Plan pracy zespołu wychowawczego edukacji wczesnoszkolnej

Pobierz

Plan pracy PCK 2020/2021.. koniec sierpniaOrganizacja pracy Zespołu Wychowawczego: przygotowanie planu pracy; analiza wspólnych zadań opiekuńczo-wychowawczych członków Zespołu .. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) 2.. Spotkania zespołu przedmiotowego klas I-III będą się odbywały raz w miesiącu w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 15.00 i częściej w zależności od zaistniałego problemu wychowawczego lub dydaktycznego.2) Zespołu Edukacyjno -Wychowawczego klas I - III: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ( nauczania zintegrowanego, i innych wyodr ębnionych edukacji ( j ęzyka obcego, wychowania fizycznego, zaj ęć komputerowych, religii/etyki, edukacji plastycznej i muzycznej).. Każdy zespół pracuje zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez dyrektora .. Analiza i ewaluacja Przedmiotowych Systemów Oceniania.. W wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej czytamy, że "opracowując program wychowawczy szkoły należy brać pod uwagę jakie wartości są szczególnie ważne dla społeczności szkolnej".1.. 2015/ 2016 Cele ogólne: • uściślenie współpracy, • efektywna realizacja zadań wynikających z planów wychowawczych i profilaktycznych, • integracja uczniów klas 0-III; podjęcie działań socjalizujących, • konkretyzacja zakresu zadań nauczycieli,Protokół z posiedzenia Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej Skład zespołu: Przebieg zebrania: 1.Zatwierdzenie planu pracy zespołu na rok szkolny 2018/2019 - ustalenie zadań do pracy na kolejny rok - ustalenie harmonogramu spotkań zespołu - podział zadań w zespole.1 Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2017/2018 Skład zespołu:, Lucyna Szelewska, Ewa Fedczyszyn, Daria Machnik Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny 1.Opracowanie planu pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej 2..

Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej.

protokołowanie zebrań członków zespołu; semestralne sprawozdania z działalności ZW. IX 2013 r. wg potrzeb.. 2.PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO.. SKŁAD ZESPOŁU : Lider: mgr Ewa Łucków - wychowawca klasy II.. CELE ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ: - podnoszenie jakości pracy szkoły, wzrost efektywności pracy nauczyciela .Opracowanie planu pracy zespołu wychowawczego w klasach 0 - II wrzesień .. Cel główny:Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w I semestrze w r. szk.. 3) Zespołu Przedmiotowo- Wychowawczego klas IV - VI: nauczyciele .Integralną częścią program wychowawczo - profilaktycznego klas I-III jest plan pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na dany rok szkolny.. Wymiana doświadczeń w zakresie metodyki nauczania - plan pracy zespołu Daria Machnik - wspólne omawianie i .Plan pracy zespołu.. Organizacja pracy Szkolnego Zespołu Wychowawczego: przygotowanie planu pracy; protokołowanie zebrań członków zespołu; semestralne sprawozdania z działalności SZW.. Tematyka spotkań dotyczyła: • Opracowania planu pracy zespołu na rok szkolny 2019/2012 • Zmian w Statucie szkoły dotyczących kryteriów oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów klas .Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów..

Plan pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej.

Zakres badania Termin Osoby odpowiedzialne Wstępna diagnoza przedszkolna.. Wychowawca Rodzice Pedagog PolicjaPlan pracy L.p.. Wybór przewodniczącego.. Plan pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej .kierowanie pracę zespołu, organizowanie spotkań szkoleniowych, organizowanie wsparcia merytorycznego w grupie, pośredniczenie między grupą a dyrektorem szkoły, określenie roli zespołu kształcenia zintegrowanego w mierzeniu jakości pracy szkoły, ustalenie terminów spotkań w uzgodnieniu z członkami zespołu.Sprawozdanie z pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej semestr I - rok szkolny 2019/2020 z dn.16 stycznia 2020r.. Zbigniew Czubala -dyrektor.. Określenie zadań zespołu i sposobu ich realizacji na rok szkolny 2016/17 Zebranie zespołu.. NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.. Metody pracy: praca z książką, sytuacje życia codziennego, scenki dramowe, .. przez analizę.. Treści planu są zgodne ze Statutem Szkoły Podstawowej im.. NA ROK SZKOLNY 2020/2021.. Napisanie planu pracy.. Plan pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej.. Plan pracy zespołu nauczycieli języków obcych.. Skład zespołu: Katarzyna Koczy (przewodnicząca), Marta Wija Zadania do realizacji Podnoszenie poziomu kształcenia poprzez .Plan pracy koordynatora d/s bezpieczeństwa..

Plan pracy zespołu terapeutyczno-pedagogicznego.I.

Działalność zespołu wychowawczego.. Plan pracy Zespołu Wychowawców został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1.. W I semestrze odbyły się cztery spotkania zespołu edukacji wczesnoszkolnej.. SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZEPINIE.. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej podejmą w bieżącym roku szkolnym następujące działania.. Program uwzględnia potrzeby zarówno dzieci zdolnych, jak i tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.. szkoły "Planem Pracy Zespołu".. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawyPLAN PRACY ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 .. 2012/2013 Opracowała: Jadwiga FilipowiczPlan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im.. Wymiana doświadczeń wPLAN PRACY ZESPOŁU DS. EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Zespół ds. edukacji wczesnoszkolnej przewodniczący zespołu Hanna Marszałek Formy pracy Cele /jakie przyniesie korzyści?.

Plan pracy zespołu humanistycznego.

Plan pracy zespołu świetlicowego.. Plan pracy zespołu musi uwzględniać zadania zespołów.. IX 2007 r. wg potrzeb.. mgr Hanna Orczyk - wychowawca klasy 0b1 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018, którego nadrzędnymi celami są: prawidłowa realizacja nowej podstawy programowej oraz koordynacja wspólnych działań dydaktycznych i wychowawczych mających na celu dobro dzieci.. Analiza wniosków z roku szkolnego 2015/16 i wdrożenie ich do pracy w roku szkolnym 2016/17.. Zespół Wych.. Oddziały przedszkolne 0a, 0b, 0cPlan pracy zespołu wychowawców klas I - III został opracowany przez zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców w wyniku konsultacji z rodzicami i nauczycielami.. Rok szkolny 2014/2015.. Wewnątrzszkolne badanie wyników nauczania.. Zadania do realizacji Sposób realizacji zadań Termin Osoba odpowiedzialna 1.. Współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami).. Joanna Podkowa -pedagog szkolny 2.Plan pracy jest dokumentem wtórnym wobec programu nauczania (tak jak planowanie jest wtórne wobec programowania) - stąd wymaganie od nauczyciela przedłożenia planu dyydaktyczno-wychowawczego na cały rok w sytuacji, kiedy nie musi on mieć nawet jeszcze kompletnego programu nauczania nie wydaje się uzasadnione.. mgr Małgorzata Kisiel - wychowawca klasy III.. Analiza wyników, podjęcie działań naprawczych związanych ze słabymi stronami wskazanymi.. Z. Krasińskiego w Opinogórze Górnej.PLAN PRACY ZESPOŁU EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.. Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Uwagi Doskonalenie zawodowe (kursy, szkolenia, studia, studia podyplomowe) Awans zawodowyWYCHOWAWCZY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASY 1 .. NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015.. Analiza systemu oceniania stosowanego dotychczas Przestrzeganie rozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.PLAN PRACY ZESPOŁU EDUKCJI WCZESNOSZKOLNEJ I WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZK.. wicedyrektor.. Janusza Korczaka w Kleszczowie na rok szkolny 2020/2021 Skład zespołu: Przewodniczący: Roczek Elżbieta Członkowie: Cieślak Renata Cieślak Magdalena Jańczyk Jowita Kusiak Aleksandra Stawiak - Kołba Ewa Stankiewicz Beata Parada Anna Urbańska Paulinaprogramu wychowawczego.. Przeprowadzenie analizy wniosków z roku poprzedniego i wdrożenie ich do pracy w bieżącym roku szkolnym.Plan pracy zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Program Wychowawczo- Profilaktyczny 2020/2021.. dyr. Zespołu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.