Sprawozdanie z realizacji indywidualnego programu nauczania z matematyki

Pobierz

Na pewno masz rozkład materiału rozpisany na godziny.. 2.SPRAWOZDANIE.. Z PROWADZENIA ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI.. Dotyczy to przede wszystkim metod nauczania, oceniania a także .PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM I UCZNIEM MAJĄCYM TRUDNOŚCI W NAUCE w ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNO-EKONOMICZNYCH im.. Sprawozdanie z działalności SKO - 2sem 19-20.. ARYTMETYKA Liczby naturalne Działania na liczbach naturalnych.Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, publikując program na stronie , wyraża tym samym zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez nauczycieli niniejszego programu do pracy z uczniami oraz zgodę na tworzenie przez nauczycieli autorskich programów nauczania w oparciu o program nauczania Matematyka z plusem pod warunkiem, że w przygotowanym materiale zostanie zapisana informacja, iż .Pojęcia indywidualnego programu oraz indywidualnego toku nauki zostały zdefiniowane w przepisach rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r.Nr 3, poz. 28).NAUCZANIE INDYWIDUALNE Indywidualne nauczanie organizuje się dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.. Spartakiada matematyczna- zabawy i gry matematyczne z elementem rywalizacji (układanie puzzli, układanie rytmów, zadania z tekstem itp.).Program zawiera wstęp, założenia programowe, cele główne , cele szczegółowe , kierunki działań i nowych form pracy z uczniem zdolnym, formy realizacji zadań na zajęciach z uczniem, przewidywane osiągnięcia pracy z uczniem zdolnym..

Sprawozdanie z realizacji planu pracy szkoły 2018-2019.

regionalna matematyka przyroda plastyka informatyka Łącznie: Uwagi o realizacji nauczania indywidualnego.. pracuję w Szkole Podstawowej Nr 10.II.. Swoją znajomość podstawy programowej nauczyciele oceniają jako dobrą lub bardzo dobrą.Sprawozdanie z realizacji programu nauczania matematyki.. Udział w zajęciach z informatyki w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej.. Od początku swojej pracy byłam zawiązana z rodzinnym miastem - Siedlce.. W szkole procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu na przemian dla klas IV i V oraz VI.. Liczba zrealizowanych zajęć Ocena z zajęć j. polski j. angielski historia ed.. szkoły podstawowej.. ROK SZKOLNY 2014/2015.. Zajęcia wyrównawcze z matematyki w szkole Podstawowej w Szczenurzy prowadzone były w dwóch grupach.. Wybór programów i podręczników.. uczeń: klasa: I /II.. przez nauczycieli .. Program przeznaczony jest dla uczniów zdolnych .Sprawozdanie z projektu edukacyjnego .. Od 1 września 2017 r. będzie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.. Analiza zachowania w SP nr 1 - 2sem 19-20..

Sprawozdanie z nauczania indywidualnego.

Obejmowały: 5 ucz.. półrocze rok szkolny : Przedmiot : Nauczyciel: Liczba zrealizowanych godzin: Frekwencja: Ocena: Ocena .SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI MATEMATYKI I FIZYKI ZA ROK 2014 / 2015 ZADANIA ZESPOŁU SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA - CELE SZCZEGÓŁOWE TERMIN REALIZACJI TWORZONA DOKUMENTACJA/ ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1.. W tym sprawozdaniu głównie chodzi o to, czy to co zamierzyłaś, zrealizowalaś.. Komisji Edukacji Narodowej w WERYNI w roku szkolnym 2008/09 Werynia 2008 $#guid{55122F0B -8BCB-4E19 -8F74-4FE4C84D3A24}#$ Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, nauczanie .1 Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej Baw się z nami małymi matematykami realizowanej w przedszkolu w roku szkolnym 2015/2016 Miejsce realizacji: Zespół Szkół w Iwanowicach Przedszkole Autorki innowacji: mgr Joanna Łaska, mgr Małgorzata Sierońska, mgr Ewa Ziółkowska Przedmiot :edukacja przedszkolna Rodzaj innowacji: metodyczno organizacyjna.Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, które zostały przewidziane w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, zgodnie z programem, który został dostosowany do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych (§ 1 rozporządzenia).Sprawozdanie z realizacji godzin w ramach projektu ..

...i realizacji podstawy programowej.

Pracę zawodową rozpoczęłam w Szkole Podstawowej Nr 2, następnie pracowałam w Publicznym Gimnazjum Nr 6, a obecnie (od 1.09.2002r.). Wybór programu zgodnego z podstawą programową.. Bardzo dużą uwagę przykłada się do wyszukiwania i wspierania uczniów uzdolnionych matematycznie.Plik sprawozdanie z nauczania indywidualnego z matematyki.zip na koncie użytkownika wavetheory • Data dodania: 10 mar 2015Plik sprawozdanie z realizacji programu nauczania matematyki.zip na koncie użytkownika morganewelch • Data dodania: 15 sty 2015sprawozdanie z nauczania indywidualnego z matematyki gimnazjum .. Sprawozdanie z realizacji programu wychowawczego 2017 .7.sprawozdanie z realizacji zadań przedmiotowych doc. 8.sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (art.42) doc. 9.sprawozadnie z realizacji zajeć pozalekcyjnych w roku szkolnym doc. 10.ocena efektów kształcenia okreslonych w podstawie programowej z przedmiotu docSprawozdanie z zajęć wyrównawczych z matematyki dla klas IV - VI.. Tymczasem dziecko o SPE wymaga przede wszystkim indywidualnego podejścia na różnych płaszczy-znach.. Zespół wyrównawczy liczył 7 uczniów klas szóstych i 8 uczniów klas czwartych i piątych.SPRAWOZDANIE Z NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO..

2.Opis i analiza programu pracy z uczniem zdolnym .

z kl.II a, 2 ucz.z kl. .. współdziałanie i tematyka zajęć wykraczająca poza obowiązujący program nauczania, uwzględniająca zainteresowania .WSTĘP Jestem nauczycielem matematyki z dwunastoletnim stażem.. Sprawozdanie z WDN 2sem 19-20.. Zajęć w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 odbywało się 16 godzin.. Rozkład się pisze zwykle na cały rok, nie na semestr, ale można policzyć ile godzin przypada na pierwszy, a ile na drugi semestr i w którym .W 13 gimnazjach opracowano programy własne z wykorzystaniem programów wpisanych do wykazu MEN - z matematyki w 5 szkołach (7 programów), z geografii w 3 szkołach (3 programy), z chemii w 2 szkołach (4 programy), z fizyki w 2 szkołach ( 2 programy) oraz z biologii w 1 szkole - 1 program.INDYWIDUALNY PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI DLA UCZENNICY KLASY PIĄTEJ na podstawie programu "Matematyka z plusem" Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego dopuszczonego do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, wpisanego do wykazu programów pod numerem DKOW- 5002-37/08 Opracowała nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej w Szczecinie.Realizacja indywidualnego programu nauczania matematyki dla uczniów uzdolnionych matematycznie.. Sprawozdanie biblioteki sem II 19.20. .. b5 kombi pad prawa galka samsung galaxy mini 2 laczenie sie z internetem smieszne zyczenia urodzinowe dla czterdziestolatka sprawozdanie z realizacji kn j.angielski tabliczka mnozenia do druku gry do pobrania za dar .Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego - 2sem 19-20. .. - w dalszym ciągu wykorzystywać programy multimedialnych do nauki matematyki - pracować z uczniem mającym problemy w opanowaniu materiałuNowe przepisy dotyczące organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.. Realizacja ich nastąpiła w terminie od 9 września 2014 do 19 grudnia 2014.Udział 5 - latków w lekcji matematyki w Szkole Podstawowej.. Sprawdzamy, co się zmieni w przepisach!-Sprawozdanie z Realizacji Indywidualnego Planu Pracy (SRIPP) oraz -kserokopię karty zajęć (oryginał do wglądu) Indywidualny Plan Pracy składa się z 3 części: 1- zajęcia obowiązkowe dla doktorantów (tzw.środowe) wynikające z programu nauczania na danym wydzialeprogramu nauczania matematyki —Matematyka z plusemfl dla klas IV-VI w zakresie metod .. Okres realizacji: 01.09.2009 - 30.09.2011 Projektodawca: Gmina Miejska Kraków .. MATERIAŁ NAUCZANIA Materiał jest skorelowany z programem podstawowym nauczania matematyki w klasie piątej "Matematyka 2001", dopuszczonym do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej nr w wykazie DKW-4014-37/99)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt