Sprawozdanie z pracy dyrektora przedszkola

Pobierz

7 ustawy z dnia 7 września 1991r.. Program wychowania przedszkolnego Zabawy z porami roku; Plan Pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018; Statut Przedszkola ;SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI.. za rok szkolny 2014/2015.. Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a pod względem wieku 11 4-latków, 9 3-latków i 1 2-latka).. Monitorowanie Monitorowanie procesów wskazuje na systematyczną realizację zadao w zakresie współpracy z rodzicami, formy współpracy odbywają się wg planu pracy przedszkola, ponadto nauczyciele- koordynuje ewaluację wewnętrzną pracy szkoły.. Grupa "Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców.. DLA DYREKTORÓW .. Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie ustalenia godzin pracy Przedszkola nr 50 w Rybniku;Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 41 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.. w .Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia - w formie ustalonej przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami danej szkoły i po poinformowaniu rodziców dziecka (ucznia) o sposobie realizacji zajęć.z ..

Sprawozdania z pracy zdalnej pisane są na bieżąco.

W bieżącym roku szkolnym funkcjonowały 3 grupy przedszkolne: Grupa latków liczyła 27 dzieci Grupa .. Indywidualizacja bieżącej pracy z dziedmi jest skuteczna i efektywna, przebiega wg określonych założeo z uwzględnieniem zaleceo PPP.. Postawa dyrektora szkoły odgrywa kluczową rolę w organizacji wszystkich działań szkoły.. Dyrektor przedszkola, który chce ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego na tzw. ścieżce dyrektorskiej musi sporządzić sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy.. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.nr 256, poz2572 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzania w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r nr 168 poz. 1324 ze zm.3.. Alicja.. rozwoju 2.Bardzo często kontaktowałam się z rodzicami tych dzieci udzielając wsparcia, wyjaśnień, diagnozując sytuację, modyfikując zakres i metody pracy oraz ustalając wytyczne do dalszej pracy.. zm.) oraz przepisów zawartych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia .W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust.. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.. Ponadto wykonuje inne zadania związane z działalnością szkoły zlecone przez dyrektora np. uczestniczy w pracach legislacyjnych i kadrowych (m.in. związanych z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego za okres stażu nauczycieli) lub reprezentuje szkołę na zewnątrz.3..

Sprawozdania z realizacji celów i zada ń przedszkola nr 25 im.

Jak tylko będzie to możliwe, chciałabym zdobyć stopień nauczyciela dyplomowanego Wiem, że mogę go uzyskać jako dyrektor, ale czy jest możliwość, żeby jednak dyrektor odbywał staż w celu uzyskania awansu zawodowego z tzw. ścieżki nauczycielskiej?Przedszkole nr 5 w Sokółce Osiedle Centrum 18 16-100 Sokółka tel :85-711-25-39 NIP 545-180-60-15, REG.200415781 1 Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu nr 5 w Sokółce prowadzony był zgodnie z rocznymSprawozdanie z nadzoru pedagogicznego powinno określać mocne oraz słabe strony działalności przedszkola oraz zawierać rekomendacje do dalszej pracy, odnoszące się do zaplanowanych obszarów w ramach ewaluacji, kontroli i wspomagania.- O tym, jak rozliczać czas pracy nauczyciela, decyduje dyrektor - wynika to z par.. Zrozumiałam jak napisać aneks o pracy zdalnej do mojego planu .Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk.. Dokumenty na rok szkolny 2017/2018 .. Statut Przedszkola 2.. 5 pkt 4, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego, z wyjątkiem przypadku gdy z nauczycielem jest nawiązywany kolejny stosunek pracy w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia .2..

Dziękuję za bardzo dobry pomysł na sprawozdanie.

Drodzy Dyrektorzy!. z 2017, poz. 1658 z późn.. Podjąć działania rozwijające inteligencję intrapersonalną oraz działania w kierunku racjonalnego odżywiania .. 7 ust.. 16 kwietnia 2020 at 22:23.. Przez cały okres zdalnego nauczania byłam do dyspozycji rodziców.-Procedura obiegu informacji w Przedszkolu Publicznym Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym - Procedura przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków - Regulamin BIP - Zarządzenie Dyrektora Przedszkola - w sprawie dopuszczenie do użytku programów komputerowych licencjonowanych.. 2 rozporządzenia regulującego pracę szkół w czasie zawieszenia zajęć (Dz. U. poz. 493) - mówi Krzysztof Lisowski, prawnik specjalizujący się w prawie oświatowym.Sprawozdanie Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA nr 5 w Sokółce.. 2011/2012 Przedszkole Gminne w Skawie 1. w sprawie wyrażenia opinii o pracy Pani Jolanty Wasilewskiej na stanowisku dyrektora Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach.. Uchwała nr 28/2016/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 30.01.2017r.. Uchwała nr 29/2016/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 8 "Zielony Zakątek" w Skierniewicach z dnia 13.02.2017r..

Na bieżąco konsultowałam zakres i metody pracy z dziećmi.

Szkolenie online " Podsumowanie pracy przedszkola za rok 2019/2020.Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) i § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. metody oraz pomoce dydaktyczne nauczyciele wykorzystują w codziennej pracy z dziećmi.. Rozpoczynając pracę warto poprosić opiekuna, innego nauczyciela czy też dyrektora o wgląd do sprawozdań z lat ubiegłych.Wnioski z nadzoru dyrektora przedszkola w roku 2015/2016: L.p.. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w "Podstawie programowej wychowania .Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego 2018/2019; Raport z ewaluacji wewnętrznej 2018/2019 .. Informacja o realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego określonych w poprzednim roku szkolnym (2013/2014) Wniosek z roku szkolnego 2013/2014 Realizacja w roku szkolnym 2014/2015 Nadal diagnozować dzieci i oceniać poziom wiedzySPRAWOZDANIE.. Dz. U. z 2020 r., poz. 2021) system HACCP to system analizy zagrożeń i krytycz.Pytanie: Jestem dyrektorem placówki oświatowej i w maju 2017 r. zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego.. Misia Uszatka w Tychach a) sprawozdaniu z realizacji planów pracy poszczególnych grup w przedszkolu,1 SPRAWOZDANIE DYREKTORA Z DZAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W SULIKOWIE WRAZ Z WYNIKAMI I WNIOSKAMI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO za rok szkolny 2012/2013 Informacje ogólne o przedszkolu: Do przedszkola Publicznego w Sulikowie w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 79 dzieci.. Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA .. Regulaminy 4 .ROK 2016/2017.. To od dyrektora szkoły/przedszkola/placówki oświatowej nauczyciele, uczniowie i rodzice oczekują, poza zorganizowaniem pracy szkoły, także wsparcia, pomocy i rady.Podstawa prawna: Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły - art. 69 ust.. zrealizowany Ujęto w koncepcji pracy przedszkola do realizacji w rocznym w planie.. Misia Uszatka w Tychach za rok 2014 znajduj ą odzwierciedlenie w nast ępuj ących dokumentach, przyjmowanych przez Rad ę Pedagogiczna Przedszkola nr 25 im.. Zarządzenie nr 9/2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; .. Wniosek Stopień realizacji wniosku Uwagi do realizacji wniosku 1.. Roczny Plan Pracy Przedszkola 3.. Sprawdźmy, jakie dokumenty są doskonałym źródłem informacji do jego sporządzenia.Sprawozdanie z pracy przedszkola - pierwsze półrocze roku przedszkolnego .. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r., poz. 534).1 WYNIKI I WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 PODSTAWA PRAWNA; Art. 33 ust 1i 2 oraz Art. 35ust.1, Art. 40 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.