Charakterystyka ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Pobierz

"16 Dokonując charakterystyki osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, Jan Kostrzewski wyróżnił następujące cechy: - ograniczona zdolność myślenia pojęciowego oraz zmniejszenie ruchliwości .U osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim występuje dobra pamięć mechaniczna, fotograficzna, ale słabsza jest pamięć logiczna.. Wymagany nadzór przy wszystkich podstawowych czynnościach.. CHARAKTERYSTYKA UCZNIA.. Spostrzeganie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jest: niedokładne, wybiórcze, węższe zakresowo, występują zaburzenia analizy i syntezy spostrzeżeń.Proces rozwojowy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim może być zaburzony przez czynniki biologiczne, społeczne i psychiczne w różnym okresie życia.Rozwój poznawczy tych uczniów jest nieharmonijny.Efekty ich pracy nie zależą wyłącznie od ogólnego poziomu intelektualnego, ale także od zainteresowań, motywacji, jak również ujawniających się niekiedy zdolności w jakiejś dziedzinie.Lekka niepełnosprawność intelektualna: Najliczniejszą grupę stanowią jednostki z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (ok. 80%).. Tomasz jest uczniem wrażliwym, pogodnym, miłym .Uczeń klasy IV, M.. Na tej podstawie powinien przeprowadzić analizę wiadomości i umiejętności, jakie uczeń powinien już nabyć.Uczniowie bez niepełnosprawności oraz uczniowie z niepełnosprawnościami, których rozwój intelektualny jest prawidłowy dla wieku lub kształtuje się na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, realizują tę samą podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego określoną dla szkół danego typu oraz podstawę .Brak zdolności dbania o podstawowe potrzeby życiowe..

×Charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną A.

Ta forma deficytu intelektualnego stanowi najwięcej rozpoznań.. Nauczyciel musi zadbać o to, aby każdy uczeń miał szansę osiągnięcia sukcesu i budowania w sobie wiary we własne możliwości.Dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim charakterystyka, zasady pracy Definicja Cechą upośledzenia umysłowego jest istotnie niższy ogólny poziom funkcjonowania intelektualnego, który następuje w przynajmniej dwóch następujących obszarach zdolności: Porozumiewanie się Troska o siebie Tryb życia domowego Sprawności społeczno-interpersonalne Korzystanie ze środków .W populacji upośledzonych umysłowo najliczniejszą grupę stanowią upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim ( ok. 75% ).. Nie stwierdzono różnic w pamięci skojarzeniowej i pamięci obrazków, zarówno świeżej jak i trwałej.Ocena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim.. Ewa Stefanowska.. Wyjątek stanowi młodzież w wieku od 16 do 24 lat oraz studenci niepełnosprawni do 26. roku życia, którzy zgodnie przepisami mogą korzystać z przejazdów koleją (PKP) ze zniżką 78 proc. w drodze do szkoły, szkoły wyższej .Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim charakteryzują się obniżoną sprawnością intelektualną, zaburzeniami sfery poznawczej i emocjonalnej..

Decyzja o wyborze placówki należy do rodzica ucznia.

Charakteryzują się one najłagodniejszą formą niedorozwoju umysłowego.. mowy, sprawności motorycznych, ale także procesów emocjonalnych, motywacyjnych, adaptacji społecznej.. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, a więc i w szkołach ogólnodostępnych.M.. Ten stopień upośledzenia jest trudny do scharakteryzowania, gdyż defekty intelektualne nie są tak widoczne jak u osób z .Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nie mają fizycznych oznak swojej niepełnosprawności.. Osoby z upośledzeniem lekkim mają problemy z myśleniem abstrakcyjnym, są mniej spostrzegawcze, mają słabszą pamięć, a ich wyobrażenia są mniej dokładne.Nauczyciel, który podejmuje pracę z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim na II i III etapie edukacyjnym, powinien znać przebieg i charakterystykę rozwoju ucznia na poprzednich etapach edukacyjnych.. Osoby takie są samodzielne i zaradne społecznie, nie powinny jednak wykonywać .Jest to najczęściej diagnozowany typ niepełnosprawności intelektualnej (stanowi 85% wszystkich rozpoznań).. Bogdanowicz (1991) określa, że uczeń upośledzony umysłowo w stopniu lekkim osiąga w wieku 15 - 21 lat wiek inteligencji 8 - 12 lat..

Opinia pedagogiczna dla ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną i upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym.sprawności intelektualnej w stopniu lekkim.

Kościerzyna.. Bardzo istotną sprawą w nauczaniu uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim jest motywowanie ich do pracy i systematyczne ocenianie efektów uczenia się.. Ich sprawnośc wzrasta co prawda wraz z wiekiemlecz dzieci te nie osiągają poziomu rozwoju cech motorycznych jaki reprezentują ich rówieśnicy w normie intelektualnej.W programie uwzględniono zapisy podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zalecenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.. Zaburzenie wyższych form myślenia w znacznym stopniu utrudnia zdobywanie wiedzy i powoduje, że bardzo dużo umiejętności jest niedostępna dla osób z niedorozwojem umysłowym w stopniu lekkim.Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mają zniżek przy zakupie biletów na przejazdy PKP i PKS.. * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawyCharakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia Osoby upośledzone w stopniu lekkim charakteryzują się najłagodniejszą formą niedorozwoju umysłowego..

Wymienia się od 50 aż do 300 cech osób z zespołem Downa.Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim a funkcjonowanie w klasie.

Ocena funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim powinna obejmować: · Obserwację zachowania ucznia w różnych sytuacjach zadaniowych i społecznych.Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizuje tę samą podstawę programową, która przewidywana jest dla dzieci zdrowych z uwzględnieniem zasady indywidualizacji.. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną rozwijają się w różny sposób, ale najczęściej nie mają problemu z socjalizacją, chyba że wynika to z cech charakteru, które także u innych dzieci są różne.1.1 Pojęcie niepełnosprawności intelektualnej Głównym powodem utworzenia pojęcia niepełnosprawności intelektualnej była chęć odejścia od terminów używanych dotychczas w diagnostyce psychiatrycznej, takich jak debilizm, imbecylizm czy idiotyzm, które uznane zostały za przyczyniające się do stygmatyzacji osób niepełnosprawnych.Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej - analiza indywidualnego przypadku .. dziecko z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.. Posiadają czasem bogaty zasób słownictwa, łatwość w nawiązywaniu kontaktów i wysławiania się w takim stopniu, że w powierzchownych kontaktach trudno zauważyć ich deficyty rozwojowych.. Trudności z kształtowaniem się umiejętności społecznych wiążą się ze zwiększoną podatnością do naśladownictwa, z ograniczonymi .- są w stanie opanować tylko kilka wyrazów i reagują na kilka poleceń.. Wygląd zewnętrzny Przykładem najbardziej rozpoznawalnego zespołu z objawami niepełnosprawności intelektualnej jest Zespół Downa.. - według orzeczenia PPP chłopiec z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawnością ruchową oraz rozpoznaniem autyzmu dziecięcego.. Praca z chłopcem autystycznym stanowiła wielkie wyzwanie dla moich dotychczasowych umiejętności zawodowych.codziennego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt