Sformułuj wniosek na podstawie doświadczenia przeprowadzonego przez romka

Pobierz

Zadanie 15.1.. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SZYBKOŚC ROZPUSZCZANIA CIAŁ STAŁYCH W WODZIE.. Pamiętaj, by jako wniosków nie opisywać wyników!. Na podstawie: B. Alberts i inni, Podstawy biologii komórki, Warszawa 2007.. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.wodnego ( Ipomoeaaquatica ).. Uzupełnij obserwacje i sformułuj wniosek do doświadczenia przedstawionego na schematach.. Badania przeprowadzono na próbie 20 roślin uprawianych na podłożu ze szczepionką mikoryzową i na próbie 20 roślin uprawianych na podłożu bez szczepionki mikoryzowej.. Nie odnoszą się tylko do tych poszczególnych dwóch czy trzech badanych obiektów.. Zadanie 7.1.. Stosuje się go w leczeniu m.in. raka sutka, jajnika i płuc.Narysuj schemat doświadczenia chemicznego i uzupełnij wniosek na podstawie podanych obserwacji.. (0-1) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały one prawdziwe informacje dotyczące workowców.. Poniższy rysunek przedstawia schemat przekroju przez fragment błony komórkowej zawierającej 3 typy białek błonowych.. Cukier puder rozpuścił się w wodzie.. Obserwacje: Białko jaja utworzyło mętną mieszaninę.. (0-1) Określ, które stwierdzenia dotyczące wyników tego doświadczenia są prawdziwe.. b) sformułuj wniosek na podstawie doświadczenia przeprowadzonego przez RomkaRomek chciał sprawdzić jak zmienia się jego tętno w zależności od wysiłku fizycznego w czasie spoczynku jego tętno wynosiło 71 uderzeń na minutę .Na podstawie: N.A..

b) Sformułuj wniosek na podstawie doświadczenia przeprowadzonego przez Romka.

Roślinożerność Wniosek: Zadanie: Sformułuj wniosek na podstawie doświadczenia.. Przykładowe rozwiązania.. Wybierz odpowiednie określenia spośród podanych niżej.. Przeanalizuj wykres zamieszczony poniżej i sformułuj problem badawczy do .Zapisz wyrażenia arytmetyczne i oblicz ich wartość.. a) Liczbę- 4,6 zmniejsz o sumę liczb -6,2 oraz 5,3. b) Sumę liczb -1,2 oraz -0,8 podziel przez iloczyn liczb -0,2 i 0,3.Na podstawie tego tworzymy OGÓLNE wnioski, czyli odpowiadamy na postawione na początku doświadczenia pytanie.. Napisz, które z tych białek jest wyłącznie białkiem strukturalnym,Na podstawie przedstawionych wyników doświadczenia sformułuj wniosek dotyczący zależno- ści między liczbą sterylnych samców komara a liczbą składanych jaj.. (0-1) Schemat punktowania.. c) Określ, który pomiar tętna był dla Tomka próbą kontrolną, a które pomiary były próbami badawczymi.. Spójrzmy na przykład zadania maturalnego z maja 2019 roku:Na podstawie podanych obserwacji ustal tyt\uł doświadczenia,narysuj schemat, napisz słownie przebieg reakcji,zaznacz substraty i produkty.sformułuj wniosek 2009-01-07 20:56:00 Napisz równanie reakcji : (chemia) 2010-01-28 19:31:14Na podstawie: Z. Hejnowicz, Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych, Warszawa 2002..

Sformułuj wniosek na podstawie opisu doświadczenia i prognozowanych wyników.

1.2.zweryfikować hipotezę na podstawie uzyskanych wyników; formułować wnioski na podstawie uzyskanych wyników .. Paklitaksel to związek chemiczny wyizolowany z kory cisa krótkolistnego (Taxus brevifolia).. Mikoryzacja pobudza pobieranie Fe, Mn i Zn przez wilca wodnego.Sformułuj jeden wniosek na podstawie analizy .. (2 pkt) Poniżej przedstawiono schemat doświadczenia przeprowadzonego na moczu ludzkim.. - _____, w zlewce 3.a) Sformułuj problem badawczy tego doświadczenia.. Mąka nie rozpuściła się w wodzie - opadła na dno zlewki.. Wniosek: W zlewce 1. znajduje się _____, w zlewce 2.. Odpowiedź: nie wiem jakie jest doświadczenie ale wniosek trzeba sformułować na podstawie .Na podstawie przedstawionych wyników doświadczenia sformułuj wniosek dotyczący wpływu światła na wzrost wydłużeniowy hipokotyla siewek gorczycy.. - za poprawnie sformułowany wniosek, uwzględniający dodatni wpływ mikoryzacji na pobieranie badanych mikroelementów przez wilca wodnego.. Zad 3 W tabeli przedstawiono wyniki doświadczenia, w którym badano wpływ temperatury na pobieranie jonów potasu i fosforu przez korzenie roślin.. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.sformułuj wniosek do przeprowadzonego doświadczenia.. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F- jeśli jest fałszywe.Przebieg doświadczenia i jego wyniki przedstawiono na poniższych schematach..

sformułuj wniosek do przeprowadzonego doświadczenia .

(3 pkt) Zadania zamknięte (Prawda/Fałsz, Tak/Nie, testowe itd.). Doświadczenie5.1.. Mikoryzacja pobudza pobieranie Fe, Mn i Zn przez wilca wodnego.Matura Maj 2023, Poziom Rozszerzony (Formuła 2023, Informatory CKE)Zadanie 3.. (0-1) Sformułuj wniosek na podstawie wyników przedstawionego doświadczenia.. Wykonaj doświadczenie pokazane w 1 i 2 kolbie.. - za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.. Przykładowe rozwiązania.. wolnaw6.. Może być formułowany jako pytanie lub w formie równoważnika zdania.Rozwiązanie zadania na podstawie błędnego merytorycznie założenia uznaje się w całości za niepoprawne.. Zadanie 9.3.specjalny preparat na szkodniki.. Są to dwie różne rzeczy.. 1.Romek chciał sprawdzić jak zmienia się jego tętno w zależności od wysiłku fizycznego w czasie spoczynku jego tętno wynosiło 71 uderzeń na minutę bezpośrednio po 3 minutach intensywnych ćwiczeń wzrosła do 109 uderzeń na minutę powinno się od wysiłku spadło do 101 po 5 minutach do 92 a po 10 do 70 uderzeń na minutę sformułuj wniosek na podstawie doświadczenia przeprowadzonego przez Romka Dam 40 punków na jutro plisssssssssWniosek: Wysoka temperatura aktywuje enzymy zawarte w owocach kiwi.Sformułuj wniosek na podstawie przeprowadzonego doświadczenia..

(0-1) Sformułuj wniosek na podstawie wyników przedstawionego doświadczenia.

No dobrze, to teraz powtórzmy najważniejsze kwestie: problem badawczy - to problem (zagadnienie), który ma zostać rozwiązany przez nasz eksperyment.. Na podstawie przedstawionych informacji uzupełnij poniższe zdanie tak, aby powstał poprawny wniosek z tego eksperymentu.. a) Narysuj wykres przedstawiający zmianę tętna Romka w czasie.. Zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii w organizmie człowieka wydalane są przez: a. układ oddechowy, b. układ pokarmowy, c. układ wydalniczy, d. skórę i jej wytwory.. Zadanie: Wyjaśnij, w jaki sposób można wykorzystać właściwości mniszka do ochrony innych roślin przed szkodnikami.Na podstawie: J. Weiner, Życie i ewolucja biosfery, Warszawa 2012, s. 381.. Rozwiązania zadań dotyczących doświadczeń (np. problemów badawczych, hipotez i wniosków) muszą się odnosi do doświadczenia przedstawionego w zadaniu i świadczy o jego zrozumieniu.2.. Zaznacz T (tak), jeśli wniosek wynika z tego doświadczenia, albo N (nie) - jeśli z nie-go nie wynika.. - za poprawnie sformułowany wniosek, uwzględniający dodatni wpływ mikoryzacji na pobieranie badanych mikroelementów przez wilca wodnego.. - za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.. Drapieżnictwo.. (0-1) Sformułuj wniosek na podstawie wyników przedstawionego doświadczenia.b) Na podstawie wyników przeprowadzonego doświadczenia sformułuj: 1. wniosek dotyczący różnic we wzroście i rozwoju trawy Dichanthelium w zależności od obecności grzyba Curvularia, 2. wniosek dotyczący tolerancji temperatury gleby przez trawę Dichanthelium w zależności od obecności grzyba Curvularia.Obserwacje:_____ Wniosek: Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia można stwierdzić, że _____ Doświadczenie nr 2 Badanie wpływu różnych czynników na szybkość rozpuszczania się substancji stałej w wodzie Instrukcja W sześciu probówkach znajdują się kryształki siarczanu VI miedzi II.1 p.. Wnioski bazują na wynikach, ale są bardziej ogólne, wyciągają one z wyników nadrzędną informację..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt