Wzory ogólne alkanów alkenów i alkinów

Pobierz

Polecenie 3.21. podaj wzory ogólne szeregów homologicznych: alkanów, alkenów i alkinów 2. wyjaśni zasady nazewnictwa węglowodorów 3. podaj stan skupienia alkanów w zależności od liczby atomów węgla w cząsteczce 4. podaj produkty reakcji spalania węglowodorów przy różnym dostępie powietrza 5. podaj zasady bezpiecznego posługiwania się węglowodorami0.. Nazwy systematyczne węglowodorów nienasyconych o potrójnym wiązaniu tworzymy od nazw odpowiednich alkanów, zastępując końcówkę -an końcówką .Ogólny wzór alkenów, alkinów, alkanów obejmuje tylko dwa typy atomów.. alkany: CnH2n+2 (gdzie n oznacza liczbę atomów węgla w cząsteczce węglowodoru).. Najprostszym alkinem jest bezbarwny, palny, rozpuszczalny w wodzie i bardzo aktywny chemicznie gaz - etyn (acetylen).. Rozwiązania zadań.. Własności fizyczne.. Związki nienasycone otrzymuje się z nasyconych węglowodorów.wzory ogólne: alkanów CnH2n+2 alkenów CnH2n alkinów CnH2n-2 wzór sumaryczny etylenu: C2H4 wz.. węglowodory nasycone.. alkany: CnH2n+2 (gdzie n oznacza liczbę atomów węgla w cząsteczce węglowodoru) alkeny: CnH2n (gdzie n oznacza liczbę atomów węgla w cząstecze węglowodoru)Wzór ogólny alkanów ma postać C n H 2n+2.. Nazwy alkinów są tworzone z nazw odpowiednich alkanów.Charakterystyka związków organicznych alkanów, alkenów, alkinów.. Pytania i odpowiedzi .znać wzór alkanów: ..

Treść została ...Wzory ogólne alkanów, alkenów i alkinów.

Alkiny są związkami słabo polarnymi i dlatego wykazują podobne właściwości fizyczne jak alkeny.. Należy ustalić najdłuższy łańcuch weglowy danej cząstki, który będzie stanowił podstawe nazwy danego związku.. C 8 H 14 oktyn Podaj wzory ogólne: a) alkanów, b) alkenów, c) alkinów - a) Wzór ogólny alkanów to: b) Wzór ogólny alkenów to: c) Wzó - Pytania i odpowiedzi - Chemia.. Największą reaktywność wśród węglowodorów alifatycznych wykazują:Wzór ogólny alkinów ma postać CnH2n-2, gdzie n to liczba atomów węgla w cząsteczce.. Czasem trzeba też dodatkowo określić czy mamy do czynienia z izomerem cis czy trans.. Alkiny w odróżnieniu od alkanów i alkenów są bardzo reaktywne, nietrwałe i podlegają wielu samorzutnym reakcjom.. Rekcja charakterystyczna pozwalająca odróżnid węglowodory nasycone od nienasyconych.. Wzory strukturalne związków organicznych można narysować tak, jak w chemii nieorganicznej, tzn. uwidaczniając wszystkie wiązania, np.: .Podaj wzory ogólne alkanów, alkenów i alkinów.. Zapoznaj się z materiałem lekcji zawartym w podręczniku str. 131- 132 Obejrzyj materiał z e-podręcznikawzory alkanów, alkenów, alkinów Zawiera 8 pytań.. nazwy alkinów również wywodzą się od alkanów, w tym przypadku końcówka -an zostaje zmieniona na -in albo -yn..

Wzór ogólny alkinów to C n H 2n-2.

Czyli H to 2x2=4.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Właściwości fizyczne alkanów zmieniają się wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w ich cząsteczkach - przechodzą od stanu gazowego, poprzez ciekły, do stanu stałego.. Alkiny także tworzą szereg homologiczny: C 2 H 2 etyn.. Cel: Pokazanie różnic i podobieostw węglowodorów nasyconych i nienasyconych.. Reguły dotyczące ustalania systematycznych nazw związków nieorganicznych: 1. f) alkeny od alkinów odróżnimy przez addycję wody w środowisku kwaśnym: alken "przejdzie" w alkohol, a alkin - w aldehyd lub keton.. Liczba atomów węgla we wszystkich trzech klasach jest taka sama, różnica jest obserwowana tylko w liczbie wodoru, która może się oddzielić lub połączyć.. Możecie ćwiczyć to pisząc wzór sumaryczny znając nazwę, lub na odwrót :) Teraz pora na ALKENY: "meten" nie istnieje, więc zaczniemy od etenu, czyli etylenu.. Ogólny wzór alkinów: CnH2n-2 Nazwy alkinów są tworzone z nazw odpowiednich alkanów.W nazewnictwie alkenów stosuje się podobne zasady jak w przypadku alkanów, jednak należy tu pamiętać o uwzględnieniu wiązania podwójnego.. Poniżej kilka zasad, które należy stosować przy nazewnictwie alkenów..

C n H 2n to wzór ogólny: alkanów alkenów alkinów: 1.

Wzór ogólny alkenów mówi, że liczba atomów H jest po prostu podwojoną ilością C. chemia.. sumaryczny acetylenu: C2H2 wzorów sumarycznych raczej ci tu nie narysuję ;)Alkiny są bardziej reaktywne od alkanów i alkenów, są nietrwałe i podlegają wielu samorzutnym reakcjom.. Rozwiązanie: 20 atomów węgla: wzór sumaryczny - C 20 H 2·20+2 → C 20 H 42. wzór strukturalny - ;nazwy alkenów są utworzone analogicznie jak dla alkanów, z ta różnicą, że następuje zmiana się końcówki -an na -en.. Właściwości fizyczne mają podobne do odpowiednich alkanów i alkenów (pierwsze człony szeregu homologicznego — gazy, do ok. 18 atomów węgla w cząsteczce — ciecze).Szereg homologiczny - zbiór związków chemicznych o zbliżonej budowie chemicznej i własnościach, które daje się zapisać wspólnym wzorem sumarycznym.. Przy tworzeniu wzorów strukturalnych alkanów, tak jak i w całej chemii organicznej, stosuje się kilka podstawowych sposobów.. Hybrydyzacja typu sp 2 charakterystyczna jest dla atomów węgla tworzących: wiązanie podwójne wiązanie pojedyncze wiązanie potrójne: 2.. Należy ponumerować atony węgla w najdłuższym łańcuchu.Wzór ogólny: [math]\mathrm C_n\mathrm H_{2n-2}[/math].. Należą do nich pierwiastki węgla i wodoru.. Poszczególne związki z tego zbioru są nazywane .a) alkinów b) alkenów c) alkanów 27) CaC2 jest substratem w reakcji: a) powstawania etylenu b) powstawania acetylenu c) polimeryzacji 28) podobieństwo alkanów, alkenów i alkinów a) mają takie same nazwy b) mają taką samą liczbę wiązań c) wszystkie ulegają reakcji spalania całkowitego 29) które z wodorotlenków po dodaniu wody .Wzór heptanu to C7H16..

Ogólny wzór alkinów: C n H 2n−2.

Nazewnictwo.. Ćwiczenie Napisz wzory sumaryczne i strukturalne alkanów o 20 i 29 atomach węgla w cząsteczce.. Są więc izomerami dienów, cykloalkenów, ewentualnie cykloalkanów dwupierścieniowych.. Wzór etenu to C2H4.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Alkany, alkeny, alkiny - reakcja spalania dla dwóch z kazdej grupyAlkany, jak możemy zauważyć, są związkami zbudowanymi wyłącznie z węgla i wodoru, stąd też ich nazwa - węglowodory nasycone.. Nazwy kolejnych węglowodorów składają się z przedrostka, który jest liczebnikiem greckim, określającym liczbę atomów węgla w cząsteczce i końcówki -an.Temat : Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.. Alkany są związkami bezbarwnymi, o małej gęstości, nie rozpuszczają się w wodzie.8.3.2 Szereg homologiczny alkenów i alkinów Kolejne alkeny i alkin tworzą szereg homologiczny, w którym kolejne związki różnią się od siebie ilością grup Szereg homologiczny 1-alkenów zapisany jest wzorem Szereg homologiczny 1-alkinów zapisany jest wzorem 8.3.3 Wzory wybranych 1-alkenów eten (etylen) propen but-1-en pent-1-en heks .Z tego filmu dowiesz się: co to znaczy, że węglowodory są nienasycone, czym różnią się alkeny od alkinów, jakie są wzory ogólne alkenów i alkinów, co oznacza pojęcie "szereg homologiczny", jak tworzymy wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne kolejnych alkenów i alkinów.Wzory ogólne alkanów, alkenów i alkinów.. ściąga.. nie rozpuszczają się w wodzieWzory strukturalne w chemii organicznej .. Szerego homologiczny -to szereg związków organicznych należących do tej samej grupy klasyfikacyjnej,w którym każdy nastepny od swojego poprzednika różni się o stałą.Alkiny - organiczne związki chemiczne, węglowodory, w których występuje co najmniej jedno wiązanie potrójne między atomami węgla.. g) ważniejszy alken to eten, a alkin - etyn (acetylen) .Alkany, Alkeny, Alkiny, Alkohole - wzory (ściąga) .. fluorowcopochodne węglowodorów Inne metody otrzymywania określonych alkinów Węglowodory nasycone (Alkany) Więcej informacji.. Podziel wymienione związki na alkany, alkeny i alkiny: C 2 H 2 , C 21 H 42 , C 2 H 4 , C 2 H 6 , C 20 H 42 , C 20 H 40 , C 20 H 38 .. węglowodory nienasycone..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.