Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za i półrocze 2020

Pobierz

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r -§ 69.ust 7. zebranie rady pedagogicznej na temat podsumowania pracy szkoŁy za i pÓŁrocze roku szkolnego 2020/2021.. Nadal monitorować ofertę zajęć pozalekcyjnych, dostosowując ją do zainteresowań i potrzeb uczniów.. Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej .. Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty:sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego Podsumowanie nadzoru za II półrocze 2019/2020 W związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych oraz przejściem na zdalne nauczanie od 25 marca br. podsumowanie nadzoru za II półrocze roku szkolnego 2019/2020 wymaga uwzględnienia trudności, a nawet braku możliwości realizacji .mailowo: telefonicznie: 22 834 71 57 kom: 519 825 804 osobiście: dyrektor przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8.00 - 14.00 po uprzednim umówieniu się, a w sprawach pilnych w innym dogodnym terminie, w godzinach pracy przedszkola 6.30-17.00Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze 2017/2018 - szkoła podstawowa Zobacz więcej Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018Podsumowanie nadzoru za II półrocze 2019/2020.. Miejskiego .. Pobierz.. Brać udział w doskonaleniu zewnętrznym zgodnie z potrzebami placówki (szkolenia, konferencje).Do 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego..

pdf - 0.06MB.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora.

To zaś oznacza, że zarówno sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020, jak i plan nadzoru na rok szkolny 2020/2021 będą inne niż dotychczas, ponieważ muszą uwzględniać zdalne nauczanie.Sprawozdanie dyrektora przedszkola z nadzoru pedagogicznego Rok szkolny 2019/2020.. pobierz: podsumowanie pracy szkoły (plik pptx) ←Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego 2019/2020 REGULAMIN PRZEDSZKOLA I.. Jej realizację przesunięto na rok szkolny 2020/2021.. Promować placówkę w środowisku lokalnym.. zm.)Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego - II półrocze roku szkolnego 2019/2020 4 odpowiednich zajęć oraz stwarzać optymalne warunki do pracy z uczniami, prowadzące do ich wszechstronnego rozwoju.. roku szkolnym 2019 / 2020.. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.. w roku szkolnym 2019/2020.. Data publikacji: 22 Luty 2021.. Pobierz.. Przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.. NadalWnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym 2019/2020: Kontynuować współpracę z rodzicami i Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Myszyńcu.. Sprawozdanie zawiera wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do potrzeb placówki.DD sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2020 2021 - poradnia psychologiczno-pedagogiczna Typ placówki: inne Liczba stron w dokumencie: 0Zadanie Wyniki i wnioski Wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu ich zadań statutowych poprzez przedstawianie wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego Dyrektor w ramach sprawozdania z nadzoru pedagogicznego przedstawił wnioski z pełnionego nadzoru, podając informację do protokołu rady.v..

Uogólnione wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej.. Pobierz.. Dodaj do teczki Przypnij do kalendarza.Sprawozdanie Dyrektora z pracy szkoły za I półrocze roku szkolnego 2020/21 Tematyka: Nadzór pedagogiczny Zbliżający się półmetek roku szkolnego to dobry czas na pierwsze podsumowania, analizy i oceny funkcjonowania placówki.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO.. Przedszkole zatrudnia aktualnie 9 pracowników pedagogicznych, w tym: Stopnie awansu zawodowego:Dyrektor w swoim sprawozdaniu przygotowanym po I półroczu powinien odnieść się nie tylko do wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, ale również przedstawić informacje o działalności przedszkola w I półroczu.Ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności; Sprawozdanie nauczyciela z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w I półroczu roku szkolnego 2019/2020; Wnioski z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2019/2020SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017.Wzór: Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego w szkole podstawowej Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w przedszkolu publicznym Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2019/2020: kontrola, ewaluacja, wspomaganie, monitorowanie udzielania pomocy psychologiczno .Na podstawie art. 60 ust..

Kategoria: Plany nadzoru pedagogicznego.

Sprawozdania - 2 półrocze 2019/2020.. Obserwowano: • zajęcia dydaktyczne wynikające z ramowego planu nauczania, • zajęcia pozalekcyjne, Celem prowadzonych obserwacji było przede wszystkim:Wyniki i wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020 Sprawozdanie powstało na podstawie: raportu ze sprawdzianu, sprawozdania wychowawców klas, rtu z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych,rapo diagnozy pedagoga, sprawozdania z przeprowadzonych kontroli, sprawozdania z realizacji planu doskonalenia nauczycieli, arkuszy obserwacji.. łalność administracyjno-organizacyjna.. Sprawozdanie wychowawcyOgólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/21 Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru 2019/2020 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2019/2020 Śródroczne ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2018/20198.. Przedszkola.. oraz informacja o pracy przedszkola.. 2.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Strzygach PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn.. INFORMACJE OGÓLNEW roku szkolnym 2019/2020 w ramach nadzoru pedagogicznego przeprowadzono 14 obserwacji, w tym: • doradczo-doskonalące, • diagnozujące..

1. sprawozdanie z nadzoru 2020.

W związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych oraz przejściem na zdalne nauczanie od 25 marca br. podsumowanie nadzoru za II półrocze roku szkolnego 2019/2020 wymaga uwzględnienia trudności, a nawet braku możliwości realizacji części zadań ujętych w planie nadzoru.Monitorowanie pracy przedszkola, informacja zwrotna dotycząca systematyczności i rytmiczność realizacji planu, ocena jakości prowadzonych działań, a także podstawa do wypracowania rekomendacji do działań projakościowych - takie funkcje pełni tzw. sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, które dyrektor musi przedstawić radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku.. Ostatnia aktualizacja: 22 Luty 2021.. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE OBEJMUJE WSPOMAGANIE ROZWOJU I WCZESNĄ EDUKACJĘ DZIECI OD TRZECIEGO ROKU ŻYCIA DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.Sprawozdanie dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Strzegomiu z nadzoru pedagogicznego.. Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2019/2020 na skutek przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii nie przebiegała zgodnie z planem.. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Świnoujściu .. Monitorowanie realizacji podstawy programowejNie ulega wątpliwości, że zawieszenie zajęć stacjonarnych w drugim półroczu miało i będzie mieć istotny wpływ na nadzór pedagogiczny.. Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego - I półrocze roku szkolnego 2019/2020 6 W zakresie wzmocnienia przepływu informacji dyrektor szkoły podjęła następujące kroki: - wprowadzono dziennik elektroniczny, w którym dyrektor szkoły na bieżąco podajeWZÓR SPRAWOZDANIA Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021.. Przeprowadzono natomiast nieplanowaną Ewaluację zdalnego nauczania.. Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych.. 3 Pod Żaglami.. Informacja o pracy Przedszkola..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.