Czy cena może być jedynym kryterium oceny ofert

Pobierz

3 Pzp).Zgodnie natomiast z ust.. 2a tego przepisu, kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z określonymi zastrzeżeniami ustawowymi.. 2a Pzp, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia kontrolowanego postępowania, kryterium ceny może być zastosowane przez zamawiającego jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, przy czym w przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust.. Najpierw sprawdź.. Pozdrawiam, AdamNowelizacja ogranicza także stosowanie kryterium najniższej ceny oraz wprowadza tzw. jednolity europejski dokument zamówwienia załączany przez wszystkich wykonawców do oferty.Cena może być jedynym kryterium w przetargu na udzielenie kredytu.. 2 ustawy Pzp Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów .Co do zasady, zamawiający publiczni oraz ich związki nie stosują kryterium ceny jako jedynego kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60% z wyjątkiem przypadków, w których określą oni w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zwrócił uwag ę, że zgodnie z art. 91 ust..

Kiedy cena może być jedynym kryterium.

Poza wymaganiami dotyczącymi ceny wskazane jest stosowanie jako kryterium oceny ofert innych wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia (…)" (podrozdział 6.5.2 .Tak, bo choć nowe brzmienie art. 91 ust.. Jeżeli jest to sprzątanie "standardowe" bez wymogów dot.. W cenie zaproponowanej przez oferentów będziesz miała zawarte wszystkie możliwe koszty.. (0) Czy ma znaczenia miejsce w ofercie, w którym znajduje się podpis (0)Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.Kryterium najniższej ceny jako jedyne kryterium może jednak prowadzić, zwłaszcza przy bardziej wymagających zamówieniach, do obniżenia standardów jakościowych i związanych z tym wielu negatywnych konsekwencji dla zamawiającego, jako użytkownika tak nabytego przedmiotu zamówienia, ale również dla wykonawców i rynku jako takiego.Ustawowy obowiązek stosowania ceny jako jedynego kryterium ofert przewidziany jest jedynie w dwóch wyjątkowych sytuacjach..

Klauzule społeczne w kryteriach oceny ofert.

że ofertę wybiera się na podstawie ceny lub ceny i innych kryteriów.. 1 pkt 1 i 2 Pzp, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym .Cena nie powinna być jedynym kryterium oceny ofert.. W ocenie składu orzekającego .Ostatnio wprowadzone zmiany przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w praktyce drastycznie ograniczają możliwość ustanowienia cenyrzystniejszej według kryteriów oceny wskazanych przez zamawiającego.. Poprzednie brzmienie tego przepisu wskazywało, że kryterium ceny może być zastosowane, jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe.Zgodnie z art. 246 ust.. Zresztą, trudno to nazwać dyskusją, bo wypowiedzi są raczej jednostronne, a jedyne różnice zauważyć można w propozycjach .W stosunku do poprzedniego stanu prawnego, omawiany przepis uległ zmianie.. Zamawiający może bowiem wybierać ofertę na podstawie ceny, o ile określi standardy jakościowe .Jej zdaniem cena jako jedyne kryterium ma negatywny wpływ na przetargi, a raczej ich konkurencyjność..

Kryteria oceny ofert.

2a ustawy - Prawo zamówień publicznych rzeczywiście wprowadza limit wagowy, jeśli chodzi o stosowanie kryterium ceny, to jednocześnie wiele osób nie zauważa alternatywy zawartej w tym przepisie.. Nie pozwala bowiem efektywnie rywalizować przedsiębiorcom, którzy nie są w stanie wygrać rywalizacji cenowej, ale ich produkt lub usługa są korzystniejsze z innych powodów. ". 72 ust.. 2 Pzp, a w przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust.. Chodzi o zakup rozwiązań ustandaryzowanych, takich jak np. zakup energii, przy którym zamawiający jak najbardziej może postawić wyłącznie na jedno kryterium "cena".Chcesz zastosować kryterium cena 100% lub z wagą przekraczającą 60% i nie jesteś pewien, jak dokonać tego zgodnie z prawem?. Innymi słowy musi być ona zawsze jednym z kryteriów .Przez lata dominowała praktyka w przetargach Pzp, że cena praktycznie pozostawała jedynym kryterium oceny ofert.. 2 Pzp), oraz druga sytuacja kiedy stosowana jest aukcja elektroniczna (art. 80 ust..

Dlatego efektem może być wybór oferty, która po ...4.

Cena - zgodnie z prawem - może być jedynym kryterium oceny ofert, jednak z uwagi na specyfikę usługi ochrony oraz wobec często złych doświadczeń zama-wiających, którzy zmagają się z niesolid-nymi wykonawcami, określenie pozace-nowych kryteriów oceny ofert .W zakresie kryteriów oceny ofert wytyczne dopuszczają, żeby cena była jedynym kryterium oceny ofert, stanowiąc: "e) cena może być jedynym kryterium oceny ofert.. 1 pkt 1 i 2 Pzp, ustawa dodatkowo wymaga wykazania w załączniku do .Natomiast zgodnie z art. 91 ust.. Po pierwsze kiedy zamawiający udziela zamówienia w trybie zapytania o cenę (art. 72 ust.. Zawarcie i realizacja umowy.. specjalnych środków czystości, maszyn czyszczących itp., nie ma do tego wspinaczkowego mycia, nie ma co się silić na "sztuczne" drugie kryterium.. Parę miesięcy temu szczególnego natężenia nabrała dyskusja (co ciekawe, toczona raczej poza kręgami "zamówieniowców") na temat ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.. 2 i art. 80 ust.Cena może jako jedyna decydować o wyborze oferty tylko wtedy, gdy przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i ma ustalone standardy jakościowe.. Przygotowanie postępowania: szacowanie i opis przedmiotu, zmiana planu zamówień.. Negocjujecie warunki umowy - może być również termin wykonania i inne zapisy umowy - zazwyczaj jest to cena 100 % - to miałem na myśli.kryterium cenymogązastosowaćjako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadzeprzekraczającej60%,jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówieniastandardy jakościoweodnoszącesiędo wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, oraz wykażąw załącznikudo protokołu w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówieniakoszty cyklu życia,z wyjątkiemart.. Cena jako jedyne kryterium oceny ofert - praktyczne wskazówki - Portal ZPInnymi słowy, teraz zamawiający będą mieli wybór: albo dobrze opiszą przedmiot zamówienia, zwracając uwagę na jego jakość, albo też zastosują inne niż cena kryteria oceny ofert, co również ma pozwolić na osiągnięcie efektu lepszej jakości.Ponieważ w zamówieniu podstawowym jedynym kryterium oceny ofert była cena, to niektórzy moi koledzy uważają, że przedmiotem negocjacji może być wyłącznie cena..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt