Szereg rozdzielczy punktowy statistica

Pobierz

Z koleiBadaniu objęto 20 studentów pod względem liczby rodzeństwa.. Szereg rozdzielczy punktowy Szereg rozdzielczy przedziałowySzereg rozdzielczy - stanowi zbiorowość statystyczną, podzieloną na części (klasy) według określonej cechy jakościowej lub ilościowej z podaniem liczebności lub częstości każdej z wyodrębnionych klas.W programie Statistica utwórz szereg rozdzielczy punktowy, histogram oraz wykres ramka-w¡sy i podaj interpretacj¦ uzyskanych wyników.. Wykres taki ma postać słupkową, którą stanowi układ prostokątów o podstawach .Histogram służy do analizy zbiorowość, co oznacza, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć m.in. na pytania: czy rozkład jest symetryczny czy może asymetryczny / skośny.. .Ćwiczenie 2.1.1. liczba_sztuk.. Szereg przedziałowy składa się z przedziałów oraz liczby obserwacji, które się w nich znajdują.. szereg rozdzielczy przedziałowy: 1 k O i i i x n X n = = ∑, gdzie k oznacza ilo ść przedziałów klasowych, za ś O xi jest środkiem i-tego przedziału.. b. dominanta (moda) - najcz ęściej wyst ępuj ąca warto ść i. szereg rozdzielczy punktowy: ( ) ( : max( )) i i i D x x= i i n n= ii.. Histogramy; Ćwiczenie 2.1.2.. Wykresy ramka-wąsy; Ćwiczenie 2.1.4.. Każdy szereg rozdzielczy charakteryzują przedziały klasowe grup i ilości przypadków występujących w kolejnych grupach.. Szereg rozdzielczy punktowy ma postać tablicy o dwóch kolumnach zawierających warianty cechy zapisane w postaci konkretnych .Dla szeregu rozdzielczego wyznaczenie kwartyli poprzedza się ustaleniem ich pozycji: Kwartyl pierwszy Q 1..

Szereg rozdzielczy.

Określa strukturę badanej zbiorowości.. Wykres punktowy ma postać punktów, z których każdy prezentuje określoną liczbę jednostek zbiorowości, posiadających ten sam wariant cechy ilościowej.. Miary tendencji centralnej szereg rozdzielczy punktowy - wyznaczenie modalnej sprowadza się do wskazania wartości, która występuje najczęściej, czyli takiej, której odpowiada największa liczebność .Szereg rozdzielczy punktowy Średnie klasyczne Podmiotem badania statystycznego jest zbiorowość statystyczna.. Uzyskuje się go dzieląc dane statystyczne na pewne kategorie i podając liczebność lub częstość zbiorów danych przypadających na każdą z tych kategorii.. Liczebność skumulowaną nicum wyznacza się ze wzoru: (1.1.1) Wartość nicum informuje ile jednostek ma wartość badanej zmiennej nie większą niż xi.Przedstawiony powy żej przykład nosi nazw ę szeregu rozdzielczego punktowego (jednostopniowego).. Bez histogramu ciężko byłoby zauważyć pewne rzeczy np. skośność.iii.. Dane skategoryzowane; Zadania; Testy wielokrotnego wyboru; Rozdział 3.. Szeregi rozdzielcze: strukturalny (cecha jakościowa, grupowanie typologiczne), punktowy (cecha ilościowa, skokowa),W szeregu rozdzielczym punktowym, można także zamieścić, jeśli ma to sens, dodatkowo liczebności skumulowane oraz częstości skumulowane..

Analiza szeregu dynamicznego.

Mamy 20 obserwacji i ciężko jest to analizować mając dane podane w ten sposób.. Zastanówmy się co by było jakbyśmy analizowali wyniki ze .Współczynnik Asymetrii/Skośności‧Współczynnik Korelacji Liniowej- Pearsona‧Przedział ufności‧Współczynnik zmienności‧Strona Główna‧Współczynnik Korelacji SpearmanaSzeregi rozdzielcze dla cech mierzalnych dzielą się na: szeregi punktowe - stosowane, gdy liczba wariantów cechy jest niewielka, szeregi z przedziałami klasowymi - stosowane, gdy liczba wariantów badanej cechy jest duża.Sam szereg rozdzielczy punktowy przedstawiamy za pomocą wykresu punktowego bądź wykresu liniowego.. Szereg rozdzielczy.. Poszczególnym wariantom cech ilościowym lub jakościowym przyporządkowane są odpowiadające im liczebności.. Szereg rozdzielczy reprezentuje postać rozkładu danych populacji próby.Kategoryzacja danych: szereg rozdzielczy punktowy Analizę danych często ułatwia ichskategoryzowaniepoprzez stworzenie tzw. szeregu rozdzielczego.. Badana cecha (liczba rodzeństwa) jest cechą.Szereg rozdzielczy •Szereg rozdzielczy to uporządkowany i pogrupowany materiał statystyczny.. Styczeń.. Za przykład posłuży sprzedaż piwa w województwie wielkopolskim w kolejnych okresach.. Podobnie wygl ąda szereg rozdzielczy z cech ą jako ściow ą, tyle że zamiast warto ści X podajemy kategorie jako ściowe..

•szereg rozdzielczy punktowy (buduje się przeważnie dla cechy skokowej).

Kwartyl trzeci Q 3. gdzie: m - numer przedziału (klasy), w którym występuje odpowiadający mu kwartyl, - dolna granica tego przedziału, n m - liczebność przedziału, w którym występuje odpowiedni kwartyl,1.szereg rozdzielczy punktowy 2.szereg rozdzielczy przedziałowy Średnia arytmetyczna ważona liczona jest dla szeregów rozdzielczych (punktowych i przedziałowych), w których wartości zmiennych.szereg szczegółowy szereg rozdzielczy punktowy szereg rozdzielczy przedziałowy klasyczne mierniki poziomu przeciętnego średnia arytmetyczna x¯ = 1 n P n i=1 x i x¯ = 1 n P k i=1 x in i = P k i=1 x iw i x¯ = 1 n P k i=1 ˆx in i = P k i=1 ˆx iw i wyrażona w jednostkach badanej zmiennej; informuje o przeciętnej wartości badanej zmiennejszereg szczegółowy gdzie: n - liczebność zbiorowości próbnej (próby), x i - wariant cechy.. Jeżeli dane mają charakter dyskretny, tzn. w obrębie tej samej zmiennej wartości obserwacji tworzą zbiór skończony, to rozsądnie jest stworzyć szereg rozdzielczy punktowy, np.:Szereg rozdzielczy jest statystycznym sposobem prezentacji rozkładu empirycznego.. Zbiorowość statystyczna (zwana także populacją lub populacją generalną) jest to jednoznacznie określony zbiór osób, przedmiotów lub zdarzeń poddanych badaniom statystycznych.Szereg rozdzielczy - to zbiór wartości liczbowych uporządkowanych wg wariantów badanej cechy mierzalnej lub niemierzalnej, przy czym poszczególnym wariantom zmiennej przyporządkowane są odpowiadające im liczebności..

szereg rozdzielczy przedziałowy: 1 0 1 1 ...7 Analiza szeregu dynamicznego.

Badanie szeregu dynamicznego umożliwia dokładne określenie zmian jakie zachodzą w kolejnych okresach.. Rozważmy teraz taką sytuacje: chcemy przeanalizować liczbę punktów zdobytych przez studentów z koła ze statystyki: 11, 10, 5, 10, 20, 11, 12, 16, 2, 3, 2, 11, 2, 5, 11, 11, 11, 19, 20, 5.. Zmienne losowe.. W przypadku zmiennych ci ąg»ych u żywa si ę szeregu rozdzielczego przedziałowego (wielostopniowego).szereg rozdzielczy punktowy szereg rozdzielczy przedziałowy.. Histogramy i wieloboki liczebności Przedziałowy szereg rozdzielczy liczebności przedstawia się na wykresie graficz-nym w postaci histogramu przedziałowego liczebności.. szereg rozdzielczy punktowy szereg rozdzielczy z przedziałami klasowymi gdzie: oznacza środek przedziału klasowegoSzereg rozdzielczy punktowy: ∑ ̅ ∑ ̅ Szereg przedziałowy: ∑ ̇ ̅ ∑ ̇ ̅ Odchylenie standardowe jest bezwzględną miarą zróżnicowania, która informuje, o ile przeciętnie poszczególne jednostki badanej zbiorowości różnią się pod względem cechy zmiennej (in plus lub in minus) od średniej arytmetycznej tej zmiennej.. Opisowe charakterystyki rozkładów; Ćwiczenie 2.1.3.. Jeżeli te punkty połączymy to otrzymamy diagram.. •szereg rozdzielczy przedziałowy (budowany jest dlaszereg rozdzielczy punktowy szereg rozdzielczy przedziałowy.. Wyznacz nast¦puj¡ce miary sta-tystyczne: ±redni¡, median¦, dominant¦, kwantyle, odchylenie standardowe, kurtoz¦ i wspóªczynnik asymetrii, oraz podaj ich interpretacj¦.i - szereg rozdzielczy przedziałowy, gdzie x ∗ i - środek przedziału klasowego b) moda (dominanta) - wartość najczęstsza szereg wyliczający i szereg rozdzielczy punktowy: moda to wartość najczęstsza, o ile nie jest to wartość skrajna (wówczas moda jest nieokreślona) szereg rozdzielczy przedziałowy: Mo= x m + (n m −n m−1) h (n m −n m−1)+(n m −n4 Rodzaje szeregów statystycznych (dane ankietowe, cecha mierzalna) SZEREGI SZCZEGÓŁOWE SZEREG ROZDZIELCZY (PUNKTOWY) SZEREG ROZDZIELCZY (PRZEDZIAŁOWY) WIEK WIEK Wiek (x i) n i % i,0%,3%,7%,0% Wiek (x i) n i % i,3%,0%,7%,7%,3% n = 300 (wielkość próby) x i wartości cechy, n i liczność, % i udział procentowyDefinicja: Szereg rozdzielczy (strukturalny) dla cech mierzalnych, bądź cech niemierzalnych konstruowany wówczas, gdy liczba wariantów badanej cechy statystycznej jest niewielka i ma ona charakter skokowy (cecha skokowa).. Otrzymano następujące wyniki: 2, 3, 1, 0, 4, 2, 3, 1, 0, 2, 3, 2, 4, 0, 0, 4, 2, 3, 1, 5..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt