Podsumowanie i wnioski końcowe pracy licencjackiej

Pobierz

Kaszyńska, Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską, Gliwice 2004, s. 91 .Podsumowując, zakończenie pracy dyplomowej (pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, pracy inżynierskiej) nie może stać się jej streszczeniem i błędem byłoby je tak traktować.. 5.1 wytyczne do pisania pracy licencjackiej dla studentÓw kierunku pielĘgniarstwo studia stacjonarne 1. wzór strony tytułowej 2.. Można powiedzieć, że zakończenie to sedno przygotowanej pracy naukowej, gdyż w zwartej formie kondensuje ono .Jak powinna wyglądać struktura pracy licencjackiej?. Oczywiście, nic się nie zrobi samo, ja także nie jestem w stanie poprowadzić Cię za rączkę, ale wiem, że jeżeli zastosujesz się do poniższych punktów wyzwanie napisania rozdziału w 1 dzień, może Ci się udać.Uwagi do planu pracy licencjackiej.. Praca o charakterze poglądowym polega na zebraniu literatury w zakresie podjętego tematu.. To uporządkowane zwarte zestawienie sformułowań wynikających z całego realizowanego procesu poznawczego i wnioski.. Podstawę do wnioskowania dają przesłanki, czyli zdania stanowiące punk wyjścia.. polskim i angielskim 13.. Na podstawie materiałów i informacji dotyczących analizy strategii marketingowej firmy "Wawel" S.A można wysunąć następujące wnioski:o ta część pracy poświęcona jest… o z przedstawionych w rozdziale pierwszym rozważań wynika, że… o jednym z celów badawczych wytyczonych w niniejszej pracy było… • podsumowanie rozdziału o w rozdziale tym szukano odpowiedzi na dwa postawione problemy badawcze dotyczące… o w rozdziale tym dokonano przeglądu i analizy .Skopiuj poniżej zaprezentowany wzór wstępu do pracy licencjackiej i magisterskiej..

Stanowi wizytówkę pracy licencjackiej.

Wnioski Końcowe.. Spis zał ączników 14.. Zawarto ść rozdziałów Tytuł pracy, dane na stronie tytułowej i tytuły rozdziałów wewn ątrz pracy nie s ą zako ńczone kropk ą STRONA TYTUŁOWA (P RACA OPISOWA, EKSPERYMENTALNA, TERENOWA) Wykorzystane w pracy materiały (zawartość ryciny, tabele, wykresy, fotografie) o ile zostałyWitam,Mam problem z napisaniem zakończenia swojej pracy licencjackiej.. Zawiera najistotniejsze informacje dotyczące samej pracy, tzn. tytuł, imię i nazwisko autora (studenta), imię i nazwisko promotora pracy, nazwę uczelni oraz rok, w którym została napisana, a także nr albumu studenta.Wnioski odwołują się tylko do faktów są jednak wynikiem pewnego ich przetworzenia, opracowania, które pozwala osiągnąć nową jakość informacyjną.. Wykaz literaturywe wstępie: - ogólnie o pracy - teza pracy - cel - krótko co zawierają poszczególne rozdziały - ocena bibligrafii w zakończeniu: - jeszcze raz teza, tylko, ze innymi słowami - udowodnienie .pracy, a pozostałą część omówienie , wnioski i piśmiennictwo.. Tak naprawdę to nie wiem co w nim napisać, a niestety promotorka, praca licencjacka- zakończenieZakończenie to jakby druga teza, która wprawdzie nawiązuje do tezy zamieszczonej we wstępie, lecz wzbogacona o wiedzę, spostrzeżenia i wnioski, pojawiające się w pracy..

Podsumowanie i wnioski .

W raporcie prezentujemy wszystkie wyniki, które udało się zebrać.Wnioski końcowe pracy licencjackiej o tytule Prawidłowy sposób żywienia i aktywność fizyczna przy podwyższonym poziomie cholesterolu.. Na końcu pracy zamieszczono podsumowanie i wnioski.Ta część pracy dotyczy omówienia wyników pracy w oparciu o dane z piśmiennictwa.. Powinny one być ogólne i ujęte w postaci wypunktowanej specyfikacji (5-7 punktów).. Projekt podsystemu zaopatrzenia w wybranym przedsiębiorstwie.. To w nim zawarte są wszystkie wnioski, do których student doszedł podczas pisania dysertacji.. Niezależnie od charakteru pracy oraz dziedziny, jakiej ona dotyka, niezmiennie zakończenie pracy licencjackiej powinno: zajmować od 1,5 do 4 stron; zawierać przypomnienie tematu (kilka zdań o czym była praca)Podsumowanie pracy licencjackiej jest bardzo istotnym elementem dzieła.. Pozorne ułatwienia mogą stać się pułapka, za która ludzkość może zapłacić zbyt wiele - cena przetrwania..

Na stronie spis treści, plan pracy.

Warto nawet po wypunktowaniu wniosków dodać choć jedno zdanie kończące i zamykające prace.. Natomiast w pracach opisowych, pisanych bez ściśle ustalonej struktury takiej jak IMRaD, ostatni rozdział zwykle nosi nazwę "Podsumowanie".. Zał ączniki (aneksy) 2.. Czytelnik ma wyrobić sobie zdanie co do określonej problematyki i poznać najważniejsze wnioski płynące z badań.2.. Temat i plan pracy licencjackiej z logistyki wybrany z następującej tematyki: SYSTEMY LOGISTYCZNE: 1.. Każdy, kto przygotowuje się do pisania, musi zacząć od szkicu i planu.. W pracy poglądowej, przeglądowej po krótkim wstępie i właściwej treści pracy ( 2/3 objętości) pozostałą część pracy winno zajmować podsumowanie i piśmiennictwo.. 82 podsumowanie i wnioski .. zasady przygotowania pracy koŃcowej na studiach podyplomowych pedagogika kwalifikacyjna dla nauczycieli przedmiotÓw zawowowych prowadzonych w ramach projektu "nauczyciel na 6 .. » strategia-marketingowa-wawel » Podsumowanie i wnioski końcowe Podsumowanie i wnioski końcowe.. Wyrażenia i zwroty wprowadzające uwagi końcowe i wnioski: Celem pracy było .Praca licencjacka jest pierwszą poważną formą zaliczenia etapu studiów.. 5.Jak napisać rozdział teoretyczny pracy licencjackiej i magisterskiej w 1 dzień Czas na sedno tematu.. Następnym krokiem jest sporządzenie listy rozdziałów..

Odpowiadają one na pytanie, czy zaplanowany cel pracy został osiągnięty.

Wykaz literatury (bibliografia) 15.. Ma rozbudowane piśmiennictwo dotyczące wyrażanych poglądów i zagadnień, oPodsumowanie całości, szczególnie wyprowadzone wnioski, stanowią najważniejszą część realizowanej pracy.. Recenzentów prac dyplomowych wyznacza Dziekan Wydziału.. Odpowiedzialność ciążąca na tych, którym przyszło zżyć w czasach wielkich zmian, jest .Ostatnim rozdziałem pracy magisterskiej jest zwykle "Konkluzja", która zawiera wnioski i jest typowa dla prac badawczych.. Bibliografia od 40 do 50 pozycji literatury, w tym co najmniej 80% z ostatnich 10 lat, co najmniej 35% artykułów.. Wnioski 12.. Projekt systemu logistycznego wybranego przedsiębiorstwa.. Nie powinna ona znacząco różnić się od tezy początkowej, ale dobrze jest trochę od niej odstąpić - dzięki temu pokażesz, że pisanie pracy czegoś Cię .Analiza ankiety to wieloetapowy proces, którego zwieńczeniem jest syntetyczny raport.. Praca licencjacka jest pracą z zastosowaniem metody studium przypadku (przypadek kliniczny lub w środowiskowej opiece zdrowotnej).. Wstęp to krótka informacja o tym, co zawiera Twoja praca.. Jednak sprawia to wrażenie, że czegoś brak.. Raport z wynikami ankiety jest formalnym dokumentem, którego zadaniem jest przedstawienie w sposób pełny i obiektywny informacji zebranych podczas badania.. Każda praca ma swoją specyfikę.. Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.podsumowanie, wnioski, streszczenie w języku polskim i angielskim, piśmiennictwo, wykaz tabel i rycin oraz aneks z ponumerowanymi załącznikami [9,11,22].. Wykorzystanie źródeł: co najmniej 2 odwołania do literatury na stronie tekstu pracy format A-4 4.. Znając zagrożenia łatwiej można ich uniknąć.. Streszczenie w j ęz.. Organizacja systemu logistycznego w wybranym przedsiębiorstwie - analiza.. W ślad za tym można się zastanawiać, czy wykonawca i autor pracy zasługuje na dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.Wnioski/podsumowanie - 1 str. Bibliografia w tym netografia Spisy tabel, rycin Aneks 3.. Charakter licencjatu uzależniony jest od kierunku studiów i dyscypliny naukowej.Zobacz pracę na temat Znaczenie czytania bajek i baśni dzieciom 5-6-letnim w opinii ich rodziców.. Podsumowanie, takiego ważnego "dzieła", musi być szczegółowe, rzeczowe, krótkie oraz zwięzłe.Zakończenie do pracy licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej jest obok wstępu najważniejszym elementem tekstu naukowego.. Promotorem pracy licencjackiej może być pracownik naukowy uczelni legitymujący się prawem wykonywania zawodu pielęgniarki.. Zamierzeniem autora pracy było opisanie znaczenia prawidłowego sposobu odżywiania się w połączeniu z aktywnością fizyczną w hipercholesterolemii.Zasady realizacji prac licencjackich Główne elementy pracy licencjackiej Strona tytułowa.. Przejrzyj swoją pracę w poszukiwaniu informacji, które wypełnią luki we wzorze.. Musi ono być podsumowaniem, stanowić syntezę informacji, scalać myśli zawarte w pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt