Przyrodnicze czynniki lokalizacji przemysłu

Pobierz

*baza energetyczna.. Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna (lotniska, autostrady).Czynniki lokalizacji przemysłu: A) przyrodnicze - złoża surowców mineralnych - naturalne szlaki komunikacyjne - ukształtowanie terenu - warunki klimatyczne - zasoby wody - naturalne źródła energii.. Duże zasoby surowców energetycznych.. Duże zasoby taniej siły roboczej.. Wśród przyrodniczych najważniejszymi są baza surowcowa (w tym również dostęp do wody), źródła energii, warunki fizjograficzne terenu (wysokość, ukształtowanie),warunki klimatyczne, bariery ekologiczne.Czynniki pozaprzyrodnicze lokalizacji przemysłu .. B) pozaprzyrodnicze - siła robocza - kapitał - rynek zbytu produktów - bliskość zakładów kooperujących - infrastruktura komunikacyjnaCzynniki przyrodnicze -Baza surowcowa -stanowią ją surowce jak i półprodukty.. Są one istotne w przypadku przemysłu włókienniczego, spożywczego, czy papierniczego.- bariery komunikacyjne - czynnikiem lokalizacji przemysłu są również dogodne warunki komunikacyjne ze względu na konieczność dowozu surowców i wywozu gotowych produktów oraz dojazdu pracowników.. * czynniki ekologiczne ( ograniczenia środowiska przyrodniczego - ochrona przyrody ) -EKONOMICZNE.. *zasoby wody.. Spośród pozaprzyrodniczych czynników lokalizacji przemysłu wymienić można: dostęp do siły roboczej, kwalifikacje pracowników, rynek zbytu, infrastrukturę, jak również warunki społeczne czy polityczne.Czynniki lokalizacji przemysłu dzieli się na przyrodnicze oraz pozaprzyrodnicze..

Czynniki lokalizacji i funkcje przemysłu.

Kolejny czynnik to zasoby wodne.. W przeszłości najważniejsza dla przemysłu była baza surowca, czyli to co można na danym terenie wydobywać.. Główny podział czynników lokalizacji przemysłu obejmuje walory przyrodnicze i poza przyrodnicze.. Dzielą się one na trzy grupy: 1. przyrodnicze : • baza surowcowa ( kopaliny, produkty rolnicze, wyroby przemysłowe np. kauczuk syntetyczny, sztuczne włókna) • źródła energii PDF created with pdfFactory trial version .. Czynniki przyrodnicze: baza surowcowa - stanowią ją surowce jak i półprodukty.. przemysł high‑tech czynniki lokalizacji przemysłu lokalizacja zakładów przemysłowych czynniki behawioralne lokalizacji przemysłu deglomeracja przemysłu infrastruktura społeczna infrastruktura techniczna.. W Polsce do najważniejszych należą węgiel kamienny, węgiel brunatny, miedź, cynk, sól kamienna, wapienie.Czynniki lokalizacji przemysłu.. Czynniki lokalizacji przemysłu przetwórczego dzieli się zazwyczaj na przyrodnicze i pozaprzyrodnicze (społeczno-gospodarcze).. * rynek zbytu.. Przemysł jest to dział gospodarki, który obejmuje wydobywanie zasobów przyrody i przekształcanie ich cech w celu nadania im zdolności do zaspokajania potrzeb ludzkich przy użyciu maszyn i urządzeń.. * zasoby i kwalifikacje siły roboczej.Czynniki lokalizacji i rozwoju przemysłu..

Podział przemysłu.

Na lokalizację przemysłu wpływ ma wiele czynników.. W ich obrębie można wyróżnić takie poddziały jak: czynniki techniczne, czynniki społeczno-gospodarcze, czynniki polityczne .Czynniki lokalizacji przemysłu - przykłady.. UdostępnijCZYNNIKI LOKALIZACJI PRZEMYSŁU PRZYRODNICZE POZAPRZYRODNICZE .. Pozaprzyrodnicze czynniki lokalizacji: zasoby pracy, dostęp do rynków zbytu, polityka państwa.Przyrodnicze czynniki lokalizacji przemysłu.. 7 stycznia 2021 Napisał Bartłomiej K. Położenie ośrodków przemysłowych nie ma charakteru przypadkowego.. Najważniejsza baza surowcowa jest w przypadku przemysłu wydobywczego.Czynniki lokalizacji przemysłu Czynniki lokalizaji przemysłu przetwórczego dzieli się zazwyczaj na przyrodnicze i pozaprzyrodnicze (społeczno-gospodarcze)..

Czyste środowisko przyrodnicze.

Do czynników przyrodniczych należą: baza surowcowa, zasoby wodne i energetyczne oraz bariery związane z ochroną środowiska naturalnego.Do przyrodniczych należą: surowce mineralne, wody, czy warunki ekologiczne.. Przyrodnicze czynniki lokalizacji: baza surowcowa, dostęp do wody, czynniki klimatyczne.. Położenie komunikacyjne zakładu przemysłowego, jego odległość od bazy surowcowo - energetycznej, rynków zbytu i rezerw siły roboczej oraz wyposażenie komunikacyjne decydują w znacznym stopniu o kosztach produkcji i dystrybucji towarów.Czynniki lokalizacji przemysłu.. Wiele zmiennych wpływa na lokalizację określonych zakładów - część z nich (np. kopalnie) z oczywistych powodów muszą powstać w określonym miejscu, podczas gdy inne (np. piekarnie) mogą teoretycznie zostać .Przyrodnicze czynniki lokalizacji przemysłu Główny podział czynników lokalizacji przemysłu obejmuje walory przyrodnicze i poza przyrodnicze….Przyrodnicze czynniki lokalizacji przemysłu Poza przyrodnicze czynniki lokalizacji przemysłu Lokalizacja przemysłu - jak ją wybrać?.

Można je podzielić na przyrodnicze i pozaprzyrodnicze.

Podział czynników lokalizacji przemysłu U CZYNNIKI PRZYRODNICZE baza surowcowa zasoby wodne (dostęp do wody) walory przyrodnicze i krajobrazowe właściwości terenu warunki klimatyczne bariery ekologiczne CZYNNIKI POZAPRZYRODNICZE TECHNICZNO--EKONOMICZNE rynek zbytu zasoby siły roboczej i jej kwalifikacje dostępność terenów budowlanychCzynniki lokalizacji przemysłu można ogólnie podzielić na przyrodnicze i pozaprzyrodnicze.. przemysł w czynniki .Czynniki lokalizacji to motywy, jakimi kieruje się przedsiębiorca.. Lokalizacja z dala od rzek czy jezior podnosi koszty produkcji.lokalizacji Czynniki lokalizacji przemysłu przetwórczego dzieli się zazwyczaj na przyrodnicze i pozaprzyrodnicze społeczno - gospodarcze Czynniki przyrodnicze: Czynnik IX czynnik Christmasa EC 3.4.21.22 enzym z grupy proteaz serynowych zaangażowany w proces krzepnięcia krwi należy do rodziny peptydaz S1 nieznany związek powodujący rozkurcz mięśniówki gładkiej śródbłonkowy .Temat 3.. Najważniejsza baza surowcowa jest w przypadku przemysłu wydobywczego.-Dostęp do wody - większość gałęzi przemysłu zużywa dużo wody.. Czynniki przyrodnicze Baza surowcowa - stanowią ją surowce jak i półprodukty.. 2Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: mam wymienić 3 czynniki decydujące o lokalizacji przemysłu wysokiej technologii (high-tech)CZYNNIKI PRZYRODNICZE Baza surowcowa Dostęp do wody Lokalizacja blisko zasobów wodnych, jest ważna w przypadku wykorzystania tego surowca jako : Źródło energii Np. w hydroelektrowniach Czynnik w procesach produkcyjnych Np. w przemyśle spożywczym, chemicznym, celulozowo-papierniczym, podczas rafinacji ropy naftowej i produkcji nawozów azotowych Czynnik chłodzący Np. w elektrowniach cieplnych i hutnictwie Klimat Ukształtowanie terenu CZYNNIKI POZAPRZYRODNICZE Baza Energetyczna .Zaznacz trzy czynniki lokalizacji przemysłu zaawansowanych technologii.. Dostęp do wody Lokalizacja blisko zasobów wodnych, jest ważna w przypadku wykorzystania tego surowca jako : Czynnik w procesach produkcyjnych Np. w przemyśle spożywczym, chemicznym, celulozowo-papierniczym, podczas rafinacji ropy naftowej i produkcji nawozów azotowych Źródło energii Np. w hydroelektrowniach Czynnik .Czynniki lokalizacji przemysłu: Przyrodnicze - baza surowcowa - składają się na nią surowce mineralne, produkty rolne,Do podstawowych czynników lokalizacji przemysłu należą: uwarunkowania społeczno-polityczne (dotyczące społeczeństwa, bezpośrednio przedsiębiorcy, uwzględniają cele strategiczno-wojskowe); uwarunkowania techniczno-ekonomiczne (wyposażenie w sieć transportową i łączność, korzyści aglomeracji, bliskość rynku zbytu, postęp naukowo-techniczny, duży zasób wykwalifikowanej kadry pracowniczej);Teraz omówię trochę dokładniej najważniejsze czynniki przyrodnicze decydujące o rozmieszczeniu przemysłu.. Szkoła ponadpodstawowa.. *baza surowcowa.. Istnieje całe spektrum bardziej złożonych podziałów czynników, z których na poddziały dzieli się czynniki pozaprzyrodnicze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt