Charakterystyka wydatków gminy

Pobierz

Białystok to największe miasto Polski północno-wschodniej i stolica województwa podlaskiego.. (+48 12) 293 53 69 fax (+48 12) 293 50 38 Odsłon: 327463: 327463CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Pracując nad projektem budżetu Gminy na 2016 rok dokonano analizy materiałów planistycznych złożonych przez następujące podmioty: - jednostki budżetowe-jednostki organizacyjne nie powiązane z budżetem gminy-referaty urzędu-instytucje kultury Przy opracowaniu projektu przyjęto, ze .. Utrzymanie wysokiej dynamiki wydatków inwestycyjnych pozwoliło na stworzenie doskonałej bazy infrastrukturalno - technicznej.Zobacz pracę na temat Dochody i wydatki budżetu samorządowego na przykładzie gminy X.. Na stronie spis treści, plan pracy.. Liczy około 290 tysięcy mieszkańców, a wraz z gminami ościennymi, jako aglomeracja białostocka, ponad 400 tysięcy.. 236 Ustawa o finansach publicznych (fin.. Sąsiaduje z gminami: Knyszyn, Krypno, Jaświły, Goniądz oraz Trzcianne, które razem z Gminą Jasionówka tworzą powiat moniecki.. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW 15 .. wydatków bieżących oraz wy-datków majątkowych, a także perspektyw na .. gminy i powiatu działa administracja samorzą-dowa, na szczeblu województwa działa admini- .Wybierz gminę Finanse i mienie .. W planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia się, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących .CHARAKTERYSTYKA 10 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 14 4.1..

Następnie zostanie zaprezentowany budżet gminy X w latach 2017-2019.

Obejmuje obszar 122 km2.. Budżet gminy jest rocznym planem finansowym, sporządzanym przez zarząd iuchwalonym przez .Rocznie przeznacza się na nie około 40 % budżetu.. W porównaniu do gmin powiatu pszczyńskiego, wydatki majątkowo - inwestycyjne Gminy Pawłowice należą do najwyższych.. Graniczy od północy z gminami Głogów i Pęcław, od wschodu z gminą Rudna, od południowego zachodu z gminą Polkowice oraz od zachodu z gminą Jerzmanowa.. Podstawą do dokonywania wydatków jest plan wydatków, który wynika z .Drugą pozycję co do wielkości wydatków gminy, zajmuje opieka społeczna, na którą przeznacza się około 13,8% budżetu gminy.. Sieć osadniczą gminy tworzy miasto oraz 42 wsie.Rozdział drugi zawiera charakterystykę dochodów i wydatków gminy, planowanie i uchwalanie budżetu oraz kontrolę realizacji budżetu.. Wydatki majątkowe budżetu obejmują z kolei wydatki inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) jednostek budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji konkretnych inwestycji oraz wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.. W szczególności zwrócono uwagę na wady i zalety budżetu tradycyjnego.Pokrewne tematy.. Przepływ strumieni pieniężnych w formie dochodów i wydatków może wpływać na wysokość konsumpcji i sposób oszczędzania oraz inwestowania przez podmioty gospodarujące..

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową właśnie na podstawie uchwały budżetowej gminy.

Na podstawie art. 124 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu państwa dzielą się na następujące grupy, do których zaliczyć możemy: Dotacje i subwencje,Art.. O wysokości stawek decyduje rada gminy, z tym, że stawka podatku nie może być wyższa od stawki maksymalnej, natomiast może być niższa jednak nie mniej niż 50% stawki maksymalnej.Charakterystyka Miasta i Gminy Praszka 2.1 Charakterystyka Miasta i Gminy Praszka 2.2 Zarys historyczny Miasta i Gminy Praszka 2.3 Stan gospodarki Miasta i Gminy Praszka .. Ustawa budżetowa jest najważniejszym aktem finansowym - planowane dochody i wydatki sięgają setek miliardów złotych, dlatego wymaga ona wielomiesięcznych przygotowań, negocjacji i wielostronnych uzgodnień.Charakterystyka Gminy Krzeszowice.. Rozdział czwarty to wydatki i dochody gminy Dębno w latach 2005-2007 oraz ocena gospodarki .Wydatki ujmuje się w podziale na części, działy i rozdziały klasyfikacji wydatków budżetu państwa oraz na następujące kategorie ekonomicznych grup wydatków.. W dalszej części rozdziału przeprowadzona będzie analiza dochodów i wydatków budżetowych gminy X w latach 2017-2019.- Plan wydatków gminy a wykonanie wydatków gminy - toeria - Analiza wydatków gminy - Ruch okrężny wydatków i dochodów - Plan dochodów i wydatków inaczej - Charakterystyka dochodów i wydatków państwa - Pionowy podział dochodów i wydatków publicznych - Harmonogram dochodów i wydatków budżetu państwaGmina Grębocice położona jest w północnej części woj. dolnośląskiego..

Rozdział trzeci przedstawia schemat organizacyjny gminy, ludność i infrastrukturę samorządu terytorialnego.

Dochody Zgodnie z art. 3 ust.. Ogólna charakterystyka 2002.02.14 00:00 .. zarządu województwa sejmik nie może wprowadzić w projekcie budżetu województwa zmian powodujących zwiększenie wydatków i jednoczesne zwiększenie deficytu projektowanego budżetu albo zmian powodujących zwiększenie przewidywanych dochodów bez .Stawki podatkowe mają charakter kwotowy i ustala je Minister Finansów, przy obowiązującej zasadzie, że poziom stawki maksymalnej podwyższa się corocznie.. Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.Charakterystyka miasta.. Streszczenie: Budżet jest najważniejszym planem finansowym państwa.. Budżet gminy jest rocznym planem: dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów tej jednostki;Krótka charakterystyka gminy: Gmina Wiżajny jest najdalej wysuniętą na północny wschód częścią powiatu suwalskiego w województwie podlaskim..

Na terenie gminy średnia temperatura roczna waha się od 7,2° do 8,0° C, a opady roczne wynoszą 700-750 mm.

W artykule podjęto próbę scharakteryzowania budżetu gminy, z uwzględnieniem jego specyfiki, funkcji, rodzajów i struktury.. Bardziej szczegółowoW związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Wójt Gminy Mielec od 15 stycznia 2021 r. uruchamia infolinię mającą na celu ułatwić transport osobom zamieszkałym w gminie Mielec, .Katedra Finansów Publicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków tel.. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego5 dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:Charakterystyka wydatków Na wydatki gminy składają się następujące pozycje: rolnictwo, transport, gospodarka komunalna, gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura fizyczna i sport, turystyka i wypoczynek, administracja państwowa i .1 CHARAKTERYSTYKA GMINY MOŃKI Gmina Mońki jest gminą miejsko wiejską, położoną w centralnej części województwa podlaskiego.. stabilizacyjna .. Miasto pełni funkcję administracyjnego, gospodarczego, naukowego i kulturalnego centrum regionu.Budżet państwa to plan finansowy uwzględniający planowane dochody i wydatki państwa na następny rok budżetowy.. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na niski poziom wydatków inwestycyjnych gminy, które mimo że wykazują tendencję zwyżkową, są jednak na poziomie znacznie poniżej 20%.Ogólna charakterystyka dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego 1.1.. Analiza dochodów i wydatków gminy Brwinów w latach 2009-2012 oraz jej zadania w sektorze finansów władz publicznych.Dochody własne gminy.. ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KRZESZOWICE NA LATA 2012-2030 Część 03 Charakterystyka Gminy Krzeszowice W 798.03 2/7 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt