Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego

Pobierz

za okres od 04.01.2010r.. Zajęcia te oparte są na aktywnej pracy uczniów: - rozwiązywanie ćwiczeń, kalamburów, krzyżówek itp., - grupowe wykonanie projektów, - odgrywanie scenek w grupach, - praca .z Oddzialami Integracyjnymi in:.. Termin realizacji: 15.02.2019 Cel lekcji: Powtórzenie i przypomnienie czasownika can.. W ramach projektu zaplanowano organizację następujących zajęć pozalekcyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego: • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (prowadząca- od IX do XI 2013 Aleksandra Brzozowska od XII 2013 do VI 2014 Joanna Dylewska)Sprawozdanie z zajęć zespołu .ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV SCENARIUSZ ZAJĘĆ Nauczyciel: Gabriela Czarnecka Temat: Utrwalamy czasownik can - umieć, potrafić.. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego obejmowały swym obszarem dwa kręgi tematyczne: gramatykę języka polskiego oraz ortografię, które zrealizowane zostały w ramach 19 godzin lekcyjnych.Program zaj ęć wyrównawczych z modułu języka angielskiego Niniejszy program stanowi ć b ędzie podstaw ę dydaktyczn ą do prowadzenia zaj ęć wyrównawczych z modułu język angielski w placówkach szkolnych obj ętych projektem pn. "Szkoła w centrum uwagi" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z EuropejskiegoSprawozdanie z realizacji zajęć języka angielskiego w I semestrze roku szkolnego 2012/13 w ramach projektu POKL.09.05.00-24-089/11 ..

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego.

W zajęciach mogą brać udział dzieci z klasy VI szkoły podstawowej, które mają problemy z przyswajaniem wiedzy z języka angielskiego.. OPIS PROGRAMU: Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego został przygotowany dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, jest on zgodny z programem nauczania języka angielskiego klasie V i uwzględnia realizację podstawowych treści programowych.1 Sprawozdanie za rok 2009/10 z zajęć pozalekcyjnych prowadzone w Szkole Podstawowej w Niedzicy w ramach projektu Moja Szkoła Moje Okno na Świat Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są dla trzech grup uczniów po jednej godzinie zajęć tygodniowo.. Uczęszcza na te zajęcia 24 uczniów.Sprawozdanie z realizacji zajęć w ramach projektu unijnego "Lepszy start" w roku szkolnym 2017/2018.. Na zajęcia uczęszczali uczniowie klas IV, V i VI, (ogółem-10) w tym 4 dziewcząt i 6 chłopców, mający trudności w nauce języka angielskiego.. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego .. Krystyna Butas SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU MOJA SZKOŁA MOJE OKNO NA ŚWIAT W SZKOLE .Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych z języka angielskiego kl. V rok szkolny 2016/2017 Na zajęcia, uczęszczali uczniowie kl.V, mający trudności w nauce języka angielskiego..

W sumie 12 uczniów.Pobierz: podsumowanie zajęć wyrównawczych z języka polskiego.pdf.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości 2019; Przetargi na dzierżawę gruntów 2019OPIS PROGRAMU: Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego został przygotowany dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, jest on zgodny z programem nauczania języka angielskiego klasie V i uwzględnia realizację podstawowych treści programowych.Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych P-13 Liczba godzin zajęć .Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasach I-III.. AUTOR PROGRAMU I PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Magdalena Nowak.. Zrealizowano 63/96 godzin.. Zajęcia "Moja Przyszłość" z zakresu poradnictwa doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów klas II.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI.. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka niemieckiego Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze z języka niemieckiego rozpoczęły się 20 stycznia 2014 r. W zajęciach tych uczestniczą dwie grupy uczniów klas drugich Zasadniczej Szkoły Zawodowej..

W ramach projektu "Razem możemy więcej" odbywały się zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.

Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.Sprawozdanie z zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w środy w godzinach 7.30-8.15.. Cel szczegółowy: Uczeń potrafi powiedzieć co potrafi a czego nie potrafi robić.. Zajęcia języka angielskiego były prowadzone w I semestrze od 17 września 2012 do 31 stycznia 2013.. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - motywowanie uczniów do systematycznej pracyPROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK.. Na zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki , uczniowie kształcą wiadomości i umiejętności o niewielkim stopniu trudności, których nie opanowali z różnych przyczyn w latach wcześniejszych oraz umiejętności .Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00.. 25 755 09 13 lubelskie Unia Europejska Europejski Fundusz Spoleczny Zespól Szkól w Okrzei Program dodatkowych zajçé dydaktyczno - wyrównawczych z jezyka angielskiego - ENGLISH IS EASY dla uczniów IV klasy Szkoly Podstawowej w OkrzeiZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO..

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.

Udział w zajęciach był dobrowolny.Obrót nieruchomościami i współpraca z inwestorami .. Przetargi na sprzedaż nieruchomości 2021; Przetargi na dzierżawę gruntów 2021; Przetargi na najem lokali 2021; Archiwum ogłoszeń .. Głównym celem było rozwijanie umiejętności mówienia, słuchania, pisania a także czytania w języku angielskim.Sprawozdanie z zajęć j. angielskiego w przedszkolu do pobrania ;) Jest tutaj na pewno spora grupa nauczycieli, którzy muszą podsumować swoje zajęcia po I półroczu, dlatego dzisiaj zamieszczam specjalnie dla Was moje sprawozdanie z zajęć języka angielskiego w przedszkolu.. Dzieci były podzielone na 12 grup po ok. 10-12 dzieci.Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klasy V.. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki.. Pedagogicznej.Sprawozdanie z realizacji zajęć Ja też potrafię z języka polskiego w klasach IV — VI Osoba prowadz ąca: mgr Edward Mazur Szkoła Podstawowa w Biesnej Rodzaj sprawozdania: cało ściowe, za cały cykl wrzesie ń 2011 r. - czerwiec 2012 r. Frekwencja: 100%Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klas 6. w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. do 30.06.2011r.Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu " Nowoczesna szkoła" Iwona Zych - Żak Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego w klasach VII ab Wtorek - godz. 7.25 - 8.10 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego w klasach VI ab Czwartek.LISTOPAD - Praca z uczniem słabszym - zajęcia dydaktyczno wyrównawcze;-Praca z uczniem zdolnym - koło języka angielskiego;-Szczególny nacisk na stosowanie większej ilości zadań kształtujących reagowanie językowe, przyzwyczajamy uczniów do mówienia po angielsku, wprowadzamy proste środki językowe; Zabawy ruchowe jako technika .Liczba godzin przeprowadzonych zajęć dydaktyczno wyrównawczych z języka polskiego w klasach I‐III gimnazjum‐ 39h - 15,79%; Liczba dzin pr rowadzonych zajęć dakty no wyrównawczych z języka go zep dy cz polskiego w klasach I‐III liceum‐ 12h‐ 20%;Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego.. Grupa liczy 10 osób.. Sicnkiewicza w Okrze, Okrzeja UI.. Zajęcia odbywały się w wymiarze 1h tygodniowo (w piątek godz. 13.45-14.30).SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO REALIZOWANYCH W FORMIE INDYWIDUALNEJ SEMESTR I ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Katarzyna…, uczennica VI klasy, oraz Łukasz…., uczeń klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej w …, od 30 IX 2014 uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w .W związku z programem unijnym "Lepszy start w edukacyjną przyszłość" postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom uczniów i zorganizować im zajęcia pozalekcyjne w formie różnego rodzaju kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych.. W I okresie roku szkolnego 2017/ 2018 prowadzono dodatkowe zajęcia języka angielskiego dla uczniów klas II, IIIa i IIIb gimnazjum.. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji polonistycznej odbywały się w I semestrze 2013/2014 .Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.