Charakterystyka statyczna przetwornika

Pobierz

Jak dzielimy czujniki pomiarowe?. Stanu przewodzenia, 2.. Wyniki pomiarów i obliczeń współrzędnych charakterystyki statycznej Lp.. .algorytmem charakterystyki statycznej i dynamicznej P, PI, PD lub PID (patrz [1], rozdz.. W odróżnieniu od wykresów charakterystyk dynamicznych skokowej, impulsowej, wykres charakterystyki statycznej nie jest zależny od czasu.. Więcej informacji ->charakterystyka statyczna, odpowiedź na wymuszenie skokowe, transmitancja widmowa, charakterystyka amplitudowo - fazowa (Nyquist) charakterystyki logarytmiczne (Bode) dr inż. Jakub Możaryn Podstawy Automatyki.. Osie charakterystyki są opisane następująco: a) pionowa Ia b) pozioma Uak Na poszczególnych osiach zaznaczone są ważniejsze napięcia i prądy: a) Itm, It(rms), It(av),.Temat: Charakterystyka statyczna przyrządu pomiarowego.. Sformułowano ogólne wnioski dotyczące właściwości metrologicznych polarymetrycznych przetworników I - α, do budowy .charakterystyka statyczna (automatyka) charakterystyka statyczna (literatura) Tę stronę ostatnio edytowano 5 sty 2020, 23:01.. 1.Błędy statyczne.. Podstawową cha-rakterystyką metrologiczną pneumatycznego przetwornika długości jest charakterystyka statyczna p k = f(s) opisująca zmianę ciśnienia pomiarowego (kaskadowego) w komorzeCelem ćwiczenia jest zbadanie przetwornika analogowo-cyfrowego oraz cyfrowo- analogowego.Przyczyny różnic w charakterystykach (teoretycznej i rzeczywistej)..

Natomiast charakterystyka statyczna nominalna to charakterystyka statyczna ...czułość K przetwornika.

Rodzina charakterystyk statycznych tyrystora składa się ze: 1.. Przetwornik elektro-pneumatyczny, badanie właściwości statycznych.. Zmian ę przebiegu charakterystyki regulatora umo żliwiaj ą: przeł ącznik kierunku pracy z normal-nego (N) na odwrotny (R) - dźwignia z prawej strony obudowy regulatora, pokr ętło nastawiania zakresu proporcjonalno ści XWyprowadzono zależności opisujące współrzędne zarysu dyszy pomiarowej przetwornika, którego charakterystyka statyczna spełnia warunek liniowości.. W części teoretycznej rozprawy (rozdział 5) opracowano model matematyczny przetwarzania statycznego oparty na drugich parametrach krytycznych przepływu oraz uwzględniający straty w .Przykład: charakterystyka Edypa (fragment): Edyp to człowiek porywczy, gwałtowny i nadpobudliwy, co jest widoczne na przykład podczas rozmowy z Terezjaszem.. W pomiarach cieplno-energetycznych w elektrowni stosowanych jest bardzo wiele róŜnych przetworników, róŜniących się między sobą zasadą działania, przeznaczeniem, złoŜonością budowy, dokładnością itd.ZADANIE 1..

x i ... • Charakterystyka statyczna y = f(x) indukcyjnościowego przetwornika długości.Charakterystyka statyczna.

Stanu zaporowego.. ".Właściwości statyczne i dynamiczne rozdzielaczy proporcjonalnych opisywane są przez szereg parame-trów.. Charakterystyka statyczna, wybiera tylko te cechy, którymi powinna się dana postać odznaczać, tworzy raczej model bohatera niż jego wierne przedstawienie lub/i gdy postać przedstawiana jest jako niezmieniająca się Charakterystyka dynamiczna.Charakterystyki statyczne i dynamiczne Charakterystyki statyczne Metoda analityczna (obliczeniowa) - polega na graficznym przedstawieniu zależności pomiędzy sygnałem wejściowym i wyjściowym, przy wykorzystaniu matematycznego opisu procesów fizycznych zachodzących w obiekcie - za pomocą równania matematycznego.Charakterystyka statyczna - w automatyce, zależność między sygnałem wyjściowym y {\displaystyle y} a sygnałem wejściowym u {\displaystyle u} w stanie ustalonym.. - porównując charakterystyki statyczne: idealną Ui = S⋅α i rzeczywistą podzielić zakres przetwarzania przetwornika obciąonego na zakresy pomiarowe, w których przetwarzaniekątaodbywa sięwokreślonejklasie.Granicznebłędywyznaczyćzgodnie z zależnością: δ % max = − ⋅ U U U R i 100% 2Układ pomiarowy wykorzystywany dla wyznaczenia charakterystyki statycznej przetwornika powinien zawierać źródła sygnału wejściowego, mierniki wielkości wejściowej i wyjściowej oraz mierniki pozwalające kontrolować wartość znanych wielkości wpływających.Wzmocnienie statyczne przetwornika określa się na podstawie wartości wielkości wyjściowej w stanie ustalonym: k=hust/A (patrz rys. 2 i 4)..

Wyznaczenie charakterystyki amplitudowo - częstotliwościowej przetwornika (miernika) magnetoelektrycznego ZADANIE 1.1.

Ponadto na charakterystykę pracy rozdzielacza proporcjonalnego wpływ ma przekrycie spoczynkowe, które w tego typucharakterystyka statyczna tyrystora.. Król zdaje sobie wówczas sprawę ze swojego gwałtownego usposobienie, tłumaczy je jednak tak: "A któż by nie dał się ponieść gniewowi, widząc, jak własnym pomiatasz ty krajem?. Pomiar wychyleń wskazówki w stanie dynamicznym Tablica 1.Możliwość wyboru liniowej lub pierwiastkowej charakterystyki przetwarzania Odporność na przeciążenia pełnym ciśnieniem statycznym 32MPa Błąd podstawowy 0,1% Obudowa aluminium lub ze stali kwasoodpornej Membrany ze stopu Hastelloy C 276 .. Ćwiczenie miało na celu wyznaczenie charakterystyki statycznej przyrządu pomiarowego w sposób doświadczalny.. 4.Wyznaczono charakterystykę statyczną przetwornika idealnego i rzeczywistego, a na ich podstawie określono czułość statyczną przetwornika idealnego i rzeczywistego oraz błędy statyczne przetwornika rzeczywistego.. Liczba przedziałów kwantowania, czyli liczba bitów słowa wyjściowego, określa podstawowy parametr przetwornika A/C, jakim jest rozdzielczość.. Rodzaje sygnałów wejścia/wejścia w przetworniku EP.. Wymień i opisz metody linearyzacji charakterystyki statycznej czujnika?. Schemat stanowiska pomiarowego służącego do wyznaczenia charakterystyki statycznej przetwornika pneumatycznego czujnika pomiarowego.Rys..

Model pneumatycznego przetwornika długości [6] Charakterystyka statyczna i dynamiczna PPD Charakterystyka statyczna PPD.

Podstawowe człony dynamiczne y(t) = ku(t) człon proporcjonalny (bezinercyjny) T dy(t) dtObliczenie współrzędnych charakterystyki statycznej indukcyjno-ściowego przetwornika długości Tablica 1.. Do najważniejszych należą m.in.: histereza, czułość progowa, częstotliwość graniczna [10, 11].. Polega ono .. Rozdzielczość, zwana też zdolnością rozdzielczą, .1.. Układ pomiarowy wykorzystywany dla wyznaczenia charakterystyki statycznej przetwornika powinien zawiera ć źródło sygnału wej ściowego, mierniki wzorcowe wielko ści wej ściowej i wyj ściowej oraz urz ądzenia pozwalaj ące ustala ć warto ści znanych wielko ści wpływaj ących i/lub mierniki tych wielko ści.Charakterystyką statyczną układu (przetwornika) nazywamy zależność funkcyjną y(x) w stanach ustalonych, gdzie x jest wartością sygnału podanego na wejście układu, zaś y wartością na jego wyjściu (odpowiedzią układu na sygnał x).Wyznaczenie charakterystyki statycznej przetwornika obciążonego rezystancją R 3 Rys.3 Stanowisko do wyznaczania charakterystyki statycznej potencjometrycznego przetwornika kąta obciążonego rezystancją R a) połączyć zadajnik kąta z opornikiem dekadowym MDR-93-a (3) według schematu (rys.3), b) ustawić za pomocą odpowiednich .w stosunku do charakterystyki idealnej).. Omówić parametry opisujące właściwości statyczne przetworników: równanie przetwarzania, statyczna charakterystyka przetwarzania, czułość, stała przetwornika, błąd nieliniowości, zakres pomiarowy.. Zachodzi konieczność wstępnego rozpoznania typu modelu dynamicznego badanego przetwornika - dokonuje się tego na podstawie podobieństwa uzyskanej odpowiedzi skokowej do przebiegów z rys. 2 lub 4.Charakterystyka statyczna - w automatyce, zależność między sygnałem wyjściowym a sygnałem wejściowym w stanie ustalonym.. W drugim przypadku doszło już do zaburzenia monotoniczności przetwornika, co w wielu zastosowaniach może być nie do przyjęcia.Zatem zadaniem przetwornika a/c jest przetworzenie analogowej wartości sygnału, zwykle napięciowego, na równoważną mu wartość cyfrową.. Pomiar wskazówki w stanie statycznym q' max = 370 µm q' min = -310 µm q = q' max - q' min = 680 µm ZADANIE 1.2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt