Cechy charakterystyczne dla literatury dydaktycznej

Pobierz

Rozpoczęte w XIX w. badania nad formami tradycji oralnej powstały ze względu na rozwój badań nad społecznościami, które nie wykształciły pisma - ich obyczajowością, folklorem, legendami, obyczajami .1 JĘZYK POLSKI KLASA VIII Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kształcenie literackie i kulturowe SŁUCHANIE rozumie większość poleceń uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela, wyraża prośbę o powtórzenie wypowiedzi słucha nagrania wzorcowej recytacji mówi na temat najważniejszych treści wysłuchanego utworu rozpoznaje typowe fragmenty informacyjne i .. * natura odzwierciedla uczucia bohatera * najczęściej ukazywano miłość nieszczęśliwą lub zawiedzioną, gdyż tylko taka miała dla romantyków znaczenie * ogromne zainteresowanie kultura ludową, literaci czerpią ze źródeł ludowych, biorą pomysły na dzieła z ludowych opowieści (patrz: A. Mickiewicz "Ballady") * dużą rolę odgrywają wątki narodowe, literatura zaangażowana .Wskaż elementy typowe dla literatury podróżniczej: Możliwe odpowiedzi: 1. motyw podróży, 2. motyw miłości, 3. motyw konfliktu, 4. opisy odwiedzanych miejsc .rozpoznaje typowe fragmenty informacyjne i perswazyjne w wysłuchanym tekście.. Jest natchnieniem dla wielu pisarzy, poetów, inspiruje myślicieli, przez wieki była tematem realizacji dzieł malarskich i pisarskich.Cechy bohatera romantycznego: - buntownik przeciw zastanym normom, skostniałemu światu..

Na podobne elementy przynależności tekstu do literatury dla dzieci zwraca uwagę Antoni Smuszkiewicz.

Twierdzi, że należy uwzględnić: występowanie bohatera dziecięcego, rówieśnika potencjalnego odbiorcy, występowanie funkcji dydaktycznej tekstu (ale dydaktyzmu niezna cechy literatury dydaktycznej, wymienia cechy bajki i ballady rozpoznaje cechy dramatu jako rodzaju literackiego w .. wskazuje w balladzie elementy typowe dla różnych rodzajów literackich analizuje zw ią zk mię dy iełe ml teracki a innym tekstem kultury- cechy charakterystyczne to silna religijność, mistycyzm, egzystencjalny niepokój, ktore nawiązywały do tradycji średniowiecza, a także połączenie wzorca europejskiego baroku z narodowym wzorcem sarmackim, czyli z modelem szlachcica pijaka i obżartucha, którego interesuje tylko wódka krupnik, czy inne alkohole i wszczynanie awantur.1.. W Średniowieczu do najlepiej wykształconej warstwy społecznej należało duchowieństwo.. Wszystkie one wpisują się w wielkie zjawisko barokowego manieryzmu.. Lektury omawiane są w porządku chronologicznym.. Planu Daltońskiego.. Zbiór cech postaci tego typu ukształtowany został przez romantyczny indywidualizm, czyli przekonanie, które wyrosło z właściwego tej epoce kultu geniuszu.Typowy bohater romantyczny jest więc osobą wyjątkową.Architektura w romantyzmie Architektura jest chyba jedynym polem, na którym romantyzm .Literatura hiszpańska cz.1 ćwicz..

Główne cechy literatury średniowiecznej: Anonimowość - większość utworów nie była podpisywana, miało to na celu ukrycie się autora za dziełem, a przez te wyeksponowanie jego wartości dydaktycznych, moralnych czy teologicznych.

Na gruncie polskim bywa używany zamiennie z określeniem Młoda Polska, lub w węższym zakresie jako kierunki w sztuce pierwszego okresu epoki czyli dziesięciolecia .Ta cecha sprawiła, że zasługiwał na zarzut wielu konserwatystów tamtych czasów.. Dydaktyzm - fabuła podporządkowana była roli wychowawczej, miała rozpowszechniać przede wszystkim wzorce moralne.Wyróżniamy trzy rodzaje literackie a mianowicie: - epika - liryka - dramat 2. czyta teksty współczesne i dawne, w tym pisane gwarąwymienia charakterystyczne cechy zamku: kamienne ściany, wieża, most zwodzony, mur obronny Zabawy i zajęcia w ogrodzie, na boisku, w parku F 2 Spacer w okolicy przedszkola dostrzega stare i nowe budynki w okolicy oraz materiał, z którego zostały wybudowane (drewniane, murowane) Realizacja koncepcji .. Przekaz wiedzy, umiejętności, wartości etycznych i estetycznych za pomocą mowy, bez udziału pisma..

Jedną z cech parenetyki jest właściwy jej normatywizm, który wyłonił określone wzory osobowe i sformułował modele idealnych postaci o ścisłym usytuowaniu ...Cechy charakterystyczne literatury średniowiecznej (dwujęzyczność, dydaktyzm, alegoryczność i in.)

Jest Biblia zbiorem anegdot, fabuł, motywów, do których wciąż powraca literatura.. CZYTANIE UTWORÓW LITERACKICH I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY.. Dlatego większość dzieł tworzona była po łacinie (która była oficjalnym .. (Krzemińska, 1963, s. 8-9).. Dwujęzyczność, uniwersalizm.. Szczególną uwagę poświęca się tekstom, w których mają korzenie mity kultury hiszpańskiej, dlatego też lista lektur obowiązkowych obejmuje pełne teksty .Pozytywizm, pozytywizm warszawski - okres literacki i prąd literacki w historii literatury polskiej obejmujący twórczość wychowanków Szkoły Głównej Warszawskiej, pokolenia dorastającego w latach powstania styczniowego, rozwijającego działalność literacką po jego upadku i w granicach Królestwa Polskiego; późna faza twórczości pozytywistów współistniała z wczesną fazą .OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY 7 .. P 11Cechy antyku.. rozpoznaje emocje towarzyszące osobie wypowiadającej się, rozumie ogólny sens jej wypowiedzi .. Głównym zadaniem utworów literatury dydaktycznej jest więc przekazywanie użytecznych wiadomości, prawd i pouczeń o charakterze moralistycznym, modeli, wzorów i ideałów godziwego życia oraz przekonań ideologicznych i politycznych.Literatura parenetyczna (pareneza - pouczenie) - utwory piśmiennicze kształtujące i propagujące wzory postępowania związane z odgrywaniem określonych ról społecznych..

Wymień 3 cechy charakterystyczne dla literatury dydaktycznej: - Cechy: - Pytania i odpowiedzi - Język polskiLiteratura dydaktyczna - pozbawiony wspólnych wyróżników morfologicznych ogół utworów literackich, w których funkcje specyficznie literackie i estetyczne podporządkowane są funkcji wychowawczej.

I PÓŁROCZE.. W związku z tym, satyrę można często zaliczyć także do literatury dydaktycznej - piętnując określone zjawiska/postawy, zniechęcała czytelników do podobnych zachowań.Dostrzega w utworze cechy gatunkowe bajki; uzasadnia przynale żno ść tekstu do literatury dydaktycznej W utworach lirycznych : Posługuje si ę terminem "sonet" i wskazuje w utworze lirycznym cechy typowe dla sonetu Rozpoznaje liryk ę po średni ą i bezpo średni ą Wskazuje peryfrazy w utworach poetyckichZainteresowanie sprawami języka jako tworzywa literackiego również przyniosło skutki w postaci zjawisk: eufuizmu, gongoryzmu, marinizmu, préciosité.. Ogólne tendencje literackie Baroku (manieryzm, marinizm, konceptyzm, gongoryzm, préciosité, eufuizm)Ogólne kryteria oceniania dla klasy I 175 rozpoznaje w tekście epickim fragmenty opowiadania i opisu, zna cechy literatury dydaktycznej, rozpoznaje cechy gatunkowe bajki i ballady, rozpoznaje cechy dramatu jako rodzaju literackiego, rozumie podstawowe terminy związane z dramatem,Jego największe dzieło "Boska komedia", choć powstało jeszcze w średniowieczu posiada wiele cech charakterystycznych dla późniejszej literatury renesansowej, a między innymi: świeckość autora, zainteresowanie człowiekiem (głównym bohaterem jest właśnie człowiek), użycie języka narodowego (czyli włoskiego) czy nawiązania do poezji antycznej.tekstach literackich i dziennikarskich, stosuje te rozróżnienia w praktyce, płynnie stosuje terminy: realizm i fantastyka - analizuje w tekście manipulację, perswazję, sugestię, ironię, aluzję, nazywa je - omawia elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim, rozumie sytuację, w jakiej się znajdują bohaterowieTradycja oralna - inaczej przekaz ustny lub mówiony.. Zajęcia dotyczą poezji i prozy średniowiecznej, renesansowej i barokowej.. Cechy charakterystyczne rodzajów literackich po prostu jak je rozpoznać: Epika: - obecność narratora - fabuła - narracja w formie opisu lub opowiadania.Satyra to utwór literacki, którego głównym przeznaczeniem było wyśmiewanie określonych postaw, sposobów zachowania, zjawisk społecznych i politycznych itp.. Szczególnym rodzajem tradycji oralnej jest literatura oralna - forma twórczości literackiej przekazywanej ustnie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt