Jak wypełnić skierowanie na badania lekarskie dyrektora szkoły

Pobierz

To są wybrane przez Ciebie pliki do pobrania.. 1 kwietnia 2015 roku weszła w życie zmiana przepisów Kodeksu pracy dotycząca badań wstępnych pracowników.. Wypełniając skierowanie na badanie profilaktyczne, pracodawca powinien wymienić substancje chemiczne, z jakimi pracownik ma do czynienia na danym stanowisku …W skierowaniu na badania lekarskie należy: 1) określić stanowisko pracy (nauczyciel), 2) dokonać opisu warunków pracy uwzględniających informacje o występowaniu na …Wypełniając skierowanie należy uwzględnić następujące informacje: • Oznaczenie pracodawcy (pełna nazwa, dane adresowe, NIP) • Miejscowość i data wystawienia …W związku z powyższym dyrektorowi, który w ramach obowiązków służbowych wykorzystuje powierzony mu samochód, należy w skierowanie na badania profilaktyczne wpisać …Skierowanie na badania powinno zawierać w pierwszej części dane osobowe pracownika: imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL …Informacja o czynnikach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowisku: .. ……………………………………………….. (imię i nazwisko oraz czytelny podpis …Pobierz wzór wniosku nauczyciela o wydanie skierowania na badanie lekarskie w celu orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowiaMinisterstwo Edukacji Narodowej stoi na stanowisku, że zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym …Zaświadczenie lekarskie w konkursie na dyrektora szkoły (II SA/Wa 158/11) W celu spełnienia warunku, stawianego ofercie konkursowej, osoba ubiegająca się o …b) odmawia skierowania nauczyciela do lekarza medycyny pracy na badanie poprzedzające orzeczenie w sprawie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w sytuacji …Dyrektor szkoły może skierować nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania oraz nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, bez względu na …1..

Skierowanie na badanie lekarskie - kucharz (gim) Wielkość: 261.04 KB.

skierowanie na badania lekarskie (do samodzielnego wypełnienia) 2. formularz zaświadczenia lekarskiego (wypełnia lekarz medycyny pracy) Zwróć uwagę aby …Skierowanie się przez pracownika do innego specjalisty nie stanowi realizacji skierowania, którego istotnym elementem jest określenie placówki mającej dokonać badań …2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy …Zatem to właśnie osoba kierująca pracownikiem, któremu wystawia się skierowanie, powinna wypełnić część skierowania na badanie lekarskie w zakresie warunków …Należy zauważyć, że zgodnie z orzecznictwem SN, dyrektor szkoły nie powinien nadużywać tej kompetencji.. Skierowania na badania; Terminy postępowania rekrutacyjnego; Wykazy podmiotów uprawnionych do …Ze względu na powtarzające się częste niejasności związane z treścią skierowań na badanie, proponujemy aby w przypadku konieczności wykonania badania …Ze względu na rodzaj wykonywanej pracy nauczyciele powinni podlegać badaniom okresowym nie rzadziej niż co 5 lat.. : 62 76 73 377 e-mail: WCMP Ośrodek w Pile.. Nauczyciel mianowany może zostać skierowany na badania …Skierowanie na badanie profilaktyczne powinno zawierać informacje o czynnikach szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i …Wzór wniosku nauczyciela do dyrektora szkoły/zespołu szkół/przedszkola o skierowanie skierowania na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy - w celu …Podsumowanie..

Należy również zauważyć, że zgodnie z przepisem art.(nazwa i adres siedziby szkoły) (miejscowość, data) Skierowanie na badanie lekarskie Działając na podstawie art. 73 ust.

Pobierz.Badania wynikające z Karty Nauczyciela..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt