnia (prawostronna) Wskaźniki ujemne = asymetria ujemna (lewostronna) Dla współczynnika skośności (z medianą) i pozycyjnego wsp..

W szeregu takim każda ...2.

Jeżeli jednak szereg rozdzielczy przedziałowy posiada otwarte klasy, to nawet przybliżone określenie obszaru zmienności jest niemożliwe.szeregach wyliczających i rozdzielczych punktowych dominanta jest tą wartością cechy, której odpowiada największa liczebność.. Kwartyl pierwszy będzie się znajdował w tej klasie, w której znajduje się n/4 z kolei jednostka.. Mediana dla szeregu przedziałowego:Aby wyznaczyć medianę szereg szczegółowy należy uporządkować (rosnąco) i wskazać wartość środkowego obiektu.. n m - liczebność przedziału mediany, tzn. klasy o numerze m,Zróbmy z tego szereg przedziałowy, notując ile wyników wystąpowało w każdym przedziale.. Mediana dla N parzystego: 𝑒= (𝑥 −1+𝑥 +1) 2 4.. Estymacja Przedziałowa (3) Przedział ufności dla wariancji.Dokładne obliczenia dominanty w szeregu rodzielczym przedziałowym opisałam tutaj.. Pokazuje zatem jedynie jaki jest zakres naszych obserwacji nie informuje w żaden sposób co dzieje się "w środku" tego zakresu np. jaka wartość występowała najczęściej, czy jaka jest średnia dla tego zbioru obserwacji.Na podstawie szeregu rozdzielczego przedziałowego można jedynie określić jego przybliżoną wartość, jako różnicę między górną granicą ostatniej klasy i dolną granicą klasy pierwszej..

Dla szeregu rozdzielczego: 𝑥̅= ∑𝑥𝑖 𝑖 3.

Dominanta - szereg przedziałowy.. Dalej zakładamy, że dane (x i)n i=1 są w postaci szeregu szczegółowego (ciąg niemaleją-cy).. Z takiego podejścia do sprawy wynikają dwie istotne kwestie:• Szereg rozdzielczy przedziałowy: l 1 2 x l [1,0; 1,25) [1,25; 1,5) f l 4 3 (dzielimy wyniki wg zakresów podając liczebności f l w danym przedziale; część informacji utracona) Uwaga: 1.. SZEREG ROZDZIELCZY PRZEDZIAŁOWY Narysować histogram, a następnie obliczyć: średnią z próby, modę, medianę, wariancję, odchylenie standardowe oraz współczynnik zmienności.. Empiryczny rozkład cechy .. I Medianą z próby Me nazywamy taką wartość, że co najmniejSTATYSTYKA OPISOWA.. Mediana dla N nieparzystego: 𝑒=𝑥 3.. Wartość cechy (x i ) 4 x 1 7 x 2 9 x 3 10 x x n-3 14 x n-2 15 x n-1 15 x n Uproszczona definicja i interpretacja mediany może polegać na stwierdzeniu, iż 50% pomiarów jest od niej mniejszych oraz 50% pomiarów jest .Dla niecierpliwych - w kilka minut procedura obliczania mediany z danych w szeregu rozdzielczymMediana jest tą wartością cechy, którą posiada środkowa jednostka w uporządkowanym (niemalejąco) ciągu wartości .. szereg rozdzielczy przedziałowy gdzie 20 n N r i 1 i N (x x ) S N i 1 2 i 2 r i 1 i 2 i r i 1 i 2 2 ( x x ) N ( x x ) n S r i 1 i 2 i r i 1 i 2 2 ( xÖ x ) N ( xÖ x ) n S. Opis statystyczny Uwaga: Wariancja dla .Rozstęp jest najprostszą miarą rozproszenia (zmienności)..

Dla szeregu przedziałowego: 𝑥̅= ∑°𝑥𝑖 ̇𝑖 Mediana: 1.

W przypadku szeregu przedziałowego przeprowadzanie analizy struktury nie jest już takie oczywiste.. Szereg przedziałowy przydaje się gdy mamy zbiory o zróżnicowanych wartościach (ponieważ szereg rozdzielczy miałby za dużo możliwości, np. wzrost w populacji lepiej przedstawić na przedziałach niż punktowo).Mediana leży zawsze w środku, czyli jej pozycja wynosi albo n/2 dla szeregu ilościowego, albo 0.5 dla szeregu częstościowego.. Jak już wiesz mediana to wartość jaką posiada jednostka znajdująca się na środku szeregu.. Próba (x i)nPoniżej przedstawiono dane z wyżej zamieszczonego szeregu szczegółowego, przy czym tym razem zostały one pogrupowane w szereg rozdzielczy przedziałowy.. Grupowanie materiału statystycznego (konstrukcja szeregów dla cechy niemierzalnej, szeregów rozdzielczych punktowych oraz przedziałowych).. Należy wprowadzić ciąg liczb oddzielonych .STATYSTYKA / ĆWICZENIA NR 5 MAŁGORZATA A. JANKOWSKA TEMAT 2: PRZEDZIAŁOWE SZEREGI ROZDZIELCZE -WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK LICZBOWYCH Zadanie 2-1 Tworzymy przedziałowy szereg rozdzielczy: n = 50 (liczba elementów w próbie), x min = 3.0, x max = 6.4, R = 3.4 (rozstęp), m = 7 (liczba klas), h = 0.5 (długość klasy), α = 0.1 (dokładność, z jaką wyznaczono wartości w próbie), x1.. Wnioskowanie Statystyczne - Teoria (3) Wnioskowanie statystyczne.. Podać interpretację otrzymanych wyników.. asymetrii ocena siły asymetrii (co do modułu): 0 -0,33: słaba 0,34 -0,66: średnia 0,67 -1: silnaSzereg rozdzielczy przedziałowy x i n i 1000 - 1999 47 2000 - 2999 15 3000 - 3999 1 4000 - 4999 1 x i n i mniej niż 1500 18 1500 - 2000 29 2000 - 2500 13 2500 - 3000 2 3000 i więcej 2.. •Jest to taka wartość cechy X, która dzieli zbiorowość na dwie równe części, tj. połowa zbiorowości charakteryzuje się wartością cechy X mniejszą lub równą medianie, a druga połowa większą lub równą.. Mediana jest w tej klasie, pojawi się jednostka o numerze n/2, a kwartyl trzeci znajduje się w tej klasie, gdzie wystąpi 3n/4 z kolei jednostka.szeregi o równej rozpiętości przedziałów, zamknięte od dołu i od góry, co pozwala na zastosowanie szerokiego zestawu parametrów opisowych.. W związku z tym wyznaczamy środek przedziału klasowego i tą wartość traktujemy jako wariant cechy.. A tutaj opisałam, jak obliczyć kwartyle w szeregu przedziałowym.. Bibliografia: Maksimowicz-Ajchel Alicja, Wstęp do statystyki: Metody opisu statystycznego, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, ISBN 978-83--8 Stanisławek Jędrzej, Podstawy statystyki, Warszawa, Oficyna .Kwartyl drugi (mediana Me) Dla szeregu szczegółowego ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.