Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym

Pobierz

Budowa i zakres podstawy różnią się znacznie od podstawy kształcenia ogólnego realizowanej przez pozostałych uczniów.Do ustalania oceny poziomu rozwoju i funkcjonowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim przydatne mogą byd różne narzędzia diagnostyczne.. Diagnoza f u n k c j on a l n a /wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka/ jest złożonym procesem rozpoznania, którego celem jest ocena poziomu .. Jednym z pierwszych etapów oceny poziomu funkcjonowania ucznia jest2) Zawartość indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz zakres okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia - IPET określa m.in. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia, sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających .Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia Zespół (który tworzą odpowiednio nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem/uczniem), co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenęUczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jako jedyna grupa uczniów, realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego..

... Mamy po raz pierwszy w klasie ósmej ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym.

Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim mają .. Wszystkie sfery .Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia .. Nauczyciele mają obowiązek dostosować wymagania edukacyjne (niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych)ocen klasyfikacyjnych z3.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.. U dziecka w dalszym ciągu wskazana jest przede wszystkim praca nad rozwijaniem funkcji słuchowo-językowych.Istotny wpływ na ich rozwój społeczny ma sytuacja rodzinna.. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - Rozpoznanie medyczno-psychologiczne - Mocne strony ucznia (potencjał i możliwości) - Trudności ucznia 2.. Analiza orzeczenia.. 4.Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.. w większym niż do tej pory stopniu, indywidualizacji kształcenia w szkole - dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie .W tej grupie edukacyjnej znajdują się dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, ale także dzieci, których upośledzenie umysłowe występuje jako jeden z symptomów ich niepełnosprawności ruchowej (mózgowego porażenia dziecięcego) lub autyzmu.UCZEŃ Z AUTYZMEM, w tym z ZESPOŁEM ASPERGERA Wybrane zagadnienia WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA W arkuszu obserwacyjnym nauczyciel powinien uwzględnić: sposób i poziom komunikacji ucznia, tzw. trudne zachowania i częstotliwość występowania, kontakt wzrokowy, kontakt naprzemienny, umiejętność .Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia zespół dokonuje, co najmniej dwa razy w roku szkolnym..

Rodzice ucznia - Opinia o funkcjonowaniu dziecka, wskazówki i oczekiwania do pracy z dzieckiem 3.

Rozpoznaje i nazwa przedmioty, sprzęty, narzędzia z najbliższego otoczenia, zwierzęta i rośliny.Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z uwzględnieniem oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej I WOPFU Przeprowadzone badanie psychologiczne wykazało zaniżone wyniki ze względu na silne lęki występujące u Marty.. Wiem, ż e nie będzie pisał egzaminu.. Chętnie podejmuje kontakty z rówieśnikami, lubi z nimi rozmawiać, często opowiada kolegom o tym, co go interesuje.. 9.Treści zadań do arkusza oceny wiadomości i umiejętności uczniów sformułowałam.. Rozwój poszczególnych funkcji poznawczych jest nieharmonijny.. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami).. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.. Funkcjonowanie w grupie: Uczeń poczynił postępy w sferze emocjonalno-społecznej.. Dzieci wywodzące się ze środowiska, które pozytywnie i stymulująco wpływa na ich rozwój, uzyskują znacznie wyższy poziom uspołecznienia.. Oceniając efektywność IPET podejmuje - w miarę potrzeb - decyzję o jego modyfikacji.. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia powinna być dokonywana na danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż raz w roku, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, zgodnie z "Podstawa programową…"z dnia 23 XII 2008 r., jak również zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 I 2005 w sprawie warunków .ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA Strona 7 z 9 włożony w wykonywanie zadania, przyrost wiedzy i umiejętności, umiejętność pracy w zespole, samodzielność w wykonywaniu zadań, stosunek do obowiązków szkolnych, stopień przygotowania - odrabianie prac domowych, ocena z języka polskiego oraz z zachowania dokonywanaWielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia i Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych ..

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia - Katarzyna Pęczek ... intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole podstawowej [VI.3.]

WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA DZIECKA środa, 18 marca 2020 10.PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA.. w oparciu o: 1. ,,Podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi".WIELOASPEKTOWA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA: Diagnoza Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Zalecenia Poradni .. Z niektórych narzędzi oceniających funkcjonowanie ucznia niepełnosprawnego, nauczyciel może korzystad wyłącznie we współpracy z psychologiem.Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (wstępna i monitorująca) 1. na podstawie diagnoz cząstkowych Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze Mocne strony Słabe strony Ogólna sprawność fizyczna uczniaw stopniu umiarkowanym lub znacznym Zindywidualizowany proces kształcenia: wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany program nauczania (określenie obszarów wymagających rozwijania, usprawniania i utrwalania - co chcemy osiągnąć i jak toData wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia ..

Analiza funkcjonowania.

2018 r. Źródło informacji.. Uczeń ma zdiagnozowany autyzm oraz niepełnosprawność intelektualną w .W opracowaniu IPET-u dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym wykorzystano niektóre treści z publikacji "Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym" autorstwa Alicji Tanajewskiej i Renaty Naprawy.Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, a więc i w szkołach ogólnodostępnych.Zalecenia co do formy kształcenia zapisane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego są tylko sugestią.4) działania wspierające rodziców ucznia oraz - w zależności od potrzeb - zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, a w przypadku przedszkoli, innych form wychowania .Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia kl. III a -.. rok szkolny 2016/2017 Ocena opisowa postępów i umiejętności.. w poszczególnych sferach najbliższego rozwoju: a) Funkcjonowanie w środowisku Uczeń wypowiada się głownie prostymi zdaniami.. Wpływają on na trudności w zadaniach wymagających myślenia i przywoływania wiedzy.WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA Po drugim okresie roku szkolnego 2019/2020 Imię i nazwisko: .. Rok szkolny 2019/2020 Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.. W związku z tym wystawiając oceny, pod uwagę brany będzie: - wysiłek, który uczeo wkłada w opanowanie wiadomości i umiejętności,Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują tę samą podstawę programową, co ich sprawni rówieśnicy.. §14.ucznia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt