Sprawozdanie z awansu na nauczyciela dyplomowanego matematyka

Pobierz

1 5,0 (2020-09-24) Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.. Gorzów WielkopolskiMatematyka, Sprawozdania Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego wraz z dokumentacją spełnienia wymagań mgr Anna Pietraszuk.. Współpraca z opiekunem stażu We wrześniu 2016 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią mgr Katarzyną Kuśnierz.Obecnie podstawę prawną awansu zawodowego nauczycieli stanowią: ustawa Karta Nauczyciela 1 oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. 2.Jednak pamiętać należy, że wspomniane rozporządzenie tylko w niektórych zapisach zmienia rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r. 3, o czym niektórzy nauczyciele zapominają i to właśnie jest przyczyną wielu .Grupa A.. • Poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia .AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ..

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Stanowisko: nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych i zajęć .Poniżej przedstawiam sprawozdanie z ich realizacji zgodnie z wymaganiami na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartymi w Rozporządzeniu MEN i S z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r.. Staż rozpocząłem po zapoznaniu się z procedurą awansu zawodowego, z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oświatowego: Kartą Nauczyciela i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 13 marca 2013 roku.. Stały kontakt z nauczycielami matematyki pracującymi w innych szkołach umożliwia wymianę doświadczeń.procedurę awansu zawodowego, sporządzić wymaganą dokumentację zgodnie z obowiązującymi zasadami i przygotować do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego..

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Anna Młynik.

Realizując w latach 2011-2014 opracowany przez siebie plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, w okresie stażu dążyłam do wykonania założonych zadań.. nauczyciel mianowany języka angielskiego Szkoły ETE im.. POZ w Bodzanowie rozpoczęłam w dniu 1 września 2001 roku jako nauczyciel matematyki i zajęć technicznych.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego "Wesołe zabawy z jesienią" konspekt zajęcia otwartego przeprowadzony w grupie dzieci 4 - letnich (2020-11-07)Poniżej przedstawiam przykładowe pytania, które mogą pojawić się podczas komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego..

Katalog-> Dla nauczyciela-> Matematyka-> Sprawozdania.

Chełm .. Półroczne sprawozdanie z panu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego .. W wyniku podjętych działań: poznałam wymagania na nauczyciela dyplomowanego, poszerzyłam wiedzę na temat aspektów prawnych systemu awansu zawodowego,Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki, ubiegaj ącego si ę o stopie ń nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres sta żu 2007-2009.. Efekty realizacji: Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.. Alberta Schweitzera ul. Franciszkańska 5 w GliwicachW maju 2018 roku rozpoczęłam pisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju na nauczyciela dyplomowanego.. 8 ust.. Opis i analiza realizacji wymagań określonych w § 8 UST.2 PKT 4b Grażyna Kubiak; CZĄSTKOWE SPRAZWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO za okres 01.09.2014 r. - 31.08.2016 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w roku szkolnym 2012/2013 Mariola Bułkowska..

2 pkt 1 Uzyskanie ...Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Pytania częściowo wypracowane zostały podczas szkolenia na eksperta, ułożone przeze mnie oraz wyszukane w internencie (*).. Za swoje jedno z największych osiągnięć w pracy zawodowej-jako nauczyciel mianowany matematyki-uważam to, że po latach, gdy przychodzą do mnie absolwenci w "odwiedziny" ( i nie koniecznie są to wychowankowie) oprócz miłej rozmowy, radości z ich małych-dużych sukcesów dziękują mi nie tyle za wiedzę, którą im przekazywałam ale za rady .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. §8 ust.. WSTĘP Jestem nauczycielem matematyki z dwunastoletnim stażem.. Pytania do poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego: Par.. Plan awansu zawodowego nauczyciela mianowanego o .Odbyłam szkolenie z zakresu ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego (CEN).. Wst ęp Okres sta żu, w trakcie którego ubiegałem si ę o awans na stopie ń nauczycielaKolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4.. Dorota Strzelecka.. Pomocne okazały sięSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczneOpracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574 ze zm.);Witam.. Pracę zawodową rozpoczęłam w Szkole Podstawowej Nr 2, następnie pracowałam w Publicznym Gimnazjum Nr 6, a obecnie (od 1.09 .mgr Joanna Malitowska Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego okres stażu od 01-09-2011 do 31-05-2014r.. Stargard Szczeciński .. Efekty podjętych działań: • Poszerzanie wiedzy dotyczących aspektów prawnych awansu zawodowego.. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO KRYSTYNY SZYMAŃCZAK UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2009r.DO 31.05.2012 r. Podstawa prawna Wymagani kwalifikacyjne Formy realizacji Efekty § 8 ust.. 5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. poz. 393 ).Sporządziłam plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Od początku swojej pracy byłam zawiązana z rodzinnym miastem - Siedlce.. Zapoznając się z bieżącymi aktami prawnymi regulującymi procedury awansu w sposób najlepszy przygotowałam Plan Rozwoju Zawodowego, znałam niezbędne działania wymagane do awansu.Plan awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej .Szczegółowe sprawozdanie ujmuje realizację zadań ujętych w obszary poszczególnych wymagań .. poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.. Gratuluję kolejnego sukcesu!. Awans zawodowy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt