Sprawozdanie z awansu zawodowego nauczyciela stażysty 2020

Pobierz

z 2020 r. poz. 1303), forma elektroniczna sprawozdania została umieszczona na stronie .Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: lic Sylwia Murgrabia Czas trwania stażu: 01.09.2012-31.05.2013 Placówka: Przedszkole nr 5, ul. Domarasiewicza 2, 96-100 Skierniewice Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.Prawo Optivum: Ustawa - Karta Nauczyciela - tekst ujednolicony.. Małgorzata Spruś; Samoocena okresu stażu Dorota BoduchWarunkiem nadania stopnia awansu zawodowego jest: odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego (staż mogą odbywać nauczyciele pracujący co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i zatrudnieni m.in. w szkołach i placówkach, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.3.. 7) szkoleniu branżowym - rozumie się przez to obowiązkową formę doskonalenia zawodowego nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w rozumieniu art. 4 pkt 28a lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o którychmowa w art. 9 ust.. Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego za I półrocze 2019/2020 Beata Urbaniak..

Joanna Tomecka; Roczne sprawozdanie z awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.Oznacza to, że nauczyciel powinien w ciągu 7 dni od dnia zakończenia stażu złożyć dyrektorowi sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego, zaś dyrektor w terminie 21 dni od dnia złożenia tego sprawozdania - ustalić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela.Zgodnie z § 12.. 5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .Obecnie awans zawodowy nauczycieli regulują: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650).Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r. Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Bytom1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Rozporządzenia o awansie zawodowym - Komisja zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel: prezentuje dorobek zawodowy np. w formie ulotki, prezentacji, plakatu, ustnie;Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4..

4.W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust.

Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.. 1982 poz. 19) oraz Rozporządzenie MEN z dn. 23 sierpnia 2019 r. wNa początku września 2018 r. przeanalizowałam przepisy dotyczące awansu zawodowego tj.: rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Monika Derek - Kubiak; Projekt oceny opiekuna stażu o przebiegu i realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela..

Strona główna / E-Learning / Dokumenty / Przykładowy schemat sprawozdania nauczyciela stażysty.

SPRAWOZDANIE ROCZNE (2019/ 2020) Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 1.. Lekcja 1.1.. 2 pkt 1, 1b i 3 oraz art. 9e ust.. 2 i 3, odbycie stażu,z zastrzeżeniemart.. 1 Karty Nauczyciela, komisja kwalifikacyjna zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy.Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. Nauczyciel stażysta ma 7 dni na przedłożenie sprawozdania z realizacji stażu, opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do .Plik zawiera przykładowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .W 2020 roku obowiązywały dwie stawki średniego wynagrodzenia..

Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.Andrzej Pery • Awans zawodowy nauczyciela - krok po kroku • 6 3.

1-3, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz: w wypadku nauczyciela stażysty-uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.Akty prawne regulujące awans zawodowy nauczyciela Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) Rozporządzenie MEN z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. W 2016 roku ukończyłam szkolenie dla ekspertów do spraw .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, .. w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego .. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Współpraca z opiekunem stażu: ustalenie zasad współpracy i pomocy przy realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego,Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego (2020-06-30) sprawozdanie Anna Matejek Stara Kornica Plan rozwoju zawodowego (2020-06-29)Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego Kadry i Płace w Oświacie .. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.aktualizacja i poszerzanie wiadomości na temat awansu zawodowego, wyszukiwanie informacji w Internecie, udział w kursie: "Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego".. - czyli do 30 września.. 1 dzień.. TEMAT NUMERU REGULAMIN ZFŚS JEDNOSTKI OŚWIATOWEJ 2020/2021.. Imię i nazwisko: Beata 6.. Do 31 sierpnia było to 3 337,55 zł w odniesieniu do nauczyciela stażysty, 3 704,68 zł dla nauczycieli kontraktowych, 4 806,07 zł dla nauczycieli mianowanych i 6 141,09 zł dla nauczycieli dyplomowanych.Obecnie podstawę prawną awansu zawodowego nauczycieli stanowią: ustawa Karta Nauczyciela 1 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 2.Jednak pamiętać należy, że wspomniane rozporządzenie tylko w niektórych zapisach zmienia rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. 3, o czym niektórzy nauczyciele zapominają i to właśnie jest przyczyną wielu .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem stażu na nauczyciela kontraktowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.