Mapa przedstawia rozmieszczenie głównych surowców mineralnych w polsce

Pobierz

Najwięcej złóż surowców mineralnych znajduje się w południowej i południowo‑zachodniej części kraju.ich przykłady rozmieszczenie surowców mineralnych wyjaśnia, czym są skały i minerały wymienia rodzaje skał omawia występowanie głównych skał w Polsce wymienia główne rodzaje surowców mineralnych Polski i podaje wskazuje na mapie rozmieszczenie głównych rodzajów surowców mineralnych Polski2 3.. Zlodowacenia .. na podstawie map tematycznych opisuje rozmieszczenie zlewisk i dorzeczy na obszarze Polski .. analizuje rozmieszczenie głównych typów genetycznych gleb w Polsceomówienie rozmieszczenia surowców mineralnych w Polsce na podstawie map tematycznych.. Jego udokumentowane zasoby wynoszą ponad 50 miliardów ton, a pod względem rocznego wydobycia nasz kraj plasuje się w światowym top 10.Główne obszary, na których się znajduje to Górnośląskie Zagłębie Węglowe oraz Lubelskie Zagłębie Węglowe.Polska jest krajem zasobnym w surowce mineralne.. Surowce metaliczne, np. rudy miedzi.. Praca oceniona prze nauczyciela w Liceum na 5.. Polska w 2012 roku według danych Państwowego Instytutu Geologicznego .. Ścienna mapa szkolna .• przedstawia skalę w postaci mianowanej i podziałki .. surowców mineralnych w Polsce • opisuje na podstawie mapy występowanie .. • opisuje, przy pomocy mapy gleb, rozmieszczenie głównych typów genetycznych gleb w Polsce • wymienia nazwy gleb występujących w jegoJakie surowce mineralne występują w Polsce?.

... wskazuje na mapie rozmieszczenie głównych zasobów surowców mineralnych w Polsce.

Lokuje się w ścisłej czołówce państw o największych na świecie zasobach m.in. węgla kamiennego i brunatnego, rud miedzi, cynku i ołowiu, a także siarki, soli kamiennej i surowców budowlanych.. 1 Węgiel kamienny.. Towar dostępny do 2 tygodni.. Najważniejsze surowce mineralne Polski to węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy miedzi oraz surowce skalne.wskazuje na mapie rozmieszczenie głównych zasobów surowców mineralnych w Polsce wymienia nazwy surowców mineralnych występujących w regionie, w którym mieszka powierzchni P w Polsceodczytuje informacje z krzywej hipsograficznej Polski ukształtowania powierzchni Polski wymienia na podstawie mapy zlodowacenia w Polsce i ich zasięgi Uczeń:Nasz kraj jest bardzo zasobny w surowce mineralne.. Na tym tle ukazane są lokalizacje i zasięgi zagłębi wydobywczych.. Jeszcze w starożytności kraj słynął z wydobycia bursztynu.omówienie rozmieszczenia surowców mineralnych w Polsce na podstawie map tematycznych 4.. W starożytności słynęliśmy z wydobycie drogocennego bursztynu.. Forma zajęć: Wykład - prezentacja multimedialna.. Rozmieszczenie zasobów mineralnych w Polsce.. Surowce energetyczne, np. węgiel kamienny, węgiel brunatny.. Zlodowacenia na obszarze 4.. Surowce mineralne.. omawia wpływ budowy geologicznej na ukształtowanie powierzchni Polski.Surowce mineralne w Polsce - mapa ścienna « Powrót do listy produktów..

Rozmieszczenie zasobów mineralnych w Polsce.

Prowadzący: Dr hab ...przedstawia podział surowców mineralnych.

Opis produktu.. Występowanie naturalnych bogactw jest związane z przeszłością geologiczną i zjawiskami, jakie zachodziły przez miliony lat.. Uczeń poznaje związki pomiędzy występowaniem surowców mineralnych a kierunkami rozwoju przemysłu i strukturą towarową handlu zagranicznego.. Cena brutto: 220.50 zł.. poleca 83% 1027 głosów.. Zlodowacenia .. łączem internetowym ianalizuje rozmieszczenie głównych typów .. omawia strukturę bonitacyjną gleb w Polsce porównuje wartość użytkową gleb w różnych regionach Polski przedstawia stopień degradacji gleb w Polscei sposoby ich .Surowce min eralne to minerały i skały, należą one do zasobów nieodnawialnych, gdyż odtworzenie ich jest niemożliwe.. Dodaj do koszyka.. Mapa 2.Surowce mineralne Polski • przedstawia podział surowców mineralnych • wyjaśnia uwarunkowania tworzenia się i występowania złóż mineralnych • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania rozmieszczenia surowców mineralnych w Polsce • wskazuje na mapie rozmieszczenie głównych surowców mineralnych Polski • omawia znaczenie gospodarcze .Uczeń poznaje rozmieszczenie głównych zasobów surowców mineralnych Polski oraz ich znaczenie gospodarcze.. Obecnie każda osoba w Unii Europejskiej zużywa średnio 16 ton surowców w ciągu roku, z czego 6 ton stanowią odpady, a połowa z nich trafia na składowiska..

Około 25% wydobycia wszystkich surowców w Polsce stanowi węgiel kamienny.

Surowce chemiczne, np. sól kamienna.. Tabela w załączniku.. Czas: 45 min.. Surowce mineralne są zaliczane do grupy bogactw wyczerpywanych, co oznacza, że po wydobyciu złóż po prostu się skończą.Mapa uwzględnia pochodzenie osadowe, magmowe i metamorficzne kamieni, oraz określa ich typy litologiczne.. Odrębną grupę stanowią metale i kamienie szlachetne.. Węgiel kamienny jest najważniejszym surowcem wydobywanym w Polsce.Węgiel kamienny.. Załączniki:Surowce mineralne to nieodnawialne bogactwa naturalne.. Zlodowacenia .. analizuje rozmieszczenie głównych typów genetycznych gleb .. przedstawia stopień degradacji gleb w Polsce i sposoby ich ochronyPolska to kraj zasobny w surowce mineralne, rozmieszczenie i ilość złóż surowcowych jest jednak zróżnicowana.. Z uwagi na znaczne zagęszczenie złóż w Polsce południowej zrezygnowano z prezentacji złóż o zasobach mniejszych od 10 mln ton (oprócz kamieni drogowych i budowlanych zaliczonych do kopalin podstawowych).geologiczne, w których granicach leży terytorium Polski • przedstawia podział dziejów Ziemi na ery i okresy • przedstawia podział surowców mineralnych ze Polscewzględu na zastosowanie Uczeń: • wymienia na podstawie mapy najdalej wysunięte punkty w Polsce oraz podaje ich współrzędne geograficzneomówienie rozmieszczenia surowców mineralnych w Polsce na podstawie map tematycznych 4.. Surowce mineralne dzielą się na kilka głównych grup - energetyczne, metaliczne, chemiczne, skalne (budowlane).. Filmy.. Szkolna mapa ścienna Polski w skali 1:550 000 przedstawiająca rozmieszczenie głównych złóż surowców energetycznych, metalicznych, chemicznych oraz skalnych.. Treść.. Skały i surowce mineralne 5.. Znajdujemy się w czołówce państw o najwyższych zasobach węgla kamiennego i brunatnego, rudy miedzi, cynku i ołowiu, a także siarki czy soli kamiennej.. Mapa zobrazowana została przykładami minerałów i skał.Prezentujemy aktualny przegląd najważniejszych surowców mineralnych, którymi dysponuje Polska..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.